Версия за печат

00373-2016-0015

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1377 от дата 27.05.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202; 042 699270, E-mail: rector@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160527lSCX655641.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка чрез посредничеството чрез борсова сделка за доставка на горива за нждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена. Доставките са разделени в две обособени позиции: обособена позиция № 1 "Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя" и обособена позиция № 2 "Доставка на дизелово минерално гориво на място необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство". Срок на договора 24 месеца.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За обособена позиция № 1 "Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя": доставките се извършват чрез зареждане на бензиностанции на Изпълнителя. Той трябва да има изградена търговска мрежа /бензиностанции/ на територията на гр. Стара Загора, гр. Хасково, гр. Ямбол, където са структурните звена на Тракийски унивреситет, както и на основните пътни артерии и магистрали и в големите градове. Зареждането се извършва безкасово. Предложените единични цениса за един литър, на колонка на бензиностанциите на изпълнителя, намалени с отстъпка.Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява до 10% съответното количество в зависимост от възникналите потребности. Разплащанията се извършват от структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Прогнозните количества на отделните видове горива, включени в тази обособена позицияса както следва: бензин А95Н - 30590л., бензин А98Н - 69500л., дизелово гориво - 88600л., пропан-бутан - 5050л. За обособена позиция № 2 "Доставка на дизелово минерално гориво на място необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство": обект на доставката е дизелово минерално гориво 10ppm Е5 за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставките се извършват на място в Централен стопански двор на УОС, находящо се в кв. "Кольо Ганчев" гр. Стара Загора /бивше АПК/. Цената е за 1000 л. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява до 20% съответното количество в зависимост от възникналите потребности. Транспортът до определеното място се извършва с транспорт на Изпълнителя с автоцистерни за доставка и развоз, които да бъдат подходящо оборудвани и отговарящи на европейските и български изисквания и да бъдат снабдени с нужното оборудване за разтоварване и на труднодостъпни места, преливни средства и съоръжения. Цистерните да са оборудвани с помпи и пломбирани и калибровани разходомери. При представяне на фактура се Изпълнителя предоставя документ за цена на Лукойл Нефтохим Бургас АД за дизелово гориво към дата на всяка доставка. Цените трябва да са крайни и да включват всички разходи за окончателното осъществяване на доставките. Прогнозното количество на горивото, включено в тази обособена позиция е 120000л. Горивата трябва да отговарят на изискванията за качество съгл. БДС и всички нормативни документи, регламентиращи качество, характеристики, маркировки, съхранение, състав, годност. Изпълнителят предоставя декларация за съответствие на качеството за съответните видове горива. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 544244 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

В съответствие с чл. 32, ал. 3, буква „в” на Директива 2014/24/ЕС на ЕП и Съвета, чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато обект на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите, сделката може да се извърши на лицензирана стокова борса. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП и европейските изисквания, а именно: осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, публичност и прозрачност, гарантиране на опазването на търговската тайна на участниците и техните предложения. Сделката ще се извърши на „Софийска стокова борса” АД, която е лицензирана стокова борса от ДКСБТ . Кодът съгласно Общия терминологичен речник (CVP) на доставките, обект на първа обособена позиция са: автомобилен бензин А-95Н - 09132100-4; автомобилен бензин А-98Н - 09132100-4; дизелово гориво - 09134200-9; газ пропан - бутан – 09122000. Кодът съгласно Общия терминологичен речник (CVP) на доставките, обект на втора обособена позиция е 091342000.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозните количества на видовете горива са: Обособена позиция № 1 - автомобилен бензин А95Н - 30590л., автомобилен бензи А98Н - 69500л., дизелово ториво - 88600л., пропан-бутан - 5050л. Обособена позиция № 2 - дизелово минерално горива - 120000л. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява посочените по-горе проценти, съответното количество в зависимост от възникналите потребности. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е определена, спрямо действащи цени на дребно на горивата, предмет на поръчката, спрямо Лукойл Нефтохим към 19.05.2016г.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.05.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф.двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски унивреситет гр. Стара Загора