01073-2017-0001

BG-Мъглиж:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-09-166 от дата 04.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл. Трети март № 32, За: З. Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.maglizh.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://maglizh.bg/page/obshtestveni-porachki-64-1.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Мъглиж, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Мъглиж, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

БФП по Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд 2016-2019", финансирана от ОПХ ФЕПНЛ с времеви диапазон от 01.05.2017 г. до 31.12.2019 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции, поради характера на предмета на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 139109.17 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За възложителят е налице правната възможност да избере изпълнител на посочената обществена поръчка чрез пряко договаряне с определени лица, тъй като обществената поръчка е за услугапо приложение №2 и е на стойност по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Услугата е по приложение№2 с код по CPV 55521200-0 услуги свързани с доставка на храна. Прогнозната стойност на поръчката е 139 109,17 лв. без ДДС. Община Мъглиж е бенефициент по операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд 2016-2019", финансирана от ОПХ ФЕПНЛ, като срокът на услугата, съгл. Дог. за предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002-0177-С01 м/у Община Мъглиж,като партньорска организация и АСП чрез Дирекция МСПЕИ,като Управляващ орган от 30.10.16г. и сключен към договора Анекс от 28.12.16г., е определен до 30.04.17г.,какъвто е крайният срок на операцията.На 25.04.17г. в ИСУН е публик.покана изх.№08-00-0787/25.04.17г. на Директора на Дирекция МСПЕИ и ръководител на УО на ОПХ ФЕПНЛ,като по този начин Възложит.,Кмета на Община Мъглиж е уведомен за общата продължителност на операцията до 31.12.19г.,което води до изменение на скл. договор считано от 01.05.17г. чрез удължаване изпълнение на договора за БФП по операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд 2016-2019",финанс. от ОПХ ФЕПНЛ.Съгл. дог. BG05FMOP001-3.002-0177-C01 периодът на изпълнение на дейностите е 6 мес. от 01.11.16г.,като предоставянето на топъл обяд стартира от 01.11.16г.Реално усл. стартира от 01.11.16г. до 30.04.17г. и се предоставя на 400бр. потребители.Имайки предвид интереса към усл. на населението,срока на Дог.№BG05FMOP001-3.002-0177-C01 "Осигуряване на топъл обяд в община Мъглиж" има възможност да продължи предоставянето на топъл обяд на потребителите-лица и семейства с ниски доходи или без такива,възрастни и самотни лица с липса или миним. доходи,лица с увреждания,които трудно осигуряват своя бит,самообслужване,в т.ч. и подготовка на храна в домашни усл.,от вс. насел.места в общ.Целта на усл. „Осигуряване на топъл обяд в общ.Мъглиж” е намаляване на бр. на живеещите в бедност лица на територията на общ.,срокът на договора,респективно времето,в което да се предоставя същата през следващите месеци,се удължава от 01.05.17г. до 31.12.17г.За посочения период стойността на БФП ще възлиза на 139109.17лв. без вкл.ДДС,а с вкл.ДДС-на 166931лв.,като в крайната ст-ст са вкл. общо 291хранодни за 400потребители.Целта на проекта е да се осигури на нуждаещите се лица от общ.Мъглиж топъл обяд през периода и да се постигне ефект за осигурен достъп на лица и семейства в неравностойно соц. положение и в риск от соц. изключване,живеещи в малки населени места от селски тип до алтернативни социални усл.,като „Обществена трапезария”,осигуряващи топъл обяд в общността,да бъде подобрено кач. на живот чрез осигуряване на подкрепа,както и да бъдат удовлетворени потребностите от соц. услуги,свързани с доставка на готова храна (топъл обяд) на 400 лица от общ.Мъглиж,които не са в състояние да си я осигуряват или подготвят сами.Усл. по предоставянето на топъл обяд ще се извършва чрез външен изпълнител.Топъл обяд се предоставя в работните дни от седмицата.Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на общ. цел на оперативната програма,свързана с намаляване бр. на живеещите в бедност лица,чрез подпомагането им с храни,с оглед преодоляване на осн. материално лишение в периода на дог. BG05FMOP001-3.002-0177C02 "Осигуряване на топъл обяд в Общ. Мъглиж“. Ето защо за община Мъглиж е налице осн. за провеждане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с опр. лица на осн.чл.182,ал.1,т.5 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „ТОПЛОКОНТАКТ – СЛИВЕН” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Константин Константинов” № 13, регистрирано в ТР с ЕИК 119106730, представлявано от Управителя Минко Динев Вълев; 2. ЕТ ,,Имансон", със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. ,,Търговска" № 80, вписан в ТР с ЕИК BG 838106503, представляван от Мара Йовчева Делчева 3. ЕТ ,,МИ СТО ГЕ - МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ", със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул.,,Марица” № 50, вписан в ТР с ЕИК 838106193 , представляван от Михаил Стоянов Георгиев

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгл.чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата може да се подава в 10-дн. срок от публикуване на решението.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Господин Антонов Господинов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мъглиж