Версия за печат

00152-2014-0001

BG-Велико Търново:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, Ниш 1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmp-vt.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-vt.com/order.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 60 от 15.10.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00152-2014-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на течни горива за нуждите на автомобилите на ЦСМП Велико Търново за периода 01.01.2015г. — 31.12.2016г.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: - от 29.12.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Петрол АД 831496285, ул. Търговска 12, РБългария 5500, Ловеч, Тел.: 02 9960300, E-mail: mailto:office@petrol.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

оставка на течни горива за нуждите на автомобилите на ЦСМП Велико Търново за периода 01.01.2015г. — 31.12.2016г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.01.2015 г. 

Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

20.01.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
223372 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

20.01.2017 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Валентина Петрова Хаджирадева
Длъжност: дилектор на ЦСМП Велико Търново