Версия за печат

00714-2017-0003

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 980 от дата 13.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613789, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171110uUxI183518.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД за период от 12 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не позволява разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 85500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 3, б."в" от Закона за обществените поръчки, предвижда възможност публичните възложители да провеждат процедура на договаряне без предварително обявление когато обществената поръчка може да бъде изпълнена само от един изпълнител, поради наличие на изключителни права. Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейността по доставка на природен газ се уреждат в Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгласно чл. 39, ал.1 от ЗЕ, преносът и разпределението на природен газ е дейност, която подлежи на лицензиране, а съобразно чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а от същия закон за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензиите се издават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно Решение № Л-438 от 30.03.2015г на КЕВР, в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано вливането на газоразпределителните дружества "Овергаз Изток" АД, "Овергаз Запад" АД, "Овергаз Север" ЕАД и "Овергаз Юг" АД в "Софиягаз" ЕАД, като същото е преименувано на "Овергаз Мрежи" АД. КЕВР е издала на дружеството „Софиягаз“ЕАД, с ново наименование „Овергаз Мрежи“АД с ЕИК 130533432, следните лицензии: - лицензия № Л-438-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, за срок от 26 години; - лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, за срок от26 години. В регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, съгласно Закона за енергетиката, публикуван на страницата на КЕВР, горепосочените лицензии са под № 410 в регистъра (интернет адрес: http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html). Предвид гореизложеното, доставката на природен газ за обекта, съставляващ сградния фонд на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД, находящи се на територията на гр. Варна, район „Приморски”, следва да бъде възложена на "Овергаз Мрежи" АД, като носител на изключителни права по силата на издадените от КЕВР лицензии. Това обуславя нуждата обществената поръчка да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП във връзка с чл. 65 от ППЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП няма да се прилагат разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие в договаряне няма да се изпраща. На основание чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП ще се сключи договор с „Овергаз Мрежи“ АД с ЕИК 130533432, със седалище на управление гр. София, район Лозенец, ул. Филип Кутев №5 ,притежаващо изключителни права за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители на територията на гр. Варна, район “Приморски“, където е разположен сградният фонд на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150. Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата при Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ. При подписване на договора, изпълнителят следва да изпълни изискванията на чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, като представи документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липса на обсотятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на поръчката е 85 500 лв. без вкл. ДДС. Предвид че така определената прогнозна стойност е под стойностните прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗОП, на основание чл. 233, ал.1 от ЗОП настоящата процедура на договаряне подлежи на контрол чрез случаен избор съгласно методиката по чл. 232, ал. 2 от ЗОП. Във връзка с осъществяването на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл. 134 от ППЗОП доказателствата за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, са публично достъпни на адрес: http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html, на който могат да бъдат намерени.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване в 10-дневен срок от обявяването му съгласно чл. 197 ал. 1 т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД