Версия за печат

01271-2016-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, СО-район СЕРДИКА, бул. Княгиня Мария Луиза №88, За: инж. Никола Онов, началник отдел, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.serdika.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=21&Itemid=39.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РСР16-РД93-3 от 17.02.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01271-2016-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 29 СОУ "Кузман Шапкарев" на територията на СО-район "Сердика", което включва: ”Мярка за енергоспестяване - Хидро и топлоизолация на покриви; Мярка за енергоспестяване - Топлоизолационна система по фасади и еркери; Мярка за енегроспестяване - Подмяна на дограма; Мярка за енергоспестяване - Изграждане на отоплителна инсталация; Мярка за енергоспестяване - Изграждане на осветителна инсталация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РСР16-ДГ56-43 от 20.07.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, НСК СОФИЯ ЕООД, бул. Димитър Петков, бл. 339, вх. Г, ет. 6, ап. 107, България 1330, София, Тел.: 02 9530816, E-mail: office@nsksofia.eu, Факс: 02 9530816

Интернет адрес/и:

URL: www.nsksofia.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 29 СОУ "Кузман Шапкарев"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

100

ІII.7) Стойност, посочена в договора
290553.43 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.02.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
290553.43 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.03.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Тодор Славов Кръстев
VII.2)
Длъжност: Кметът на СО-район СЕРДИКА