Версия за печат

00267-2017-0022

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП20 от дата 22.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Бояна Бояджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656800, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 00359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 7 обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4040347.35 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №16РОП64 от дата 30.06.2016 г. е открита обществена поръчка -"открита процедура" с предмет: „Проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС по 54 обособени позиции". По време на провеждане на процедурата с Решение №16РОП64-5/20.07.2016г., възложителят е прекратил поръчката в частта й по три от обособените позиции на основание чл. 110, ал.1, т. 8, във вр. с чл. 22, ал. 1, т.8 от ЗОП. След провеждане на горепосочената процедура с Решение №16РОП64-25/ 30.12.2016г.възложителят е определил изпълнители за двадесет и четири от първоначално обявените обособени позиции и е прекратил процедурата в частта й по останалите обособени позиции. От тях единадесет са прекратени на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП с мотива, че всички оферти, представени от участниците за цитираните обособени позиции не отговарят на условията за предствяне или са неподходящи. В тази връзка и предвид обстоятелството, че необходимостта от възлагане на поръчката по отношение на прекратените обособени позиции не е отпаднала, Възложителят счита, че е налице основание за провеждане на договаряне без предварително обявление за обособените позиции, прекратени с мотива, че подадените в откритата процедура оферти са неподходящи. Възложителят счита, че са налице предпоставките за провеждане на процедура по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по отношение на настоящите седем обособени позиции, тъй като при проведената открита процедура, подадените за тях оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

За обособена позиция №1 - 1)"РОДОПАТРЕЙС" ЕАД, ЕИК:203126472, адрес: гр. Смолян бул. "България" №6 e-mail:rodopa@trace.bg 2) "Пътища Смолян" ЕООД, ЕИК:203660355, адрес: гр.Смолян 4703, бул. "България" №69, e-mail:ahmed.kushev@gmail.com; За обособена позиция 2- 1)"РЕСПЕКТ 10" ЕООД, ЕИК 201272172, гр. Плачковци 5360, ул. "Планинец" №33 respekt10@abv.bg; 2)"БУЛМАКС 2012" ЕООД, ЕИК: 202224045, гр. София, ул."Гео Милев" №158, бл. Студентско общежитие №1, офис №1, bulmax2012@abv.bg; За обособена позиция №3 - 1) "ПИРС -Д" ООД, ЕИК: 825287345,гр. Пловдив, ул. "Подофицер Котов" №21, office@pirsd.com; 2)"ТЕРМА ЕКСПЕРТ ПЛЮС" ООД, ЕИК:115065720, гр. Пловдив,бул. "Княгиня Мария Луиза" №37А, j_markova@termaex.com; За обособена позиция №4 - 1) "ПРОТЕКТОР БГ" ЕООД, ЕИК: 115757512, гр. Пловдив,ул. "Хан Апарух" 11, office@protektor.bg; 2) "БИБОВ И КО" ЕООД, ЕИК: 115083405, гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 137, petkobibov@abv.bg; За обособена позиция №5: 1) "ТРЕЙС БУРГАС" ЕАД, ЕИК:200627706, гр. Бургас 8000, ж.к. Изгрев, бл.178, вх Б, партер второ ниво; trace_burgas@tracebg.com; 2) "ХИТСТРОЙ К" ЕООД, ЕИК 202712078, гр. Бургас, ул. "Георги Баев" 13 А, georgikuzmanov@abv.bg; За обособена позиция №6: 1) "ТРЕЙС СВОГЕ" ЕООД, ЕИК: 201719627, гр. София, ул. Никола Образописов" 12, traca_sofia@tracebg.com; 2) "ИНТЕРХОЛД" ЕООД, ЕИК: 202357469, гр. София, бул. "България"73, вх. Б, ет.2, ап.Б6, interhold@interhold.bg За обособена позиция №7: 1) "ТРЕЙС ЯМБОЛ" АД, ЕИК: 128005374, гр. Ямбол 8600, ул. "Петър Брънеков" 2, ет.3,psf_yambol@tracebg.com ; 2) "ГЕО-КРИ" ЕООД, ЕИК: 203047509, гр. Сливен 8800, ж.к. Сини камъни, бл. 11, вх. Г, ап. 6, geokri.ltd@gmail.com

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 16РОП64 от 30.06.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2016-0068

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, а именно до 30.03.2017г.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Петров Титюков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет СМДСП, Възложител съгл. Заповед №17ОА340/15.02.2017г.