Версия за печат

00954-2006-0001


Обявление за обществена поръчка

Дата на получаване
28.04.2006 г. 


Обект на поръчката
Услуги


I.1) Наименование и адрес на възложителя
  Организация: Община Златарица
  Адрес: ул. Стефан Попстоянов 22
  Пощенски код: 5090
  Град: Златарица
  Държава: Република България
  Лице за контакт: Крум Хаджиев
  Телефон: 0615 35490, 0615 35420
  Факс: 0615 35478
  E-mail: ob_zlatarica@mail.bg
  Интернет адрес:  

I.2) Адрес, от който може да се получи допълнителна информация
Съгласно 1.1)

I.3) Адрес, от който може да се получи документация за участие
Съгласно 1.1)

I.4) Адрес, на който да се изпращат офертите/заявленията за участие
Съгласно 1.1)

I.5) Тип възложител
Регионално/местно ниво

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) ОПИСАНИЕ

II.1.3) Вид на поръчката за услуги
Категория на услугата
16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги
II.1.5) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на обществените места, третиране на твърди битови отпадъци в депо на територията на община Златарица.
II.1.6) Описание на обекта на обществената поръчка

Сметосъбиране и сметоизвозване в град Златарица и населените места в община Златарица, поддържане чистотата на обществените територии и третиране на твърдите битови отпадъци в депо.
II.1.7) Място на изпълнение на поръчката

Община Златарица
II.1.8) Номенклатура

II.1.8.1) Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
90100000
Допълнителен/ни обект/и 90210000

II.1.8.2) Друга приложима номенклатура (НКПИД/КНРБ)
90.01 90.03.13
II.1.9) Обособени позиции в обекта на поръчката (за информация за обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е необходимо)

НЕ

 
II.1.10) Приемат ли се варианти? (когато е приложимо)

НЕ
II.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

II.2.1) Общо количество или обем
(включително на обособените позиции и на опциите, ако има такива)

Сметосъбиране и сметоизвозване със съдове тип "бобър" в гр.Златарица и населените места в община Златарица, съгласно утвърден график, поддържане чистотата на обществените територии и третиране на твърдите битови отпадъци в депо, съгласно тръжната документация.
II.3) СРОК НА ДОГОВОРА ИЛИ КРАЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Период в месеци 120 Начална дата 01.07.2006 г.  крайна дата 30.06.2016 г. 

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

III.1.1) Условия и размер на гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора

Гаранция за участие: 1000 (хиляда) лева. Вид - безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на Община Златарица в банка ЦКБ - клон Велико Търново, офис Златарица, сметка: 5000313637, банков код: 79078075; Гаранция за изпълнение: 0,5 % от стойността на поръчката. Вид - безусловна и неотменима банкова гаранция, покриваща срока на договора, или парична сума, внесена по посочената по-горе сметка.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане (когато е приложимо)

Финансирането се осигурява от общинския бюджет - такса битови отпадъци. Разплащането на извършените видове и количества работи по договора ще се извършва, съгласно предложението на спечелилия кандидат след приемането им от възложителя, в зависимост от качеството на изпълнение с месечни вноски, ненадвишаващи 1/12 част от стойността на поръчката за една календарна година, въз основа на изготвен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя протокол и представена фактура - по банков път. За всяка следваща година от изпълнението на поръчката, годишните средства се разпределят, съгласно утвърдена с Решение на Общински съвет - Златарица план-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране.

III.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

III.2.1) Изисквания към кандидатите и документите, които се представят за оценяване на тяхното икономическо и финансово състояние и технически възможности и/или квалификация. Обстоятелства, наличието, на които води до отстраняване на кандидатите

Да имат опит в дейностите сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на населени места; да разполагат с необходимата техническа и квалификационна обезпеченост (оборудване и персонал) за изпълнение на поръчката.

III.2.1.1) Юридически статус – изискуеми документи

Български или чуждестранни физически или юридически лица или техните обединения. Документ за съдебна регистрация на кандидата;Удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а за физическо лице - копие от документ за самоличност. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП. Същите документи се представят и за подизпълнителите.

III.2.1.2) Икономическо и финансово състояние – изискуеми документи

Годишен финансов отчет и баланс за последните две години; документи, доказващи наличие на капитал за изпълнение на настоящата поръчка; информация за общ оборот от изпълнени подобни дейности за последните две години на база сключени договори, банкови референции от обслужващите банки

III.2.1.3) Технически възможности и/или квалификация – изискуеми документи

Декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги, съответстващи на предмета на поръчката - като главен изпълнител, извършени през последните три години, съдържащ - предмет и стойност. Референции от предишни възложители. Описание на техническото оборудване - собствено, наето, възможности за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и ръководните му служители, както и списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката.


III.3) СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

III.3.1) Свързано ли е представянето на услугата с изисквания за определена професия?


НЕ
Ако да, посочете съгласно кои нормативни разпоредби

III.3.2) Изисква ли се от юридическите лица да посочат имената и професионалните квалификации на персонала си, отговорен за изпълнението на договора?

ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид на процедурата

Открита
IV.1.3.2) Други предишни публикации

Съобщение № 15 в брой 0 на Държавен вестник от 03.11.2005 г. 

IV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

(Б) Икономически най-изгодна оферта

Б2) При показатели, посочени в документацията за участие


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

IV.3.2) Условия за получаване на документацията за участие

Получаване до 09.06.2006 г. 
Цена 500 лева
Условия за получаване и начин на плащане: Документацията за участие се получава в деловодството /стая 9/ на Общинска администрация до 16:00 часа на 09.06.2006 г., срещу документ за платена такса в касата на Община Златарица.


IV.3.3) Срок за подаване на офертите или заявленията за участие (в зависимост от вида на процедурата)

19.06.2006 г.  Час: 16:00


IV.3.6) Срок на валидност на офертите (в случай на открита процедура)

До 90 дни от крайния срок за получаване на офертите


IV.3.7) Условия при отварянето на офертите

IV.3.7.1) Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите
(когато е приложимо)

Кандидатите или техни упълномощени представители.

IV.3.7.2) Дата, час и място

Дата: 20.06.2006 г.  Час: 10:00
Място: Община Златарица, заседателна зала  РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Задължително ли е настоящото обявление?

ДА
Ако вече са избрани кандидати, те се посочват в раздел “VІ.4) Допълнителна информация”

VI.2) Възможно ли е възлагане на повторение на услугата или строителството от същия изпълнител чрез процедура на договаряне с него?

Да

VI.3) Договорът свързан ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС?

НЕ
Ако да, укажете проекта/програмата по подходящ начин

VI.4) Допълнителна информация

Настоящата процедура е открита с Решение 374 от 21.04.2006 г. на кмета на Община Златарица

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.04.2006 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИИЦИИ