Версия за печат

00120-2016-0014

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-09-172-1 от дата 13.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130344823

BG411, Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Следгаранционна поддръжка на софтуерна система "Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни" на "СБР-НК" ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Следгаранционна поддръжка на софтуерна система "Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни" на "СБР-НК" ЕАД

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е единен и неделим, тъй като включва услуга по поддръжка на единна софтуерна система. Същевременно, тъй като „Хъбис” ЕООД притежава изключителните права относно инсталирания софтуерен продукт, практически друго лице не би могло нито да предостави допълнителни лицензи, нито да извършва техническата поддръжка и обновявания на продукта, с оглед на което е и функционално нецелесъобразно предметът на поръчката да бъде разделян на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 66000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се провежда по реда на чл.79 ал.1 т.3 б. б) и в) от ЗОП тъй като са налице хипотезите на липса на конкуренция по технически причини и наличие на изключителни права. 1. „Хъбис" ЕООД, ЕИК 200095672, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, град Пловдив, община Пловдив, пощенски код 4000, ул. “Св.Климент” № 22, представляван от Управителя Христо Бучков, е носител и собственик на авторските права върху " Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни" и всичките нейни модули, поради което тези обекти на права са освободени от претенции на други лица чрез патентоване на търговската марка. Изброените продукти и дейности са обект на авторско право, съгласно чл.3, ал.2, т.3, във връзка с чл.14 и чл.93б от Закона за авторското право и сродните му права/ЗАПСП/. Съгласно чл. 93б, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, носителят на правото в конкретния случай е самият производител на софтуерния продукт "Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни", който не е преотстъпил на трети лица изключителните си права върху продукта и неговата техническа поддръжка. Производител и собственик на авторските права може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което е поело инициативата и риска за инвестиране в събирането или използването на съдържанието на продукта, инвестиране което е съществено в количествено или качествено отношение. Съдържанието на правото на производителите на посочения вид, е регламентирано в чл. 93в от ЗАПСП, а правата и задълженията на законните ползватели са регламентирани в чл.93е от ЗАПСП. Този факт се установява и доказва от представената Декларация за притежаване на авторски права върху софтуерната информационна система " Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни", във всичките нейни модификации и техните компоненти. Доставката, инсталацията и конфигурирането на тази софтуерна система, съставляваща платформа за управление на работни процеси, е внедрена в "СБР-НК" ЕАД, по силата на вече сключен и изпълнен договор за възлагане на обществена поръчка №016/31.08.2012г. 2. „Хъбис" ЕООД, седалище Пловдив, е получил Свидетелство за Авторски права, при първоначалната му регистрация от Патентното ведомство на Р.България, с дата на регистрация 21.11.2013 г. и срок на действие до 21.11.2018 г., удостоверяващо регистров № 419 /заверено копие/. Съгласно чл.9, чл.10 и чл.13 от Законът за марките и географски означения /ЗМГО/, правото върху търговска марка е изключително право, което се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката и включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност. Ето защо считам, че възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски права и/или изключителни права, придобити по силата на закон или друг административен акт и няма друг алтернативен начин за възлагането на обществената поръчка. Следователно е налице хипотезата на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП. Същевременно, тъй като "Хъбис" ЕООД притежава изключителни права върху софтуерната система, практически друго лице не би могло да извършва поддръжка и обновяване на продукта. Това обуславя и хипотезата на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "б" от ЗОП. Въз основа на гореизложените аргументи са налице предпоставките за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Хъбис" ЕООД, ЕИК 200095672 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, ул. "Свети Климент" № 22, ет. 3, като на основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Изисквания на Възложителя: Изпълнението на следгаранционното обслужване е възможно само след съобразяване с изискванията на производителя, осигурявани до този момент в "СБР-НК" ЕАД с предходен основен договор за възлагане на обществена поръчка от 15.07.2015 г., с предмет: "Следгаранционна поддръжка на софтуерна система "Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни" на "СБР-НК" ЕАД", който изтича на 15.07.2016 г. Затова прилагането на процедурата по чл. 79 ал.1 т.3 от ЗОП, осигурява спазването на авторските права, а услугите ще се реализират по следния начин: Изпълнителят следва да осигури следното изпълнение: 3.1.Следгаранционна поддръжка в следните направления, маркирани с изискванията на спецификацията: 3.1.1. Софтуерна поддръжка от производителя и собственик на софтуерен продукт-платформата „Система за създаване, съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни“ за всички лицензии, в това число безплатна доставка на новите версии и подверсии. Плащането следва да се извършва на базата на писмена заявка от Възложителя и въз основа на двустранно подписани протоколи, удостоверяващи извършената работа. Другите условия по плащанията се определят с договора.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от публикуване на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Плумелина Димитрова Мичева

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "СБР-НК" ЕАД