Версия за печат

00981-2017-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер СИ-16-Т-113 от дата 23.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009030

BG411, Национална гвардейска част, булевард Асен йорданов №2, За: полковник Васил Стоянов Тенчев, България 1113, София, Тел.: 02 9228903;0889 314405, E-mail: nguard@abv.bg, Факс: 02 92228948

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.guards-bg.com;.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Ушиване и доставка на следните артикули гвардейско и представително облекло:1.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червени офицерски; 2. Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червени сержантски и войнишки; 3.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и акселбант бели офицерски;4.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски; 5.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки; 6. Калпак гвардейски сив зимен , комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски; 7. Брич офицерски; 8.Брич сержантски и войнишки; 9.Костюм ОВ /куртка и панталон/; 10. Фуражка ОВ;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата поръчка и наличието на свидетелства за промишлен дизайн с рег. №5634 със срок на закрила-10.03.2020г. и с рег.№5704 със срок на закрила-27.04.2020 г. издадени на "Интендантско обслужване" ЕАД, град София-1606, ул. Владайска №48А обуславят невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 42500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

1. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 42 500лв без ДДС, което я определя в обхвата на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП - възлагане чрез събиране на оферти с обява, но на основание чл.20, ал.9 от ЗОП възложителят има право и е избрал възможността да възложи конкретната обществена поръчка по ред, приложим за по-висока стойност и приема задължението да прилага всички правила, валидни за избрания ред. 2. Съгласно чл.182, ал.1 от ЗОП Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица при наличие на посочени в ЗОП правни основания - в конкретния случай поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, притежаващ изключителни права, включително права на интелектуална собственост съгласно 79, ал.1, т.3,буква "в". „Интендантско обслужване” ЕАД, град София притежава свидетелства за промишлен дизайн с рег. №5634 със срок на закрила-10.03.2020г. и с рег.№5704 със срок на закрила-27.04.2020 г. На основание чл.19 от Закона за промишления дизайн, правото върху регистриран дизайн включва правото на притежателя му да използва дизайна, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила, а ал.2 гласи, че използването на дизайна включва производството, предлагането и излагането на пазара или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, както и внос, износ или съхраняване на същия продукт за тези цели. Всяко използване в търговската дейност на регистриран дизайн без съгласието на притежателя на правото върху дизайн съставлява нарушение на правото върху дизайна. Възлагане на поръчката на друго лице би съставлявало нарушение на правото върху дизайна притежаван от Интендантско обслужване ЕАД и включващ предмета на настоящата обществена поръчка. Гореизложеното предполага изпълнението на настоящата поръчка да бъде възложено на Интендантско обслужване ЕАД, тъй като дружеството единствено притежава свидетелства за промишлен дизайн ,включващи предмета на настоящата обществена поръчка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Покана за участие в процедура на пряко договаряне до Интендантско обслужване ЕАД, град София-1606, ул. Владайска №48А, поради притежаваните от тях свидетелства за промишлен дизайн, включващи предмета на настоящата обществена поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 5 от Закона за обществени поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Илко Димитров Йорданов

VIII.2) Длъжност

командир на Националната гвардейска част