02709-2016-0075

BG-Лом:

Решение за откриване на процедураРешение номер 5 от дата 17.05.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760195

BG312, Териториално поделение Държавно горско стопанство Лом, ул. Ал. Стамболийски 27, За: инж. Горан Лозанов, България 3600, Лом, Тел.: 0971 60105, E-mail: dgslom@abv.bg, Факс: 0971 60104

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgs-lom.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160517CUwI7085862.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Лом

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение 1 и 2 за съответните обособени позиции

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно част 6, глава 27, чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.05.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Горан Ганчев Лозанов

VIII.2) Длъжност

Директор