Версия за печат

00797-2016-0048

BG-Бургас: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул.Александровска №26, За: Валерия Димитрова, Р.България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 860920

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/26045.

Електронен достъп до информация: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/26045.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнител на СМР за „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. „Възраждане“ и ЦГЧ, гр. Бургас както следва: ОБЕКТ1: „Реконструкция на междублокови пространства кв.2, кв.3 кв.6 и кв. 18 в ж.к. Възраждане, заключени м/у улиците Сан Стефано, Гладстон, Васил Левски и Дебелт, включително реконструкция на следните улици в обхвата на разглежданата територия - ул. Христо Фотев, ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Васил Левски, ул. Ивайло.-І етап“; ОБЕКТ 2: „Реконструкция на УЛ. ФЕРДИНАНДОВА – ОТ ОТ 251 ДО ОТ 504, в частта на УЛ. ФЕРДИНАНДОВА – ОТ О.Т.315 до О.Т.251 от градската улична мрежа на ЦГЧ.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на гр.Бургас
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. „Възраждане“ и ЦГЧ, гр. Бургас както следва: ОБЕКТ1: „Реконструкция на междублокови пространства кв.2, кв.3 кв.6 и кв. 18 в ж.к. Възраждане, заключени м/у улиците Сан Стефано, Гладстон, Васил Левски и Дебелт, включително реконструкция на следните улици в обхвата на разглежданата територия - ул. Христо Фотев, ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Васил Левски, ул. Ивайло.-І етап“; Обхват на кв. 2 – територията заключена между ул. Дебелт, бул. Сан Стефано, ул. Цар Калоян и ул. Христо Фотев,Обхват на кв. 3 - територията заключена между ул. Цар Калоян, ул. Христо Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан Стефано, Обхват на кв. 6- територията заключена между ул. Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян и ул. Христо Фотев,Обхват на кв. 18 - територията заключена между ул. Любен Каравелов, ул. Цар Калоян, ул. Васил Левски и ул. Дебелт. Реконструкцията предвижда: обособяване на нови паркоместа, изграждзане на нова детска площадка 0-3г, два броя нови детски площадки 3-12г, площадка за разхождане на домашни любимци, нови кътове за отдих, кътове с маси за тенис, изграждане на система за събиране на дъждовна вода, ново осветление. ОБЕКТ 2: Предвиждат се дейности по реконструкция на елементите на техническата инфраструктура, които след детайлен анализ са идентифицирани като нуждаещи се от рехабилитация, без подмяна или ремонт на сградни мрежи и съоръжения, а именно: -подмяна на амортизирани и негодни елементи (капаци на ревизионни шахти, стълбове и осветители, улични оттоци);-изграждане на нова дъждовна отводнителна система където такава липсва или подмяна на компрометирани участъци от съществуваща с цел осигуряване надеждно отвеждане на води от улични платна, тротоари и алеи, изграждане на ново алейно осветление, използване на светодиодни осветители;-допълване на съществуващото улично осветление, изграждане на нови пожарни хидранти, поливна система с използване на дъждовна вода;-видеонаблюдение, разделно сметосъбиране с подземни контейнери; -мерки свързани с ползването на териториите, достъпността на средата и безопасността на гражданите.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233123, 45236000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ОБЕКТ 1:„Реконструкция на междублокови пространства кв.2, кв.3, кв.6 и кв.18 в ж.к.Възраждане. ул. Христо Фотев - от 411 до от 407–Предвижда се изграждането на паркинг с 27места.Тротоарите са с настилка от бетонови павета,а платното за движение–асфалт.Полагане на основа от несортиран трошен камък - НТК /0-45/ за асфалтова настилка-817 м3, плътен асфалтобетон 4 см.–1900м2.ул.Цар Самуил-от 410 до от 409–Предвижда се изграждането на два паркинга с 5 и 18места.Тротоарите са с настилка от бетонови павета,а платното за движение–асфалт.Полагане на основа от НТК /0-45/-310 м3,плътен асфалтобетон 4 см–705м2. ул. Любен Каравелов–о.т. 428 до о.т. 435–Предвижда се изграждането на паркинг с 39 места. Успоредно на платното по дължината на северния тротоар на улицата са обособени 32паркоместа. Движението по улицата се предвижда еднопосочно в посока от бул. Мария Луиза към ул. Дебелт. Тротоарите са с настилка от бетонови павета. Полагане на основа от НТК /0-45/-1115 м3, плътен асфалтобетон 4 см. – 2575 м2.Ул. Васил Левски-о.т.437 до о.т. 344-Подходът,който се прилага за улицата е иновативен за територията и града–с него се предвижда уличното платно и прилежащите тротоари да се полагат на едно ниво, така че тя да бъде със споделено ползване. Настилката на уличното платно е от гранитни павета,а на тротоарите от бетонови павета. В участъци от улицата, в които има възможност са поставени места за сядане, допълнително озеленяване с кашпи и саксии. Полагане на основа от НТК/0-25/за настилка от гранитен паваж-705м3,настилка от гранитен паваж върху пясъчна основа–2350м2.ул.Ивайло-от 406 до от 407 – Предвижда се изграждането на два нови паркинга с 10 и 22 места. Тротоарите са с настилка от бетонови павета,а уличното платно – асфалт. Полагане на основа от НТК/0-45/-207м3,плътен асфалтобетон 4см.– 480м2.кв.2, УПИ I, – Освен зелените площи се предвижда изграждането на детска площадка. Обособява се кът да отдих с маси за игра на шах. Бетонови павета 20/20/8 - 1471 м2, плътен асфалтобетон 4 см. за паркинги – 354,3 м2.кв.3, УПИ III – Освен зелените площи се предвижда изграждането на детска площадка. Обособява се кът да отдих с маси за игра на шах. Бетонови павета 20/20/8–1346,80 м2,плътен асфалтобетон 4 см. – 1430 м2.кв.6, УПИ V – Градското обзавеждане е изцяло подменено с нови пейки, кошчета за отпадъци, беседки, парково осветление и др.Съществуващото озеленяване е допълнено с ново с цел постигане на среда за отдих и рекреация. Бетонови павета 20/20/8 – 770,80 м2, плътен асфалтобетон 4 см. – 454,80 м2.В кв. 18, УПИ I-Освен зелените площи се предвижда изграждането на детска площадка. Обособява се кът да отдих с маси за игра на шах. Бетонови павета 20/20/8 – 1180,70 м2.ОБЕКТ 2: „Реконструкция на УЛ. ФЕРДИНАНДОВА – ОТ ОТ 251 ДО ОТ 504, в частта на УЛ. ФЕРДИНАНДОВА – ОТ О.Т.315 до О.Т.251 от градската улична мрежа на ЦГЧ.Дължината на ул.Фердинандова от о.т. 315до о.т. 251е410м.Събирането на дъждовните води от улиците се осъществява от чугунени единични и двойни улични оттоци. Предвидените по проекта видове работи не засягат нормалното функциониране на изградените газопроводи. По отношение на изградените електропреносна мрежа и мрежа за електронни съобщения се предвиждат основно дейности по тяхното опазване. В проекта се предвижда поставяне на енергоефективно улично осветление.

Стойност, без да се включва ДДС
3413522 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

180

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие по обособените позиции са в размер, както следва: 33000 лв. (тридесет и три хиляди лева);Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена настоящата процедура, за която се внася/представя гаранцията по следната сметка на Възложителя: ОБЩИНА БУРГАС IBAN - BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01,BIC – SOMBBGSF в ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас.Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия след като такъв документ е бил изискан от него от Оценителната комисия, по реда на чл.68,ал.8 и след изтичане на срока по чл.68, ал.9 от ЗОП.Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие:Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение:Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка – 3% от стойността на договора за обект 1 и обект 2 , без включен ДДС, със срок на валидност най–малко 60 (шестдесет) дни след срока за изпълнение на договора.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване по следната банкова сметка ОБЩИНА БУРГАС IBAN - BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01,BIC – SOMBBGSFв ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва конкретната обществена поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение, за който се представя гаранцията.Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение:Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

В срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка. Възложителят предоставя до 20 % (двадесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на СМР, без непредвидените разходи, като сумата се превежда по посочената в договора банкова сметка след представяне на фактура/и от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при следващи плащания при всеки акт за действително извършена работа. Междинните плащания на СМР се извършват в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактура за приетата по надлежния ред с протокол от инвеститорски контрол извършена работа, подлежаща на заплащане и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Окончателното плащане, което не може да бъде по–малко от 10 % (десет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане на обекта, съгласно чл. 177 ЗУТ и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато определеният за изпълнител участник е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, но Изпълнителят следва да изпълни изискванията на чл. 49 от ППЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя преди подписване на договора. В случай на обединение изискването се покрива от участникът, който ще извършва дейностите по строителство. Относно чуждестранните лица условието, следва да се съобрази с чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени (документът се представя в официален превод), или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Представянето на декларация е възможност за доказване на обстоятелство към момента на подаване и разглеждане на офертите. Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.Офертата задължително съдържа:1.Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника;2.Представяне на участника,което включва:посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен,както и адрес,включително електронен,за кореспонденция при провеждането на процедурата;Декл по чл.47,ал.9 ЗОП относно обст по чл. 47,ал.1, т.1 (без б„е”), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2 (предл първо), т.2а (предл първо), т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП.Декларацията се подписва от лицата съгласно чл.47,ал.4 от ЗОП.При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 – 5 ЗОП с една декларация, подписана от лицата,които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.За подизпълнителите се прилагат изискванията по чл. 56, ал.2 ЗОП във връзка с чл.45а, ал.2, т.1, чл. 45а, ал.3 и чл.134, ал.1 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представя на език, различен от българския, тя се представя и в официален превод.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоят по чл.47, ал. 1, т. 1 (без б „е”), т.2, т.3 и т.4 ЗОП или някое от посочените в обявлението за настоящата процедура обстоятелства по чл. 47, ал.2 ЗОП.Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата, посочени по-горе в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:1.документи за удостоверяване липсата на обст по чл. 47,ал.1,т.1 (без б„е”),т.2,т.3 и т.4 ЗОП и на посочените в обявлението обстоят по чл.47,ал.2 ЗОП,издадени от компетентен орган,или 2.извлечение от съдебен регистър,или .еквивалентен документ на съдебен или адм орган от държавата,в която е установен.Когато в държавата,в която участникът е установен,не се издават документи за посочените обст или когато документите не включват всички обстоятелства,участникът представя декларация,ако такава декларация има правно значение според закона на държавата,в която е установен. Наличието на обст по чл.47,ал.2, т.1, 2 (пред.първо),2а(предл първо),4 и 5 води до отстраняване от участие в процедурата.Следва да се има предвид,че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите,свързани със строителство, изграждане и/или реконструкция на обществени улици включително полагане на нови или реконструкция на съществуващи подземни комуникации, публични пространства, благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, вътрешно квартални пространства и/ или паркове или благоустрояване и озеленяване на терени,съгл чл.47, ал.2, т.2 (предл първо)отЗОП са пречка в участието на настоящата процедура. Продължава в VІ.3

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се предвижда.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на:Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2.Справка-декларация за екипа от ръководни технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката;Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, по образец от документацията за участие. Декларацията се попълва от всеки експерт, в случайте когато участникът използва ресурсите на трети лица. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 3. Представя се копие на валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентни сертификати, издадени от орагани, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгл. Чл. 53 ал. 4 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да имат опит, който се изразява в изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.Забележка: Под сходно с предмета на поръчката следва да се разбира: строителен обект с предмет изграждане и/или реконструкция на обществени публични пространства, благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, вътрешно квартални пространства и/ или паркове или благоустрояване и озеленяване на терени с площ над 1 декар и строителен обект с предмет строителство и/или реконструкция на улици с дължина равна или по-голяма от 800 линейни метра включително полагане на нови или реконструкция на съществуващи подземни комуникации. 2. Минималният брой на ръководния и водещ технически състав, който участникът трябва да осигури , включва: Ръководител на екипа • образование и квалификация - висше образование, инженер в областта на строителството;• общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството.• специфичен професионален опит – опит на управленска/координираща позиция при строителство и/или реконструкция на минимум 1 строителен обект с предмет, подобен на предмета на съответната обществената поръчка,технически ръководител благоустрояване и паркоустройство - 1 брой;• образование и квалификация - минимум средно специално образование в областта на строителството; • общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в реализацията на инвестиционни проекти в паркоустройството и благоустрояването. Технически ръководител пътно строителство - 1 брой;• образование и квалификация - минимум средно специално образование в областта на строителството;• общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в реализацията на инвестиционни проекти в пътното строителство. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд-• образование и квалификация – минимум средно специално образование в областта на строителството, притежаващ удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалентно. • професионален опит – минимум 5 години професионален опит в т.ч. мин. 2 год. като координатор по ЗБУТ в строителството.Експерт „Проектно - сметна документация“ • образование и квалификация - минимум средно специално образование в областта на строителството;специфичен професионален опит – опит на управленска/координираща позиция, свързана с организиране и изпълнение на строителството, проектно – сметна документация и други при строителство и/или реконструкция на минимум 1 строителен обект с предмет, подобен на предмета на съответната обособена позиция на обществената поръчка. 3.Участниците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарт ISO 9001, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката. Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: „ОТ1” е оценката по показател „Техническо предложение” за ОБЕКТ 1: 1.1. Обяснителна записка с Работна програма (текстова част и линеен график), включващо следните компоненти: ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИ - 20т.;ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ДЕЙНОСТИ-60т.;МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ - 20т. ; тежест: 40
Показател: „ОС1” е оценката по показател „Предложен срок за изпълнение“ за ОБЕКТ 1; тежест: 5
Показател: „ОЦ1” е оценката по показател „Предлагана цена” за ОБЕКТ 1-100т.; тежест: 55
Показател: „ОТ1” е оценката по показател „Техническо предложение” за ОБЕКТ 2: 1.1. Обяснителна записка с Работна програма (текстова част и линеен график), включващо следните компоненти: ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИ - 20т.;ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ДЕЙНОСТИ-60т.;МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ - 20т. ; тежест: 40
Показател: „ОС1” е оценката по показател „Предложен срок за изпълнение“ за ОБЕКТ 2; тежест: 5
Показател: „ОЦ1” е оценката по показател „Предлагана цена” за ОБЕКТ 1-100т.; тежест: 55
Показател: Комплексна оценка (КО)= КО1х65% + КО2х35%,където КО1 – комплексна оценка по ОБЕКТ 1 и КО2 – комплексна оценка по ОБЕКТ 2.Комплексна оценка (КО1)= ОТ1х40% + ОС1х5% +ОЦ1х55%, Комплексна оценка (КО2)= ОТ2х40% + ОС2х5% +ОЦ2х55%; тежест: 100
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.06.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.06.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.06.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр.Бургас, ул.Александровска № 26

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014 -2020 г.

VI.3) Допълнителна информация

3.При участници обединения-копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.4.Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание (ЦПРС) чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя(ПРВВЦПРС).Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката, както следва: Втора група, трета категория и Четвърта група, трета категория,съгласно ПРВВЦПРС.Това обстоятелство се доказва с декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.5.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (ако е приложимо).6.Декларация за приемане на условията в проекта на договора.7.Декл по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.8.Декларация по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.В зависимост от правно-организационната форма на участниците,декларацията се представя от едно от лицата,посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.8.Декларация за ползване/неползване на подизпълнители.9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител(ако е приложимо).За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47,ал.1 и 5 ЗОП.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка,и предвидените подизпълнители;10.Доказателства за техн.възможности и квалификация на участника,съгл.разделІІІ.2.3;11.Гаранция за участие–копие от преводно нареждане или банкова гаранция за участие в оригинал.12.Декларация,че са спазени изискванията за закрила на заетостта,включително минимална цена на труда и условията на труд.Органите,от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в РБ,където трябва да се извърши строителството са НАП,Агенция по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“(nap.bg,www.mlsp.government.bg,http://www.gli.government.bg/,http://www.az.government.bg/).13.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55,ал.7 ЗОП,както и за липса на обст по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП.14.Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката;15.Декл. за липсата на обстоятелствата по чл. 106, пар. 1, чл. 107 и чл. 109, пар. 1, б.„а”и„б“ от Регламент(ЕО, Евратом)№966/2012 на ЕП и СЕ,относно финансовите правила,приложими за общия бюджет на Съюза;16.Декларация за липса на обстоятелства съгл„Общите насоки за избягване на конфликт на интереси“ по смисъла на чл.57 от Регламент 966/2012 на ЕП и СЕ,относно финансовите правила,приложими за общия бюджет на Съюза;Плик2„Предложение за изпълнение на поръчката”;Плик 3 „Предлагана цена”.Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е по предложение на участника, но не по- дълъг от 180 календарни дни за ОБЕКТ 1 и не по- дълъг от 150 календарни дни за ОБЕКТ 2.Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи за всеки от обектите, започва да тече след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка и приключва с издаване на Акт образец 15 за всеки от обектите. Прогнозна стойност на ОБЕКТ 1:2 746 856лв.без вкл.ДДС, и ОБЕКТ 2:666666лв.без вкл. ДДС.Посочената прогнозна стойност за всеки от обектите е максимално предвиденият финансов ресурс, с който Възложителя разполага.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна е съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП. Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, определен по чл. 120, ал. 7 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Бургас, ул.Александровсак №26, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ