Версия за печат

00590-2017-0005

BG-Стамболийски:

Решение за откриване на процедураРешение номер 12 от дата 05.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115245280

BG421, Община Стамболийски, ул. Г.С.Раковски 29, За: Теодора Вълканска, България 4210, Стамболийски, Тел.: 0339 62493, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 0339 62308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.stamb.info.

Адрес на профила на купувача (URL): www.stamb.info.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Дизелово гориво с код по CPV - 09134200-9 - 200 000 литра

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на доставка e дизелово гориво за отопление, до обекти указани от възложителя на територията на община Стамболийски.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Продуктът, предмет на доставката е само един по вид, количество и качество

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 360000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.196 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Рангелов Мараджиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Стамболийски