Версия за печат

00884-2017-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 32 от дата 25.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: инж. Володя Каменов, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 032643005, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 00359 032644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uft-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1297.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Университет по хранителни технологии"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Университет по хранителни технологии (УХТ) в гр. Пловдив - Възложител, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за обекти, собственост на Университет по хранителни технологии, разположени на територията на община Пловдив, гр. Пловдив и обект в община Пещера. Поради технологичната свързаност на потреблението на ел. енергия в обектите на Възложителя и обстоятелството, че достъпа и преноса на енергия до всички обекти са осигурени чрез разпределителната мрежа на един оператор /“ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД/ е нецелесъобразно обществената поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 450000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б. „Б“ от ЗОП. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички икономически оператори, отговарящи на изискванията на Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят предоставя неограничен, пряк и пълен безплатен достъп до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната си страница: http://www.uft-plovdiv.bg. Същата може да се изтегли на посочения в обявлението линк до крайния срок за получаване на офертите.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Редът за обжалване е уреден в Част шеста, Глава двадесет и седма на Закона за обществените поръчки (ЗОП), а срокът за подаване на жалби е съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. дтн Николай Менков

VIII.2) Длъжност

Зам.-ректор, упълномощен със заповед № 736/27.06.2016 г.