Версия за печат

00822-2017-0002

BG-с. Царев брод:

Решение за откриване на процедураРешение номер 385 от дата 11.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000929072

BG333, Държавна психиатрична болница, ул. Христо Ботев № 30, За: Наташа Пенчева, България 9747, с. Царев брод, Тел.: 0359 53152066, E-mail: n_penchewa@abv.bg, Факс: 0359 53152023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tzarevbrod.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.tzarevbrod.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медикаменти за нуждите на възложителя

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медикаменти, описани в 16 обособени позиции

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 54973 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

През м.11.2016 год. е обявено публично състезание за доставка на медикаменти и медицински консумативи. Процедурата е прекратена по отношение на кякои обособени позиции поради липса на допуснати участници. Същите са предмет на настоящата процедура.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Софарма Трейдинг" АД, гр. София "Фаркол" АД, гр. Бургас

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 1330 от 21.11.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00822-2016-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Нели Николова Тодорова

VIII.2) Длъжност

Директор на ДПБ Царев брод