Версия за печат

00447-2015-0011

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486 172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/izvngarantsionno-obsluzhvane-i-serviz-na-tekhniche/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-23 от 08.07.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2015-0011
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в Агенция по вписванията”, при следните 5 обособени позиции: Обособена позиция 1 Сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране Обособена позиция 2 Активно и пасивно мрежово оборудване; Обособена позиция 3 Работни станции, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания Обособена позиция 4 Репрографски машини (за размножаване и копиране на документи) Обособена позиция 5 Високопроизводителни копирни машини


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-112 от 06.11.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Стемо ООД, бул. Черни връх № 51Б,, България 1000, София, Тел.: 028162 300, E-mail: main@sf.stemo.bg, Факс: 028162 303

Интернет адрес/и:

URL: https://stemo.bg/bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в АВ по ОП 3: Работни станции, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
65880 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.11.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
65880 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.07.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Зорница Иванова Даскалова
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор