Версия за печат

00325-2016-0026

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 653 от дата 30.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. ; г-н Рангел Христозов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://unihosp.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160819clyE4143402.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациенти с компрометиран имунитет, хоспитализирани в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Описание на количеството, обема и всички дейности от предмета на поръчката се съдържа в Приложение №1 от поканата до участниците - Техническа спецификация. Обемът се определя също съобразно срокът на договора за 12 месеца, при предвидена опция за удължаване на срока на договора с още 6 месеца. Обемът се определя също така в рамките на максималната стойност на договора от 480 000 лв. без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Необходимостта от обединяване на определени елементи от предмета на поръчката (например, приготвяне на храна и доставка на храна, или отделяне на различни видове ястия в отделни позиции) е продиктувана от взаимосвързаност тези елементи. Тяхното отделяне и възлагане на различни изпълнители би създало технически затруднения за цялостното изпълнение на поръчката, включително предвид хипотезата, процедурата да не приключи с договор за всички дейности от предмета на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 480000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на обществената поръчка - „Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациенти с компрометиран имунитет, хоспитализирани в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“, включва услуги по Приложение № 2 от ЗОП, а именно услуги от раздел Хотелиерски и ресторантьорски услуги, в това число приложимите за предмета на обществената поръчка CPV кодове: 55521200-0 Услуги, свързани с доставка на храна, 55520000-1 Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна, 55523000-2 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции, 55524000-9. Съгласно чл. 182, ал.1, т. 5 от ЗОП, възложителите могат да проведат пряко договаряне с определени лица за възлагане на обществена поръчка, когато обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Прагът по чл. 20, ал. 2, т. 2 започва - от 70 000 лв. без ДДС (при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2) и достига до съответния праг по ал.1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. В случая горната граница на финансовия праг възлиза на 500 000 лв. Без ДДС, съгласно чл. 20, ал.1, т.1, б „в” от ЗОП - за услуги по приложение № 2. В случая прогнозната стойност на поръчката за срок от 12 месеца възлиза на 320 000 лв. без ДДС, а при заложена опция за удължаване на договора с още 6 месеца, прогнозната стойност нараства до 480 000 лв. без ДДС. Предвид изложеното, поръчката попада в приложното поле на прякото договаряне по чл. 182, ал.1, т. 5 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „ЕС – ПРОДУКТ - 14” ЕООД, ЕИК 202843873 ул. „Георги Икономов” №87, гр. ПЛОВДИВ 2. „ФАМИЛЕКС - КОМЕРС” ООД, ЕИК 115622450 ул. „Васил Петлешков” №1, гр. АСЕНОВГРАД 3. „САЛДО” ЕООД, ЕИК 115245240 ул. „Хан Аспарух” № 113, гр. ПЛОВДИВ

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл. 229, ал.1, т. 6 от ЗОП, Изпълнителният директор на АОП осъществява предварителен контрол на процедури по договаряне. В случая приложение могат да намерят два алтернативни вида контрол – контрол по чл. 233, когато поръчките са над праговете по чл. 20, ал. 1, т. 1, букви "б" и "в" , т. 2, букви "б" и "в" и т. 3, букви "б" и "в" и контрол чрез случаен избор съгласно методиката по чл. 232, ал. 2 от ЗОП – когато прагът на поръките е под същите прагове (чл. 233, ал.2 от ЗОП). В случая поръчката е по-ниска от прага по чл. 20, ал.1, т.1, б „в” от ЗОП – 500 000 лв. без ДДС, а прогнозната стойност от 480 000 лв. без ДДС представлява и максимална стойност на договора, предвид което приложение намира контрола чрез случаен избор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал.1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм

VIII.2) Длъжност

изпълнителен диркетор на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД