Версия за печат

00590-2017-0006

BG-Стамболийски:

Решение за откриване на процедураРешение номер 13 от дата 10.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115245280

BG421, Община Стамболийски, ул. Г.С.Раковски 29, За: Теодора Вълканска, България 4210, Стамболийски, Тел.: 00359 889121201, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 00359 33962083

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://stamb.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://stamb.info/index.php/2014-08-01-08-13-58/101-2014-08-01-08-02-16/31-2014-08-14-07-47-44.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена транспортна схема на територията на Община Стамболийски

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Основният предмет не съдържа допълнителни предмети.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В документацията на настоящата обществена поръчка няма предвиждане за разделяне на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 121000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поръчката е открита на основание чл. 18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10.11.2017г.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Рангелов Мараджиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Стамболийски