Версия за печат

00144-2017-0003

BG-Русе:

Решение за откриване на процедураРешение номер Р - ОП - 41 от дата 15.05.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 117021078

BG323, „ Пристанищен комплекс - Русе “ ЕАД, ул. „ Пристанищна “ № 22, За: Венцислав Димитров - експерт „ ЗБУР и ОМП “, България 7000, Русе, Тел.: 082 880992, E-mail: office@port-ruse-bg.com, Факс: 082 825148

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-ruse-bg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.port-ruse-bg.com.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“ Осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на “ Пристанищен комплекс – Русе “ ЕАД “

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим в пристанищен терминал Русе - Изток - част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Русе. Обекта се намира в Източна промишлена зона на гр. Русе, разположен е на 652 дка терени (складови площи и необлагородени площи) с изградена инфра- и субструктура. Към него технологично са обособени Ро-Ро терминал и фериботна връзка за осъществяване на международни превози на транспортни средства. Охранителната дейност на обекта включва : - контролно-пропусквателен режим - осъществява се от охраната на изградените в обекта КПП; - физическа охрана на сградите, съоръженията, техниката, стоки и имущество намиращи се в обекта; - наблюдение на сградите и съоръженията и реагиране при възникнала кризисна ситуация; - предотвратяване на незаконно проникване на територията на обекта на външни лица и посегателства върху имущество, стоки и ценности намиращи се в обекта; - задържане на външни лица, проникнали на територията на обекта; - незабавно уведомяване на органите на МВР при извършено посегателство в обекта; - физически лица охранители, необходими за осигуряване на денонощна охрана на обекта. В обекта Възложителя има изградени системи за охрана с технически средства, вкл. система за видеонаблюдение и изграден център за мониторинг, за който участникът следва да осигури денонощно присъствие. Участникът следва да организира охраната при спазване на нормативните изисквания на Кодекса на труда за продължителност на работното време и спазване на изискванията за междудневна и междуседмична почивка на предложения екип от охранители.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката обхваща дейности по организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим на пристанищен терминал Русе - изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Русе. Обекта е включен в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност по ПМС № 181 от 20.07.2009 г. Възложителят, отчитайки стратегическия характер на обекта, счита, че е целесъобразно охраната му да бъде възложена на един изпълнител, което ще осигури еднакви методи и подход при извършване на дейността.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 390000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП дава възможност възложителите да прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 от ЗОП за обществени поръчки с обект доставка или услуга, включително и услугите по Приложение 2, имащи прогнозна стойност от 70000 лв. до съответния праг по чл. 20, ал. 1 от ЗОП, в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяване на денонощна въоръжена охрана - охранителни услуги, включени в Приложение 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП. „ Пристанищен комплекс - Русе “ ЕАД е секторен възложител и като такъв съобразява стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП. Определената прогнозна стойност не надвишава този стойностен праг. Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2, възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ ГАРД “ ЕООД, ЕИК 131464793 „ АСО София “ ООД, ЕИК 121692528 „ АСОП ЩИТ “ ЕООД, ЕИК 200307318

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да бъдат подавани в срока по чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Петър Ненков Драгошинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор