00694-2017-0002

BG-Гурково:

Решение за откриване на процедураРешение номер 351 от дата 17.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: Доника Димчева Куртева, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.obshtina-gurkovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/dogovarqne.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Упражняване на авторски надзор при извършване на строително монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо/сметище на община Гурково“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Упражняване на авторски надзор при извършване на строително монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо/сметище на община Гурково“. Авторският надзор включва: 1.изпълнение на цялостен авторски контрол върху изпълнението на СМР и тяхното съответствие с изготвените проекти; 2. приемане на завършени етапи от СМР с подписване на изготвените от независимият строителен надзор актове 3. корекция и съгласуване на инженерни детайли в процеса на строителството, даване на писмени указания и заповеди на строителите (в заповедната книга на обекта); 4. технически контрол на проекта и неговото изпълнение; 5. изготвяне на проектни решения, чертежи и записки, възникнали в хода на строителството, участие в срещи за отчитане напредъка на строителството, както и в срещи в Община Гурково, офиса на строителния надзор, офиса на проектанта и др. срещи изискващи участието на проектанта; 6. изготвяне на проектантски становища; 7. съгласуване на машини, материали и съоръжения за съответствие с изискванията на проекта;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обектът, за който се упражнява авторски надзор е само един, както и проeктантът на работния проект е само едно юридическо лице, поради което е практически невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 40000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С договор № 45 от 05.11.2015г. е възложено изработването на работен проект за обект "Закриване и рекултивация на съществуващо депо/сметище на Община Гурково" на проектанта - фирма "ЕкоПро Консулт" ЕООД. Проектът е изготвен и има издадено разрешение за строеж с № 4 oт 17.05.2016 г. Във връзка с предстоящо стартиране на СМР е необходимо сключване на договор за упражняване на авторски надзор за обекта. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройство на планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването им. Съобразно изискванията на чл. 162, ал. 2, "изречение второ"от Закона за устройството на територията (ЗУТ) и предвид обстоятелството, че строежът е ІІ-ра категория, възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на горецитирания изпълнител по отношение на работния проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително монтажни работи, е необходимо възлагане на проектанта задължението да извършат предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства, от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП, тъй като възлагането на обществената поръчка на други лица би довело до нарушаване авторските права на изпълнителите на работните проекти.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"ЕКОПРО КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 130579636, гр. София 1797, ж. к. „Младост 1”, бл. 104, вх. В, ап. 38, тел. 02 9719540, 02 9719325

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

С настоящото решение възложителят не одобрява покана до участника в договарянето, предвид възможността дадена му от чл. 65, ал. 1 от ППЗОП. На основание чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата, ще бъде сключен договор за обществена поръчка с "ЕКОПРО КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 130579636, гр. София. При подписване на договора, изпълнителят представя документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Преди датата на подписване на договора участникът следва да представи оферта съдържаща копие от валидна застраховка "професионална отговорност" на проектанта по чл. 171 от ЗУТ за строежи II-ра категория, както и списък на проектантския екип по всички проектни части с валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност от КИИП/КАБ. Офертата съдържа и ценово предложение на участника за изпълнение на договора в свободен текст. Договарянето ще се проведе на датата, определена от възложителя за подписване на договора в сградата на общинска администрация - Гурково.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т . 1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Славов Иванов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Гурково