Версия за печат

01772-2017-0003

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД 14-051 от дата 06.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126526325

BG422, ЕГ Проф. д-р Асен Златаров, ул. Тимок № 97, За: Деян Янков Янев, България 6300, Хасково, Тел.: 038 665222, E-mail: as_zlatarov@abv.bg, Факс: 038 624908

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gp4e-haskovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gp4e-haskovo.org/profilebuyer.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на дизелово гориво за отопление S-0.001 % за отоплителен сезон 2017/2018 г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка на дизелово гориво за отопление S-0.001 % за нуждите на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" за срок до 30.04.2018 г. или до изчерпване на количеството. Количество: 13 000 (тринадесет хиляди) литра ± 10 % (плюс - минус десет процента). Минимално количество на заявка: 1 500 (хиляда и петстотин) литра. Качество: да отговаря на изискванията на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление на МС № 156 от 15.07.2003 г., обн. в ДВ бр.66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., посл. изм. в ДВ, бр. 88 от 24.10.2014 г., и БДС. Място на предаване (франкировка): гр. Хасково, ул. "Видин" № 1. Срок за изпълнение на всяка отделна заявка: 2 (два) работни дни.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не позволява разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 22000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 ЗОП публичните възложители могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Стоката, предмет на настоящата поръчка, е включена в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 ЗОП, одобрен от Министерски съвет с Постановление № 191 от 29.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 61 от 5.08.2016 г., изм., бр. 99 от 13.12.2016 г., в сила от 13.12.2016 г. Съгласно чл. 79, ал. 4 ЗОП договорът се ключва по правилата на съответната стокова борса.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Деян Янков Янев

VIII.2) Длъжност

Директор