01256-2017-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 4 от дата 21.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270550

BG411, Столична община - район Изгрев, ул. Атанас Далчев № 12, За: Станислава Колева, България 1113, София, Тел.: 02 9701012, E-mail: info@so-izgrev.bg, Факс: 02 8710159

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/index.php?option=com_content&view=category&id=124&Itemid=414.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Изгрев", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изток", ул. "Чарлз Дарвин" № 25, блок 2“; Обособена позиция № 2 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, кв. "Изгрев", ул. "Елемаг" №2, блок 304“; Обособена позиция № 3 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изток", ул. "Чарлз Дарвин" № 25, блок 2“; Обособена позиция № 4 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, кв. "Изгрев", ул. "Елемаг" №2, блок 304“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

извършване на инвеститорски и строителен контрол за сгради с административен адрес гр. София, ж.к. "Изток", ул. "Чарлз Дарвин" № 25, блок 2 и сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изток", ул. "Чарлз Дарвин" № 25, блок 2

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Националната програма) - http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 74358.41 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

В резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 01256-2016-0001, с договори с рег.№ РИВ17-РД55-2/13.01.2017 г. и № РИВ17-РД55-3/13.01.2017 г. са възложени за изпълнение „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изток", ул. "Чарлз Дарвин" № 25, блок 2““ на „Билд Динамик“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Нови Искър 1280, ж.к. „Курило“, ул. „Зорница“ № 2, ет. 2, ап. 4, вписано в Агенцията по вписванията по ЕИК 202843294, представлявано от Милен Радославов Славилов. Стойността на договора е 1 487 754,79 лв. без ДДС и „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, кв. "Изгрев", ул. "Елемаг" №2, блок 304““ на „Бизнес Строй Консулт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 909, вх. А, ет. 3, ап. 8, вписано в Агенцията по вписванията по ЕИК 203107041, представлявано от Георги Лазаров Витанов. Стойността на договора е 711 248,37 лв. без ДДС. За законосъобразното започване на проектиране и строителството по проектите е необходимо и сключване на договор за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор по време на строителството и инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството. След извършен преглед на всички материали и предвид гореописаните мотиви, възложителят следва да проведе процедура на договаряне без предварително обявление. Правно основание - чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП - при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„План инвест Пловдив“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Западен, п.код 4002, Копривщица №19А, представлявано от Николай Георгиев Костурков, с ЕИК 200775103; „Инфра инвест“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Южен, п.код 4004, ул. „Маяк“ № 15, представлявано от Георги Милчев Чакъров и Иван Георгиев Парцалев, с ЕИК 160041426; „Ай Ти Ем Проджект“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, п.код 1574, ЖК. Хр.Смирненски, бл. 67, вх. А, ап. 5, представлявано от Стоянка Димитрова Нонова, с ЕИК 202758063; „Никос Инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, п.код 4000, ул. ТРАКИЯ 16, представлявано от Николай Георгиев Костурков, с ЕИК 115094526.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: РИВ16-ДИ05-175 от 29.07.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01256-2016-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО: 28.02.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община – район „Изгрев“. Прогнозна стойност за обособена позиция № 1 - 37747,50 (тридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС.; за обособена позиция № 2 - 18021,53 (осемнадесет хиляди и двадесет и един лева и петдесет и три стотинки) лева без ДДС; за обособена позиция № 3 - 12582,50 (дванадесет хиляди петстотин осемдесет и два лева и петдесет стотинки) лева без ДДС и за обособена позиция № 4 - 6007,18 (шест хиляди и седем лева и осемнадесет стотинки) лева без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Цветомир Велчев Жеков

VIII.2) Длъжност

кмет на Столична община - район "Изгрев"