00884-2016-0003

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 75 от дата 12.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: проф. дтн Николай Менков - зам.Ректор, България 4002, Пловдив, Тел.: 032 643233, E-mail: vicerector_inter@uft-plovdiv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1231.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на Университет по хранителни технологии – Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на всички предвидени в одобрен инвестиционен технически проект строително монтажни работи (СМР) за обновяването на два учебни корпуса на Университет по хранителни технологии - Блок 1 и Блок 2.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

„Изграждане на модерна образователна инфраструктура в Университет по хранителни технологии-Пловдив“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура”, процедура: BG16RFOP001-3.003 ”ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се предвиждат обособени позиции. Преценката на Възложителя е, че разделянето на поръчката на обособени позиции е нецелесъобразно поради следните обстоятелства: Макар и предмет на поръчката да е изпълнението на СМР на две отделни сгради, всяка от които би могла да се квалифицира като самостоятелен строеж по смисъла на § 2, т. 51 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, практически предвиденото строителство е систематично, икономически и технически неделимо. Част от предвидените по одобрения проект и Разрешение за строеж СМР касят реконструкция на общи за двете сгради мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура. За строителството на обекта (двете сгради) е издадено едно Разрешение за строеж и ще бъде въведен в експлоатация с едно Разрешение, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). А евентуалното разделяне на поръчката на обособени позиции и произтичащата от това възможност за възлагането им на различни изпълнители, би могло да доведе до различни начало и край на строителството, а оттам разминаване и неприемливо отлагане във времето на въвеждането на строежа в експлоатация. С възлагането на обществената поръчка в цялост се избягват тези рискове и се дава възможност участниците, респ. бъдещият изпълнител максимално да съобразят и осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнението й в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в срок на строителството.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2148719 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възможността чрез открита състезателна процедура при участието на широк кръг от кандидати да бъде избран изпълнител, който в най-голяма степен отговаря на изискванията на възложителя, постигането на поставените цели и търсените резултати от реализацията на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят предоставя неограничен, пряк и пълен безплатен достъп до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната си страница: http://www.uft-plovdiv.bg. Същата може да се изтегли на посочения в обявлението линк до крайния срок за получаване на офертите.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. дтн Кольо Тенев Динков

VIII.2) Длъжност

Ректор