Версия за печат

00152-2015-0001

BG-Велико Търново:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 814221002

BG321, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Ниш 1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com, Факс: 062 648843

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-vt.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-vt.com/order.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 16 от 24.03.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00152-2015-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново описани в техническа спецификация, неразделна част от документацията за възлагане на поръчката.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 08.06.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ, Лъчезар Станчев 5, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Интернет адрес/и:

URL: www.sopharmatrading.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново, описани в техническа спецификация за период от 24 месеца след сключване на договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.06.2015 г. 

Крайна дата

08.06.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

23.06.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
150223 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.06.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Валентина Петрова Хаджирадева
VII.2)
Длъжност: директор на ЦСМП Велико Търново