Версия за печат

00714-2017-0002

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 973 от дата 09.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613789, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171106UBVm167068.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя. Предметът на обществената поръчка е обособен в една отворена позиция, включваща 17 (седемнадесет) номенклатурни единици, а именно: 1) Bemiparin sodium 300 amp. 2 500UI aXa; 2) Cyanocobalamin 20 аmр. 500mcg/1ml; 3) Deproteinized hemoderivative of calf blood 30 crem. 5%20gr; 4) Deproteinized hemoderivative of calf blood 3 gel. 20%20gr; 5) Epoetin beta 30 amp. 1000UI; 6) Ethacridine lactate 5 ung. 15g; 7) Isoflurane 60 sol. for inh. 100% - 250ml; 8) Lidocaine 1 800 amp. 1 % - 10 ml; 9) Magnesium DL- aspartate 6 000 tabl 500mg; 10) Piperacilln 100 fl. 2gr; 11) Policresulen 6 sol. 36% --50g; 12) Pyoctanin 5 sol. 1%;2% -20ml; 13) Retinol Palmilate /Tocoferol acetate 40 perli 5 000IU+100IU; 14) Thiopental sodium 900 fl. 1 g; 15) Хран. Добавка( AL chl.+Mg chl.+Ca carbonicum) 500 tabl. 160mg+160mg+200mg; 16) Midazolam as maleate 700 amp. 5mg/5ml; 17) Morfine 10 amp. 10mg/1ml ,като участниците могат да оферират доставка на стоките по една, повече или по всички номенклатурни единици. Подробно описание на стоките по съответните номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания, е предоставено в поканата до участниците и документацията на обществената поръчка, в т.ч. в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва общо 17 (седемнадесет) номенклатурни единици, които са свързани помежду си и не е рационално разделянето на обособени позиции. Позицията е отворена, като не е поставено изискване за участие задължително по всички номенклатурни единици.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 14401.5 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 422688 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 754/3.11.2016 г. с уникален номер в РОП 00714/2016-0001 с предмет "Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на СБАГАЛПроф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД", в резултат от приключването на която са били сключени договори за възлагане на обществена поръчка на обща стойност 404149.70 лв. без вкл.ДДС по 190 бр. номенклатурни единици от предмета на поръчката.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С решение № 754/3.11.16 г. е била обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна" ЕООД, обособена в две отворени позиции, включващи общо 210 номенклатурни единици. С Решение № 7/17.2.17 г. на основание чл. 22 ал. 1 т. 8 от ЗОП вр. чл. 110 ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗОП и резултатите от проведената процедура, отразени в протоколите и доклада за работата на комисията, процедурата е била прекратена по отношение на номеклатурни единици с №№ 1.15) Bemiparin sodium 300 amp. 2 500UI aXa; 1.50) Cyanocobalamin 20 аmр. 500mcg/1ml; 1.53) Deproteinized hemoderivative of calf blood 30 crem. 5%20gr; 1.54) Deproteinized hemoderivative of calf blood 3 gel. 20%20gr; 1.69) Epoetin beta 30 amp. 1000UI; 1.73) Ethacridine lactate 5 ung. 15g; 1.103) Isoflurane 60 sol. for inh. 100% - 250ml; 1.106) Lidocaine 1 800 amp. 1 % - 10 ml; 1.109) Magnesium DL- aspartate 6 000 tabl 500mg; 1.153) Piperacilln 100 fl. 2gr; 1.154) Policresulen 6 sol. 36% --50g; 1.163) Pyoctanin 5 sol. 1%;2% -20ml; 1.167) Retinol Palmilate /Tocoferol acetate 40 perli 5 000IU+100IU; 1.186) Thiopental sodium 900 fl. 1 g; 1.198) Хран. Добавка( AL chl.+Mg chl.+Ca carbonicum) 500 tabl. 160mg+160mg+200mg; 2.7) Midazolam as maleate 700 amp. 5mg/5ml и 2.9) Morfine 10 amp. 10mg/1ml поради това, че за тези номенклатурни единици не са били подадени оферти или подадените такива не са отговаряли на предварително обявените от възложителя условия и са били неподходящи. От изложеното по-горе се установява, че в случая са налице предпоставките на чл. 79 ал. 1 т. 1 от ЗОП за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по отношение на лекарствените продукти по номенклатурните единици, за които предходната открита процедура е била прекратена.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД "ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 754 от 03.11.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00714-2016-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена съгласно чл. 70 ал. 2 т. 1 от ЗОП. Начин и срок за представяне на офертите: Предварителните оферти се приемат всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в деловодството на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД на адрес: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Цар Освободител" № 150, като крайният срок за подаване на предварителна оферта изтича в 16:30 часа на 20.11.2017 г. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Място и дата на провеждане на договарянето: Договарянето ще се проведе на 21.11.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД в гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, ет. 1. На осн. чл. 67 от ППЗОП поредността на провеждане на преговорите ще бъде определена от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници. Комисията ще проведе преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите ще бъдат отразени в протокол, който се подписва от комисията и от участника. Комисията няма да оповести постигнатите договорености с участник пред останалите участници освен с негово изрично съгласие. Комисията ще проведе преговорите с всеки от участниците по един и същ начин, включително като им се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси. В преговорите поканените участници могат да бъдат представлявани от техните законни представители или от изрично упълномощени лица, като е достатъчно пълномощното да е в писмена форма, да носи подпис на законния представител на участника и печат на дружеството, както и да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника при провеждане на преговорите. Комисията ще приложи чл. 72 ЗОП, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. След провеждане на преговорите комисията ще изготви доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД