00274-2016-0002

BG-с. Руен: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Руен, ул. Първи май №18, За: Цветелина Стойчева, Република България 8540, с. Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Място/места за контакт: Община Руен, с. Руен 8540, ул.Първи май №18

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Руен, ул. Първи май № 18, За: Деловодство, етаж трети, стая 30, Република България 8540, с. Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Място/места за контакт: Муазес Ружди - спец. канцелария

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.obstinaruen.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дъскотна – Община Руен – Работен проект“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: община Руен
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Община Руен ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дъскотна – Община Руен – Работен проект“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“. Инвестиционния проект следва да се изготви в съответствие с изискванията, разписани в настоящата техническа спецификация, както и нормативните актове, съгласно чл.169, ал. 1 от ЗУТ. Инвестиционния проект следва да бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектът следва да съдържа работни чертежи и детайли в необходимия обхват, съобразно спецификата на строежа. Всички части на проекта следва да бъдат съставени и подписани от проектанти с пълна проектантска правоспособност. Проектната документация следва да бъде представена на Възложителя в пет екземпляра на хартиен и един екземпляр на електронен носител, отговарящи на Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. Проектните материали трябва да са съгласувани от всички специалисти. Към проекта следва да бъде представена обяснителна записка, работни чертежи и детайли, както и проектно-сметна документация, която да включва количествени сметки по всички части: Общи и подробни Количествено-стойностни сметки, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в нея. Избраният за изпълнител участник по настоящата процедура следва да извърши и упражняване на Авторски надзор за обект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дъскотна – Община Руен – Работен проект“, което включва: 1. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително– монтажните работи, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. 2. Подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на строително–монтажните работи, съгласно ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 3. Посещение на обекта (строежа) по време на упражняване на авторския надзор; 4. Експертни дейности и консултации и съдействие на Възложителя при реализацията на проекта. 5. При упражняване на Авторски надзор, предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него работен проект, се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число цели и обхват на проекта, съществуващо положение, изисквания към проекта: общи изисквания, проектни части и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от документацията към настоящото обявление.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000, 71247000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Контрол на строителните работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Възлагаме разработването на инвестиционен проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дъскотна при следните изисквания: - Работен проект: 1. Ситуация на вътрешната водопроводна мрежа, на която да са отразени основните параметри от програмното решение на мрежата. 2. Надлъжни профили по клонове. 3. Монтажен план 4. Съоръжения по водопроводната мрежа 5. Подробна спецификация на тръби и материали 6. Към проекта да се приложат количествени и стойностни сметки, позволяващи изготвянето на книжа за отпускане на средства за строителство по международните валутни фондове 7.Проектът следва да се представи в пет екземпляра на хартиен и един екземпляр на електронен носител. Проектът следва да съдържа следните допълнителни части: - Водоснабдяване; - Геодезия и трасировъчен план; - Инженерно геоложки проучвания; - План за безопасност и здраве; - Пожарна безопасност; - План за управление на строителните отпадъци Срокът за изпълнение на обществената поръчка е по предложение на участника, като същият, в своето „Предложение за изпълнение на поръчката”- Образец № 10 следва да оферира Срок за изготвяне на инвестиционния проект, посочен в календарни дни. Същият не може да бъде повече от 60 (шестдесет) календарни дни и включва времето от датата, следваща датата на получаване на Възлагателно писмо, придружено с цялата необходима информация и документи, необходими за изпълнение на дейността от Изпълнителя, до окончателното изпълнение на дейността от Изпълнителя и предаване на извършеното на Възложителя с приемо-предавателен протокол. В случай че, участник посочи срок за изготвяне на инвестиционния проект по-дълъг от определения максимален срок от 60 календарни дни, ще бъде отстранен от участие. Възложителят определя срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи (в случай че се наложи) от 10 (десет) календарни дни, като същият включва времето от получаване на Уведомление от Изпълнителя за установено несъответствие или непълнота в съдържанието на документи, свързани с изпълнението на поръчката, до момента на окончателното отстраняване на тези неточности и непълноти и представяне на документи, съответстващи на изискванията на Възложителя, и подписване на приемо-предавателен протокол. Срокът за осъществяване на авторски надзор започва да тече от датата на откриване на строителната площадка за съответния обект и приключва с подписване на Акт обр. 16 (съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Прогнозната стойност на поръчката е 120 000,00 лв (сто и двадесет хиляди лева) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта, в това число: - за проектиране – 90 000.00 лв (деветдесет хиляди лева) без ДДС; - за осъществяване на авторски надзор – 30 000.00 лв (тридесет хиляди лева) без ДДС. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална обща стойност на поръчката, като сумите, предлагани за проектиране и за осъществяване на авторски надзор, също не могат да надхвърлят посочените по отделните дейности стойности. Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обществената поръчка, както като цяло, така и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка, на основание това предварително въведено условие.

Прогнозна стойност без ДДС
120000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й Гаранцията за участие е изразена в абсолютна сума, както следва: 1 200,00 (хиляда и двеста лева) Гаранцията за участие може да се внесе в брой на касата на Община Руен, по сметката на Община Руен, или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Руен (в лева): IBAN – BG72BUIN95613300506178 ВIC код - BUINBGSF, при “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Руен; - със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка; Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й.Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 3% (три процента) от цената на договора, без ДДС. Гаранцията за изпълнение на Договора може да се внесе в брой на касата на Община Руен, по сметката на Община Руен, или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Руен. IBAN – BG72BUIN95613300506178 ВIC код - BUINBGSF, при “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Руен; - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони, или друг финансов източник. 1. Стойността за изпълнение на проектирането следва да бъде изплатена на Изпълнителя по следния начин и условия: 1. Авансово плащане, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността, посочена в Раздел III, т. 1.1. от договора, се извършва в срок от 10 (десет) календарни дни от подписване на договора и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – оригинал за авансово плащане. 2.Окончателно плащане, в размер на 80% (осемдесет процента) от стойността посочена в Раздел III, т. 1.1. от договора, се извършва след подписване на договор за безвъзмездна финаснова помощ с ДФ «Земеделие», и превеждане на авансово плащане от страна на ДФ «Земеделие» към Община Руен. Приемането на работата се осъществява с двустранно подписан приемо – предавателен протокол . Начинът на приемане на работата е установено в проекта на договора. 2.Стойността за изпълнение на поръчката за авторския надзор следва да бъде изплатена на Изпълнителя по следния начин и условия: 1. Авансово плащане не се предвижда; 2. Цената, в размер на 100% от стойността, посочена в Раздел III, т. 1.2. от договора, се заплаща на Изпълнителя до 30 /тридесет/ календарни дни при наличие на следните кумулативни условия: приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация, като следва да бъдат представени и: - подписан протокол за упражнен авторски надзор и - представена от Изпълнителя фактура – оригинал за окончателно плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

ВАЖНО! 1. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на нормативните документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящиата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), като обхватът и естествето на възможните измениня, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора. 2. В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Когато участникът е обединение, при изпълнение на поръчката изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК №1 с надпис “Документи за подбор”;ПЛИК №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;ПЛИК №3 с надпис “Предлагана цена”.Плик №1 съдържа: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника – Образец №1, което включва: - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1 Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Образец №1 се представя от обединението участник, като се попълват данните и за всеки един участник в обединението, а Приложение №1 към Образец №1 се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – Образец №2; 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №3 7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гарация за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума по банкова сметка или документ за вснесена сума в касата на Възложителя; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът по настоящата точка се предствя от обединението или от който и да е участник в него. 8) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действитени собственици - Образец №4; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Образец №4 се представя от всеки участник в обединението. 9) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец №5; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Образзец №5 се представя от всеки участник-юридическо лице в обединението. 10) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №6 Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Образец №6 се представя от обединението-участник. 11) Документи за доказване на изсикванията към техническите възможности и/или квалификация на участниците - съгласно Раздел III.2.3) Технически възможности от настоящото Обявление. 12) Декларация за ангажираност на експерт - Образец № 9 Плик №2 съдържа: Образец № 10 „Предложение за изпълнение на поръчката”, придружен от Работна програма (която подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка), неразделна част от него и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП. ...продължава в Раздел VI.3. Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо
Минимални изисквания: Възложителят не залага изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата от съответния участник - Образец №7. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2) Декларация за разполагаемия правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката. Документите доказващи професионалната му квалификация съгласно декларацията (копия от дипломи, сертификати, свидетелства, договори, трудови книжки, референции и/или др.) ще бъдат изискани от определения за изпълнител на обществената поръчка преди подписване на договор за обществена поръчка. - Образец №8 Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, горните документи по т. 1 и т. 2 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си със съответния критерий за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението напоръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: Изисквания към техническите възможности и/или квалификация на участниците: 1) Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, като под „услуги, сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира изготвяне на инвестицонен проект за изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на минимум 1 (една) водоснабдителна система и/или водопроводна мрежа. 2) Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които да се ангажират с изпълнение на поръчката. Минимални изисквания към ключовия персонал: 2.1. Ръководител проектански екип - завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент; - пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; 2.2. Проектант част „Геодезия” - завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност - „Геодезия, фотограметрия и картография ” или еквивалент; - пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; 2.3. Проектант част „В и К” - завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент; - пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; 2.4. Проектант част „Инженерно-геоложки проучвания” - завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", квалификация Инженер - геолог-хидрогеолог или еквивалент; - пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания за съответната позиция и притежават съответните удостоверения, изискващите се за съответната част от инвестиционния проек или еквивалент. За целите на настоящата процедура под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието. Забележка: Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с всяко едно от посочените по-горе изисквания към техническите възможности и/или квалификация се доказва от един или повече участници в обединението. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изготвяне на работния проект - П1; тежест: 20
Показател: Подход и стратегия – П2; тежест: 30
Показател: Предлагана цена – П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

с. Руен, ул. "Първи май" №18, сградата на Община Руен, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим до достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони.

VI.3) Допълнителна информация

...продължава от Раздел III.2.1 Изисквания към кандидатите или участниците - В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът прави предложения за следния срок: - Срок за изготвяне на инвестиционния проект, посочен в календарни дни, включващ времето от датата следваща датата на получаване на Възлагателно писмо придружено с цялата необходима информация и документи необходими за изпълнение на дейността от Изпълнителя, до окончателното изпълнение на дейността от Изпълнителя и предаване на извършеното на Възложителя с приемо-предавателен протокол. Срокът за изготвяне на инвестиционния проект не може да бъде по-дълъг от 60 календарни дни. В случай че, участник посочи срок за изготвяне на инвестиционния проект по-дълъг от определения максимален срок от 60 календарни дни, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ако участник предложи срок в друга мерна единица се отстранява от участие в процедурата. Към Предложението за изпълнение на поръчката - Образец № 10 участникът прилага и Работна програма, в съответствие с Техническата спецификация и Методиката за оценка на офертите.Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение за изпълнение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или методиката за оценка на офертите, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие. Ако в Предложението за изпълнение на поръчката и/или Работната програма за изпълнение на дейностите, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последвателността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на паразитни текстове, показващи непредназначеност към предмета на поръчката се отстранява от участие. Участник, чиито график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в работната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложени в документацията за участие, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява. ПЛИК №3 съдържа: попълнен и подписан Образец №11 - оригинал, като стойностите следва да не бъдат закръглени, а да бъдат изписани до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), да бъдат посочени стойностите без ДДС и стойностите с ДДС. Ценовата оферта трябва да съответства на Предложението за изпълнение на поръчката по отношение на дейностите, предвидени за изпълнение на поръчката, в противен случай, участникът се отстранява. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи. Забележка: Извън плика с надпис „Предлагана цена“ не трябва да е посочена никаква информация за цената. ВАЖНО :Всеки от пликовете(опаковки) номер 1, 2 и 3 трябва да съдържа един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител(диск) с нередактируем формат(например PDF или еквивалент) от съответните документи. Във връзка с чл.64, ал.3 от ЗОП , Възложителят е намалил срока по ал.1 на същия член до 28 дни - със 7 календарни дни, поради изпращане на настоящото обявление по електронен път и с 5 дни, поради това, че от датата на публикуване на настоящото обявление, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профила на купувача, посочен в раздел I.1).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ