Версия за печат

00285-2017-0010

BG-Благоевград:

Решение за откриване на процедураРешение номер Р-32 от дата 26.09.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Младен Гушков, България 2700, Благоевград, Тел.: 0898 988906, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/proc/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за обекти на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за срок от 3 години. Доставката на природен газ се осъществява на съответните адреси на учебните корпуси, находящи се на територията на гр. Благоевград. Прогнозната стойност на поръчката е 700 000 лв. без ДДС. Прогнозното количество е 1042 xнм3.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед предмета на поръчката, същата не може да бъде разделена на обособени позиции, тъй като се доставя само един вид продукт и възможният изпълнител е само един.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 700000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, възложителите възлагат обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление в случай, че поръчката може да бъде изпълнена само от един изпълнител поради наличието на изключителни права. В Закона за енергетиката (ЗЕ) е регламентиран реда за осъществяване на дейностите по доставка на природен газ, като в разпоредбата на чл. 39, ал 1 изрично се посочва, че всички юридически лица, осъществяващи дейности по разпределение и снабдяване с природен газ до крайния потребител, подлежат на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от ЗЕ за една обособена територия на страната се издава една лицензия за осъществяващи дейности по разпределение и снабдяване с природен газ до крайния снабдител. За обособена територия „Запад“ за осъществяващи дейности по разпределение и снабдяване с природен газ до крайния снабдител е издадена лицензия на „АРЕСГАЗ“ АД, Булстат 8131011815, с № Л-462-08/18.03. 2016 г., публично достъпна в регистъра на интернет страницата на КЕВР - http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html. Дружеството притежава лицензия за територията, в която са разположени обектите на Югозападен университет „Неофит Рилски“.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, покана за участие до изпълнителя няма да се изпраща, като договора ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител –„ АРЕСГАЗ“ АД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен след влизане на решението в сила. При подписването на договора изпълнителят следва да представи документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 , т. 7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП в 10-дневен срок.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Тахов Тахов, Упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 г. на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП

VIII.2) Длъжност

Помощник-ректор