Версия за печат

02709-2017-0003

BG-Оряхово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1 от дата 23.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760142

BG313, ТП Държавно горско стопанство Оряхово, ул. Коста Лулчев № 5, За: Снежана Петкова Гарданска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 2419, E-mail: dgs_oriahovo@abv.bg, Факс: 09171 2487

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170123yJGQ8056835.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл.165 ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на специализирана горска техника-шредер като прикачен инвентар към трактор за нуждите на ТП ДГС Оряхово". Уникален номер на поръчката: 20170123yJGQ8056835

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва доставка на специализирана горска техника-шредер като прикачен инвентар към трактор за нуждите на ТП ДГС Оряхово. Пълно описание на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не се разделя на обособени позиции поради доставка на 1 брой специализирана горска техника - шредер.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена с влязло в сила Решение № 8 от 30.11.2016г.,тъй като подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия на основание чл.110, ал. 1, т.2 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

СД «ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ» с. Крислово, община Марица, област Пловдив «ЕВРО СЪЛЮШЪНС» ЕООД гр. София 1463, община Столична, район Триадица ул. „Порто Лагос“ №1, ет.1 ап.31, “МЕГАТРОН” ЕАД гр. София 1138, община Столична, район Младост ул. „Самоковско шосе“ № 2А

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196 ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно регламентацията в чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Снежана Петкова Гарданска

VIII.2) Длъжност

Директор