Версия за печат

00285-2017-0011

BG-Благоевград:

Решение за откриване на процедураРешение номер Р-33 от дата 05.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Младен Гушков, България 2700, Благоевград, Тел.: 0898 988906, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/proc/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на дизелово гориво за отопление

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV .09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Характеристика: Изискванията за качеството на течното гориво да отговарят на “Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол” /“ДВ”, бр.66 от 25.07.2003 г../, на Българския държавен стандарт и ЗТИП. Количество: Прогнозно количество гориво – 20 000 литра. Възложителят си запазва правото по време на договора да променя заявеното количество дизелово гориво за отопление в рамките на 10% (повече или по-малко). Количествата са прогнозни, Възложителят /Купувач/ ще ги усвоява според нуждите си, а крайния Изпълнител /Продавач/ приема, че няма да има претенции, в случай че обема на сделката няма да бъде изпълнен изцяло. Качество: Отговарящо на критериите в “Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол”, с последните влезли в сила изменения и допълнения, на Българския държавен стандарт и ЗТИП. Изпълнителят представя декларация за съответствие на качеството на течното гориво, издадена от производителя. Произход /производител/: Европейски съюз, България, производство 2017/2018 г. Ограничение на поръчката: Зареждането на ведомствата се извършва до 3 /три/ работни дни след подадена писмена заявка за нужните количества от страна на възложителя по факс. Доставката на горивото за отопление се извършва с технически изправно специализирано транспортно средство (собствено или на лизинг) оборудвано/и с автоматично устройство за отчитане наличността на горивото, замерено и пломбирано от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и отговарящо на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари при спазване на изискванията на Глава 9.1 на Приложение В от Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/. За приемане на доставката се изготвя приемо-предавателен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Срок на доставка: Доставката е за 8 /осем/ месеца или до изчерпване на количествата. Местонахождение и доставка: Франко склада на съответните сгради на Университета по приложен списък на висшето училище. Цена: Цената за дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, се определя на база цената на дизеловото гориво за отопление, S 0,001, на “Лукойл България”, ЕООД за 1000 литра гориво в български лева без ДДС към момента на реализиране на доставката. При установени разлики между базовите цени на горивото на датата на заявката и датата на доставката, заплащането се извършва съгласно по-благоприятната за Възложителя базова цена. .В крайната цена са включени цената на стоката, транспортни разходи за доставка до обекта на възложителя, както и всички мита, такси, акцизи и др. разходи за доставка. Начин и срок на плащане: Плащането се извършва по банков път от ЮЗУ “Неофит Рилски” в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след доставка и надлежно издадена фактура от изпълнителя на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата поръчка включва еднородни доставки, поради което не следва да се разделя на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 28000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, публичните служители могат да възлагат поръчката чрез процедура договаряне без предварително обявление когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списъка, одобрен акт на Министерски съвет – В Постановление № 191/29.07.2016 г., в сила от 13.12.2016 г. на МС, предмета на настоящата поръчка е включен в списъка за търгуване на стоковата борса.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Гаранции за изпълнение и неустойки: Гаранция за изпълнение на договора – 3 % от стойността на доставката; при забава на доставката или плащанията за всеки просрочен ден – 0,5%, но не повече от 10% от стойността на продукта, който следва да бъде доставен по съответната поръчка; при частично изпълнение на договора – 20% от стойността на неизпълнената част от поръчката. Документация на стоката: При всяка доставка на горивото да се представя декларация за съответствие с чл. 10 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива , условията, реда и начина на техния контрол; транспортни документи на горивото – товарителница, експедиционна бележка, акцизни документи и други; протокол за маркиране; приемо-предавателен протокол между страните относно показанията за разходомера и удостоверяващи доставеното количество гориво, съгласно ЗАДС, стокова разписка; официален документ удостоверяващ базовата цена на производителя „Лукойл Нефтохим“ АД град Бургас към момента на доставката и към момента на подаване на заявката; оригинална данъчна фактура. Рекламации и срок за предявяване: При несъответствие в количествено отношение – в момента на доставката. Рекламации относно качеството на доставеното гориво - 30 дни от извършване на доставката. Прекратяване и разваляне на борсовия договор: - Борсовия договор се прекратява при достигане на общото количество доставено гориво и при изпълнение на задълженията на страните по договора. - В случай на неизпълнение на някоя от страните изправната страна подканва неизправната да изпълни задължението си в подходящ срок, като предупреди че при неизпълнение ще счита договора за прекратен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Тахов Тахов, Упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 г. на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП

VIII.2) Длъжност

Помощник-ректор