Версия за печат

01771-2017-0002

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2 от дата 21.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126157440

BG422, СУ Св.Паисий Хилендарски, ул. Кресна 1, За: Нина Найденова Стайкова, България 6300, Хасково, Тел.: 0878 121045, E-mail: soup@abv.bg, Факс: 038 624134

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sou-paisiy.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sou-paisiy.com/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на учебници и учебни помагала учениците от втори и шести клас и допълнителни бройки за I клас по учебни предмети за СУ "Св. П. Хилендарски" град Хасково за учебната 2017/2018 година

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от II и VI клас , както и допълнителни бройки за I клас. Обществената поръчка е разделена на 2 обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД на стойност 15474 лв. II клас Автор и заглавие Брой Български език, Р. Танкова и колектив 67 Читанка, Р. Танкова и колектив 67 Учебна тетрадка № 1, Р. Танкова и колектив 67 Учебна тетрадка № 2, Р. Танкова и колектив 67 Тетрадка към читанка, Р. Танкова и колектив 67 Английски език “HELLO! NEW EDITION”, Емилия Колева, Елка Ставрева 53 Немски език „DEUTSCH FUNKEL”, И. Лазарова, К. Бендикс 14 Математика, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова 67 Тетрадка по математика № 1, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова 67 Тетрадка по математика № 2, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова 67 Околен свят, Е. Василева, Силвия Цветанска 67 Тетрадка по околен свят, Е. Василева, Силвия Цветанска 67 Музика, Калоферова и колектив 67 Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив 67 Технологии и предприемачество, Л. Витанов и Д. Недялкова 67 Албум по технологии и предприемачество с комплект материали, Л. Витанов и Д. Недялкова 67 VI клас Автор и заглавие Брой Български език, В. Михайлова и колектив 85 Литература, А. Хранова и колектив 85 Английски език “HELLO! NEW EDITION”, Е. Колева и Д. Петкова 70 Немски език „DEUTSCH GEMEINSAM”, Д. Гергова и И. Лазарова 8 Руски език „ Матрешка”, А. Деянова, А. Радкова, О. Чубарова 7 История и цивилизация, Екатерина Михайлова и колектив 85 География и икономика, Л. Цанкова и колектив 85 Човекът и природата, М. Кабасанова и колектив 85 Музика, В. Сотирова и колектив 85 Изобразително изкуство, М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева 85 Технологии и предприемачество, Л. Витанов и Д. Куманова-Ларде 85 I клас Автор и заглавие Брой Буквар, Р. Танкова и Ц. Дулев 17 Читанка, Р. Танкова 17 Учебна тетрадка № 1 по писане (за предбуквения етап), Р. Танкова 17 Учебна тетрадка № 2 по писане (за буквения етап), Е. Чернева и В. Иванова 17 Учебна тетрадка по български език (за следбуквения етап), Р. Танкова и колектив 17 Учебна тетрадка към читанка, Е. Чернева и В. Иванова 17 Математика, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова 17 Учебна тетрадка № 1, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова 17 Учебна тетрадка № 2, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова 17 Околен свят, Л. Найденова и колектив 17 Учебна тетрадка по околен свят, Л. Найденова и колектив 17 Музика, Калоферова и колектив 17 Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив 17 Технологии и предприемачество, Л. Витанов и М. Райкова 17 Албум по технологии и предприемачество за I клас, Л. Витанов и М. Райкова 17 Обособена позиция № 2: Издателство „Архимед 2” ЕООД на стойност 2018.75 лв. VI клас Автор и заглавие Брой Математика, З. Паскалева и колектив 85 Информационни технологии, А. Аврамова и П. Хаджилалов 85 Необходимите количества са подробно посочени и в конкретни заявки по представена бланка от всяко издателство, като общата стойност на обществената поръчка възлиза на 14577.30 лв. без ДДС . Срокът зa подписване на договори с избраните иsдателства е до 23.08.2017 г ., а срокът за доставка на необходимите учебници, учебни комплекти и учебни помагала е до 11.09.2017 г .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 14577.3 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се провежда на основание 182, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква “в“ от Закона за обществените поръчки. Мотивите за избора на процедура са следните: познаучебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Съгласно чл. 160 от ЗПУО, Министърът на образованиетои науката определя със заповед учебниците и учебните помагала и издателствата след установяване на съответствието им с държавните образователни стандарти. Със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г., която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.. на Министъра на образованието и науката е утвърден списък на учебници и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018г., както. С Постановление №79 от 13.04.2016г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби са дадени указания за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване. С оглед на така дадените указания учителите по предмети представиха на директора на училището избраните учебници и учебни помагала за втори и шести клас за учебната 2017/2018г. На 21.08.2017 г. на свое заседание Обществения съвет на СУ „Св. П. Хилендарски”, гр. Хасково разгледа избраните от преподавателите учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване и прие избора, давайки положително становище, входирано в деловодстваото на училището под № 830/21.08.2017 г. Мотивите за избора на процедура по чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително права на интелектуална собственост Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт (чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП). Издателствата, с които ще бъдат сключени договори по настоящата обществена поръчка притежават авторски и изключителни права за издаване и разпространение на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала, като това право им е признато и утвърдено от МОН.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложотелят ще се възползва от нормата на чл. 65, ал.1 от ППЗОП и няма да прилага чл 64., ал.2 и 3 от ППЗОП ( не изготвя и не изпраща покани за участие, тъй като ще сключва договор на основание чл.79, ал.1, т. 3 б. „в” от ЗОП както следва: По Обособена позиция 1:„ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, бул. „Дондуков” №45, представлявано от Йовка Колева Томова; По Обособена позиция 2: „Архимед 2" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Поручик Хр. Топракчиев” № 11, представлявано от Пламен Георгиев Паскалев

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 1 от 19.04.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01771-2017-0001
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е
Стойност, без да се включва ДДС: 14577.3 BGN

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписване на договора изпълнителят по съответната обособена позиция представя документите по чл . 67, ал . 6 от 30П и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал .1, т .7 от 30П .

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Нина Найденова Стайкова

VIII.2) Длъжност

Директор