Версия за печат

00267-2016-0071

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16РОП66 от дата 12.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Бояна Бояджиева - ст. юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160630DwNp3527954.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Допълване на съществуващата система за осветление на Многофункционална спортна зала - Община Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Допълване на съществуващата система за осветление на Многофункционална спортна зала - Община Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на настоящата обществена поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като предметът на процедурата не позволява да бъдат сключени договори с няколко изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Договор №13ДГ181 от 20.02.2013г. Община Пловдив е възложила довършителни работи на обект Спортен комплекс с разрешение за строеж №20 от 22.01.2008г. Предметът на цитирания договор включва извършването на всички необходими дейности до получаване на акт №15 в съответствие с инвестиционните проекти, изготвените КСС, техническа и ценова оферти на Изпълнителя Дружество по ЗЗД "ГБС - Спортен комплекс Пловдив" с ЕИК:176449931. По съответните проектни части на Изпълнителя е вменено и изграждането на осветителна система за нуждите на „Многофункционална спортна зала“, като същата е въведена в експлоатация в края на м. август 2015г. Към момента по отношение на осветителната система са налични следните фактически обстоятелства: за да бъдат провеждани спортни мероприятия от най-висок ранг, изискванията на спортните федерации по отношение на осветеността са с точно определени параметри, които не са достигнати с наличните осветителни тела. След направени замервания от орган за контрол от вида „C“ е констатирано, че равномерността на осветлението не съответства на БДС – EN- 12193-2009 и вертикалната осветеност не съответства на изискванията на техническата спецификация за цветна телевизия с висока резолюция. Във връзка с гореизложеното, с оглед привеждане на осветителната система на спортния обект в състояние за приемане на спортни събития от най-висок ранг е необходимо да бъде допълнена съществуващата осветителна система с нови уреди и съоръжения, съгласно изготвен проект. Предвид обстоятелството, че осветителната система е все още в гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и предвид факта, че техническите промени и допълнения в осветеността на залата следва да бъдат в пълна оперативна съвместимост с изградената от Изпълнителя -Дружество по ЗЗД "ГБС - Спортен комплекс Пловдив" система- е налице основанието по чл. 79, ал. 1, т. 3б от ЗОП за провеждане на процедура на пряко договаряне, тъй като поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, при липса на конкуренция, поради технически причини.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Дружество по ЗЗД "ГБС - Спортен комплекс Пловдив", ЕИК:176449931, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул "Христо Г.Данов" 24.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават съгласно чл. 197, ал.1, т.10 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Титюков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет СМДСП в Община Пловдив, Възложител съгл. Заповед 16ОА1356/07.06.2016