00274-2016-0003

BG-Руен:

Решение за откриване на процедураРешение номер ОП-6 от дата 31.05.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000057211

BG341, Община Руен, ул. Първи май 18, За: Цветелина Стойчева, България 8540, Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект:”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. ПЛАНИНИЦА – С. РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО” на територията на община Руен.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Руен за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ за РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. ПЛАНИНИЦА – С. РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО на територията на община Руен, в следните участъци: Дъскотна- Планиница от км. 0+000 до км. 3+750; Планиница-Рупча от км. 5+210 до км. 10+410; Рупча-Люляково от км. 10+830 до км. 12+560. Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

За финансирането на обществената поръчка ще се кандидатства с проект пред Програма "Развитие на селските райони" 2014-2020 г. Към момента на откриването на процедурата не е подсигурено финансирането по обществената поръчка. Наименованието на проекта, по който ще се кандидатства пред "ПРСР 2014-2020г." е: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. ПЛАНИНИЦА – С. РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО” на територията на община Руен

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Имайки предвид обстоятелството, че настоящата обществена поръчка е свързана с осъществяване на един вид дейност, а именно проектиране, отнасящо се до един общински път: BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. ПЛАНИНИЦА – С. РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО”, част от общинската пътна мрежа на Община Руен, както и че участникът избран за изпълнител по настоящата обществена поръчка ще осъществява и авторски надзор по време на изпълнение на СМР и отчитайки разпоредбата на чл.2 и чл. 12 от Закона за авторското право и авторските права, Възложителят счита, че не са налице предпоставки за разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, като това няма да наруши един от основните принципи, залегнали в ЗОП , а именно „ свободна конкуренция”. Необособяването на настоящата процедура на позиции не би довело до необосновано предимство или необосновано да ограничи участието на стопанските субекти и по този начин всяко едно заинтересовано лице може свободно да участва и да представи своята оферта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.1, т.1, буква „б” от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност по-голяма или равна на 264 033 лева, Възложителят прилага някоя от предвидените в чл. 18, ал.1, т.1-11 на ЗОП. В конкретния случай, прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 200 000 лева без ДДС, но на Възложителя за известни към момента на стариране на действия по възлагане на настоящата обществена поръчка и други поръчки за възлагане със сходен предмет и тяхната обща стойност надвишава стойността по чл. 20, ал.1, т. 1 , буква „б” от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице основанията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Като така, в най-голяма степен се гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респ. да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.05.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Исмаил Юсмен Осман

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Руен