Версия за печат

01407-2017-0001

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедураРешение номер 107 от дата 14.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000900156

BG422, Специализирана болница за активно лечение по онкология-Хасково ЕООД, бул. Съединение № 49, За: Катя Дойчева Хаджииванова, България 6300, Хасково, Тел.: 038 665316, E-mail: mdozs@yahoo.com, Факс: 038 664373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mdozs-haskovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mdozs-haskovo.org.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД по 69 номенклатурни единици“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД по 69 номенклатурни единици“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят е обявил поръчкка за доставка на еднородни обекти - лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД по 69 номенклатурни единици“

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12504729.69 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Венко Иванов Балабанов

VIII.2) Длъжност

управител