Версия за печат

00109-2016-0020

BG-Благоевград:

Решение за откриване на процедураРешение номер РП-22 от дата 27.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024695

BG413, Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, За: Ива Цветанова - Страши юрисконсулт, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: itsvetanova@blgmun.com, Факс: 073 884451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.blgmun.com/cat175/2519/ZOP-2016-20.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 74, с административен адрес ж.к. „Еленово”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за “Многофамилна жилищна сграда - 74, с административен адрес ж.к. „Еленово”. Ще се изготви работен проект и изпълнят СМР включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.Топлоизолация на всички външни стени -987м2, Топлоизолация по под - 50м2Топлоизолация на еркери-14м2, Полагане на топлоизолация по покрив-230м2, Полагане на топлоизолационна система на остъклени тераси-12 м2, Подмяна на дограма-107,95м2. Последните колиличества са съглласно енергийно обследване и технически паспорти, като действителнителните СМР следва да се извършат след изработване на работните проекти.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. Предвид обстоятелството, че предметът на поръчката е неделим и всяка една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите, е невъзможно разделянето на поръчката на обоособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 347358.49 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № РП-34/29.12.2015 г. на Кмета на община Благоевград е обявена открита процедура с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции /00109-2015-0035/.С Решение №ПП-7/14.04.2016 г. на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП(отм.) откритата процедура е прекратена в частта и за обособена позиция №8 ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 74, с административен адрес ж.к. “Еленово”, тъй катo всички подадени оферти са неподходящи. На основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП Община Благоевград обявява процедура на договаряне без предварително обявление, тъй като откритата процедура е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм.) и първоначално обявените условия не са съществено променени. Съобразно направените разчети за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Благоевград за 2016 г. и сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие, максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството, предмет на настоящата процедура е за “Многофамилна жилищна сграда - бл. 74, с административен адрес ж.к. „Еленово” – 347 358,49 лв. /триста четиридесет и седем хиляди триста петдесет и осем лв. и четиридесет и девет ст./ без ДДС.. Участниците следва да спазват условията на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради и референтните стойности за допустими дейности за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

“ИНЖ СТАНДАРТ” ООД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ГР. СОФИЯ, РАЙОН СЕРДИКА, УЛ.”КЛОКОТНИЦА” № 29, ЕТ. 4, АП. 407, ЕИК 175335889

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: РП-34 от 29.12.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00109-2015-0035

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ИНЖ. ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет по строителството и сигурността, определен за кмет на Община Благоевград със Заповед №232-ЧР/21.07.2016 г. на Кмета на Община Благоевград