01271-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РСР17-РД93-1 от дата 17.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на СО-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза №88, За: Райна Сотирова, България 1202, София, Тел.: 02 9218036, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=568:-qq&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на гориво за отопление за стационарни отоплителни инсталации в учебни и детски заведения на територията на СО-район "Сердика".

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на гориво за отопление с CPV код - 09135100-5 за общински училища, детски градинини и ясла на територията на СО-район "Сердика", както следва: 58 ОУ - кв. "Орландовци", ул. "Железопътна" №65; 59 ОУ - кв. "Малашевци", ул. Кестен №1; 60 ОУ - кв. "Бенковски", ул. "Наука" 2; ПГИИ - кв. "Орландовци", ул. "Проф. Н. Райнов" №2; ДГ №131 - кв. "Малашевци", ул. Училищна" №10; ДГ №149 - кв. "Орландовци", ул. "Железопътна" №22 и Детска ясла №70 - ул. "Ком" №24. Доставката следва да се осъществява в период 2017г.-2019г, при 200 000л./годишно. Посоченото количество е прогнозно, поради което може да бъде променено съобразно нуждите на възложителя. Възложителят си запазва правото да не усвои (да не закупи) гориво в посочения обем. Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържищата(чл.79, ал.4 от ЗОП).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно предмета на поръчката разделянето й на обособени позиции не се налага.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 850000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС №347/08.12.2016г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.197, ал.1, от ЗОП , решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Тодор Славов Кръстев

VIII.2) Длъжност

Кмет на СО-район "Сердика"