Версия за печат

00425-2016-0005

BG-Видин:

Решение за откриване на процедураРешение номер 3905 от дата 03.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

BG311, Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, ул.Цар Симеон Велики 119, За: Людмила Величкова, България 3700, Видин, Тел.: 00359 094606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 00359 094606025

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbal-vidin.com.

I.2) Вид на възложителя

Друг: лечебно заведение

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Осигуряване на денонощна физическа охрана, пропусквателен режим и СОД на обектите, намиращи се на територия на МБАЛ „Света Петка”АД , гр.Видин на стойност до 70 000 лева

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Осигуряване на денонощна физическа охрана, пропусквателен режим и СОД на обектите, намиращи се на територия на МБАЛ „Света Петка”АД , гр.Видин на стойност до 70 000 лева

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Виолета Илиева Дочкова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор