02718-2016-0100

BG-Хисаря:

Решение за откриване на процедураРешение номер 320 от дата 02.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016195800186

BG421, ЮЦДП, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР, обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. Стряма № 2, За: Мина Рахова, България 4180, Хисаря, Тел.: 0359 82301239, E-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com, Факс: 0359 33762638

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ucdp-smolian.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=5.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, собственост на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения за срок от 24 календарни месеца”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката: „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, собственост на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения за срок от 24 календарни месеца” Доставяните гуми трябва да са нови неупотребявани, да отговарят за съответната марка автомобил и да са произведени през една от посочените години - 2016г., 2017г. и 2018г. със съответната щампа (DOT), доказваща годината на производство. Гумите ще бъдат доставяни в срок до 3 работни дни от заявката на възложителя. Доставяните гуми следва да бъдат от висок клас. Монтажът и демонтажът на гумите следва да се извършва за сметка на Изпълнителя!!! Участниците трябва да осигурят минимум един сервизен пункт на територията на град Хисаря в който ще бъде извършван демонтаж/монтаж, баланс, на доставяните гуми, както и лепене на употребявани гуми.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не се изисква

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 11600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание Заповед № 165 /11.05.2016 г. на Директора на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян - Директорът на ТП „ДГС Хисар” е упълномощен да организира и проведе процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10 - дневен от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

АЛИ ВЕРХАТОВ ЧОЛАКОВ

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Хисар