03958-2016-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 201314380

Диализен център - ДИАЛМЕД ООД, ул. Голям Братан № 8, За: Пепа Здравева, Република България 1618, София, Тел.: 02 4916874, E-mail: dialmed@dialmedbg.com, Факс: 02 4914087

Място/места за контакт: Диализен център - ДИАЛМЕД ООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.dialmedbg.com/.

Адрес на профила на купувача: http://dialmedbg.com/profil/profil.html.

Електронен достъп до информация: http://dialmedbg.com/profil/profil.html.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално диализно лечение

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
"Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД - склад с адрес: гр. София - 1618, кв. Павлово, ул. "Голям Братан" № 8
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е периодично повтарящи се „Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеарно диализно лечение” по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за медицинските изделия, за нуждите на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Пълно описание на лекарствените продукти /генерични наименования, лекарствени форми, както и мярка и количество активно вещество/ и медицинските изделия (за краткост наричани стоки) е включено в Техническата спецификация, както и в приложените към документацията образци на техническа и ценова оферти. Всеки продукт е обозначен със собствен пореден номер в техническата спецификация. Участника задължително трябва да оферира всички продукти. Количествата са предвидени за нуждите на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД – гр. София за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществената поръчка. Количествата на продуктите от поръчката, посочени в нея, са прогнозни и ориентировъчни и не пораждат задължение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база реални потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставките на стоките при изпълнение на договора за обществена поръчка ще се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация, ще бъдат в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и въз основа на направените от него писмени заявки за доставка в рамките на договорените количества и в съответствие с оферираните единични цени. Пълно описание на лекарствените продукти /генерични наименования, лекарствени форми, както и мярка и количество активно вещество/ и медицинските изделия (за краткост наричани стоки) е включено в Техническата спецификация, както и в приложените към документацията образци на техническа и ценова оферти. Предоставят се в табличен вид. Всеки продукт е обозначен със собствен пореден номер в техническата спецификация. Участника задължително трябва да оферира всички продукти. Доставките на стоките при изпълнение на договора за обществена поръчка ще се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация, ще бъдат в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и въз основа на направените от него писмени заявки за доставка в рамките на договорените количества и в съответствие с оферираните единични цени. Годишните прогнозни количества са посочени за всеки лекарствен продукт и медицинско изделие от техническата спецификация. Настоящата обществена поръчка, съдържа само една обособена позиция. Участниците трябва да оферират задължително всички номенклатурни единици от обособената позиция.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33692800, 33181520

Описание:

Разтвори за диализа
Консумативи за бъбречна диализа

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1361121.6 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 007 - 007855 от 12.01.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 4 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално диализно лечение
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Роми - Дент ООД, ул. Прелом № 8, Република България 1113, София, Тел.: 02 9715441, E-mail: office@romy-dent.com, Факс: 02 9719838

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1361121.6 BGN без ДДС
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгл. чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.05.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Роми - Дент ООД, ЕИК:130234113, гр. София - 1113, ул. Прелом № 8, тел.: 02 9715440, факс: 02 9719838, Управител - Чавдар Николаев Косев