Версия за печат

00652-2017-0013

BG-Септември:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1330 от дата 31.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/130-96-00-30-17.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на обществената поръчка за реконструкция на водопроводната мрежа, обхваща отделни улици от регулациите в 11 броя населени места в Община Септември с обща дължина на линейните трасета /без отклонения в пресечки и за ПХ/ - 5,553км.: с.Бошуля, ул. „13-та” /о.т.68-30-29/ и ул. „30-та” /о.т.133-134-135-т.135-.3/; с.Карабунар, ул.„29-та” /о.т.72-259-71-69-68-67/; с.Семчиново, ул.„38-ма” /о.т.69б-99-97-94-91/; с.Лозен, ул.„4-та” /о.т.84-91-90-95/ и ул.„17-та” /о.т.40-62/; с.Варвара, ул.„3-та” /о.т.156-85/ и ул.„32-ра” /о.т.185-180-178/; с.Симеоновец, ул.„15-та” /о.т.117-141-142-143/ и ул.„17-та” /о.т.150-149-156/; гр. Ветрен, ул.„21-ва“ /о.т.308-305/ и ул.„51-ва” /о.т.287-286-333-331-214-213-212-211/; с.Славовица, ул. „26-та” /о.т.15-14-13/ и ул.„29-та” /о.т.94-95-96-97/; гр. Септември, ул.„Чайковски“ /о.т.280-278/; с.Ковачево, ул.„1-ва” /о.т.3-4-5-6-13-14-15-85-86-127-77-76-75-71-69а-66а-65-63а/, ул.„7-ма” /о.т. 153-156/, ул.„23-та” /о.т.123-124-140/; с.Злокучене, ул.„4-та” /о.т.39-40-41-42-43-44-45-46/, ул.„6-та” /о.т.26-27-28/, ул.„2-ра” /о.т.28-20/ и ул.„9-та” /о.т. 48-49/, които ще бъдат обект на бъдеща рекострукция на надземната инфраструктура за неблагоустроените улици или силно амортизирана на първо място от честите аварии по уличните водопроводи и сградните водопроводни отклонения.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не предвижда разделяне на обособени позиции с оглед на сходното и последователно изпълнение на предвидените СМР в ясна взаимосвързаност, която неможе да бъде обособена по отделно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1185120.26 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е с прогнозна стойност от 270 000 до 5 000 000 без включен ДДС, възложителят провежда някоя от предвидените на чл. 20 от ЗОП процедури. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура на публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на разходването на финансови средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Георгиев Митев

VIII.2) Длъжност

Зам.Кмет на община Септември, оправомощен със Заповед №1135/01.08.2017 г.