Версия за печат

00532-2016-0029

BG-Ардино:

Решение за откриване на процедураРешение номер 907 от дата 11.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000235750

BG425, Кмет на Община Ардино, ул. Бели брези №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4238, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com, Факс: 03651 4568

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ardino.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ardino.bg/?pid=4,op2&pk_type=1.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Бял извор, общ. Ардино"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

ОП с предмет „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Бял извор, общ. Ардино" обхваща подмяната на около 12,6 км водопроводна мрежа на селото.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е неделим, тъй като видовете СМР са свързани технологично и времево, поради което възложителят счита, че не са налице предпоставки за разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Необособяването на настоящата процедура на позиции не би довело до необосновано предимство или необосновано да ограничи участието на стопанските субекти и по този начин всяко едно заинтересовано лице може свободно да участва и да представи своята оферта. Това няма да наруши един от основните принципи, залегнали в ЗОП, а именно „свободна конкуренция”.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2736000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ресми Мехмед Мурад

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ардино