Версия за печат

01841-2014-0001

BG-Кула:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000152086

BG311, СУ Васил Левски, ул. Възраждане №32, За: Диана Йончева Декова, България 3800, Кула, Тел.: 0938 32510, E-mail: soukula@abv.bg, Факс: 0938 32208

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.soukula.org.

Адрес на профила на купувача (URL): www.soukula.org.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 01.10.2014 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01841-2014-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка за газьол за отопление, маркиран червен, за нуждите на СОУ "Васил Левски", гр. Кула за отоплителни сезони 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 642 от 15.10.2014 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, ДМВ ЕООД, ул. Воден 14, България 7000, Русе, Тел.: 0886 644525, E-mail: dmv.eood@gmail.com, Факс: 081 172204

Интернет адрес/и:

URL: http://дмв.bg/bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на газьол за отопление, маркиран червен, за нуждите на СОУ "Васил Левски", гр. Кула за отоплителни сезони 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
87300 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

22.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
110311.02 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.12.2016 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Диана Йончева Декова
VII.2)
Длъжност: Директор на СУ Васил Левски, гр. Кула