Версия за печат

02946-2016-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1707 от дата 24.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009728

BG412, Служба Военна информация, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Йордан Шумчев, България 1000, София, Тел.: 02 9227420, E-mail: sa@iksbg.org, Факс: 02 8553029

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dis.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dis.mod.bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ по 2 обособени позиции: I.Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на служба "Военна информация" на територията на гр. София; II.Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование на територията на гр. Банкя;

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на служба "Военна информация" на територията на гр. София и на военно формирование на територията на гр. Банкя. Срок за изпълнение на договорите 36 (тридесет и шест) месеца, считано от 01.01.2017 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 725000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление при наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейността по доставка на природен газ, предмет на обществената поръчка се уреждат в Закона за енергетиката (ЗЕ). На основание чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, всички юридически лица, осъществяващи дейности по разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители, подлежат на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране(КЕВР). Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а от ЗЕ за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за осъществяване на дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. КЕВР е издала на газоразпределителното предприятие "СОФИЯГАЗ" ЕАД лицензия № Л-184-12/27.04.2009 г. за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на Столична община за срок до 17.12.2039 г. и лицензия № Л-184-08/17.12.2004 г. за разпределение на природен газ, за срок до 2039 г. Дружеството "СОФИЯГАЗ" ЕАД е преименувано на "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД. Като правоприемник на "СОФИЯГАЗ" ЕАД, "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД придобива правото на разпределение и снабдяване с природен газ на територията, в чийто обхват попадат обектите, предмет на настоящата процедура. Гореизложеното предполага изпълнението на настоящата доставка на природен газ да бъде възложено на "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД, тъй като същото единствено притежава изключителни права за извършване на дейностите за разпределение и снабдяване с природен газ на обособена територия Столична община. Това обуславя нуждата от провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление по ред на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП покана за участие няма да се изпраща, като договорът ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на Столична община - "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД с ЕИК 130533432 (старо наименование Софиягаз ЕАД).

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Доказателствата са достъпни чрез електронен, публичен, безплатен регистър на страницата на КЕВР на интернет адрес http://www.dker.bg/, както и в Търговския регистър на интернет адрес http://brra.bg/, с оглед на което Възложителят ще се възползва от правото по чл. 134 от Правилника за прилагане на ЗОП, да не изпраща доказателства за описаните в мотивите обстоятелства.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Светослав Любенов Даскалов

VIII.2) Длъжност

Директор на служба "Военна информация"