Версия за печат

00243-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 792 от дата 11.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

BG411, Втора САГБАЛ Шейново ЕАД,, ул. Шейново № 19, За: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: [email protected], Факс: 02 9441768

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2017-0001_January.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящатаобщественапоръчка е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.3 от ЗОП. Предметът на възлагане на настоящатапоръчкавключваизпълнението на следнитедейности: Извънгаранционнотехническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация. 1.2. Апаратите и съоръженията са обозначени с оглед на предназначението им и са подробно описани по вид, модел /марка/, производител, отделение и брой в отделни групи и номенклатури, записани със собствен пореден номер в техническата спецификация (Приложение № 1 включващо: 1А, 1Б, 1В и 1Г). В предмета на поръчката са включени следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура. В позицията сe включват седем групи апарати, описани с включенисъответни номенклатурни номера. Обособена позиция № 2 „Извънабонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура – на повикване“.В позицията сe включват седем групи апарати, описани с включени съответни номенклатурни номера. Обособена позиция № 3 „Абонаментно техническо обслужване на стопански съоръжения. В позицията сe включват две групи съоръжения, описани с отделни номенклатурни номера. Обособена позиция № 4 „Техническо обслужване на стопански съоръжения – на повикване“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 140000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, вр. чл.197, ал.1 от ЗОП , решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Румен Любенов Велев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор