Версия за печат

02711-2016-0067

BG-гр. Шумен: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦУ на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул.Петра № 1, За: инж. Живко Алексиев, Динко Илчев ; Евгени Гандев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dpshumen.bg/zastr-mps-2016/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: чл.165 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Услуга по застраховка на движимо имущество –МПС, собственост на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – Централно управление и териториални поделения за срок от 36 месеца, съгласно приложен списък, представляващ неразделна част от утвърдената документация за участие, като се включват следните видове застраховки: „Застраховка Гражданска отговорност (ГО) на автомобилиста“, „Застраховка злополука на места в МПС“ и „Застраховка Каско на МПС“. Хипервръзката към поръчката е посочена в Раздел I "Възложител", т. I.1, подграфа "Адрес на профила на купувача", от настоящото обявление.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: гр. Шумен
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Услуга по застраховка на движимо имущество –МПС, собственост на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – Централно управление и териториални поделения за срок от 36 месеца, съгласно приложен списък, представляващ неразделна част от утвърдената документация за участие, като се включват следните видове застраховки: „Застраховка Гражданска отговорност (ГО) на автомобилиста“, „Застраховка злополука на места в МПС“ и „Застраховка Каско на МПС“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66514110

Описание:

Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозното количество на доставката е посочено в Техническата спецификация към документацията за участие (достъпна на интернет адреса - Профил на купувача)

Прогнозна стойност без ДДС
250000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие, съгласно чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗОП е парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата, в размер от 2 500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева, нула стотинки), представляващ 1% от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията за участие, във формата на парична сума, трябва реално да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранцията за участие под формата на банкова такава, трябва да бъде безусловна и неотменяема, учредена в полза на възложителя и се представя в оригинал към плик № 1. Гаранцията за изпълнение, съгласно чл. 59, ал. 3 и чл. 60 от ЗОП е парична сума или банкова гаранция, по избор на кандидата, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, която се внася, респ. се представя, след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора. Гаранцията, във формата на парична сума, се внася по банков път по сметка на възложителя – IBAN: BG77DEMI 92401000050839, BIC: DEMIBGSF , при Търговска банка „Д Банк“ АД, офис гр. Шумен, а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка, следва да бъде със срок на валидност: » за гаранцията за участие – с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на валидност на офертата; » за гаранцията за изпълнение – с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка: А/ оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; Б/ обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора; В/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок; Г/ в други случаи, посочени в ЗОП. Гаранциите за участие се освобождават на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 4. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 5. Когато участникът или избраният за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите по т. т. 6.1, 6.2 и 6.3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката Условията и сроковете за задържане, респективно освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проектодоговора към документацията. Финансирането е със средства от стопанската дейност.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че за изпълнител бъде избран участник – обединение на физически и/или юридически лица, преди подписването на договора, обединението-участник в процедурата следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с офертата, подадена от обединението.Кандидатите трябва да притежават Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден/о от компетентен орган за съответния вид застраховка – обект на поръчката.Кандидатите трябва да имат сключен договор за сервизно обслужване във всички областни градове на страната, което се доказва със списък-декларация на сервизите с които кандидатът има договор.Кандидатите трябва да имат офис в град Шумен.Възложителят предоставя пълен електронен достъп до документацията на всички заинтересувани лица на Профила на купувача на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно посочените в документацията.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно посочените в документацията:
Минимални изисквания: Съгласно посочените в документацията.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: К1-обща стойност на застрахов.премия/тарифно число.; тежест: 50
Показател: К2-срок за изплащане на застр.обещетение.; тежест: 30
Показател: К3-брой допълнително покрити рискове.; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е предоставен на следния адрес на профил на купувача http://op.dpshumen.bg Документацията за участие може да се получи от всяко заинтересовано лице по негово искане и на хартиен носител и от деловодството на предприятието, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в периода до 25.05.2016 г включително, като в този случай се дължи такса в размер на 10 (десет) лева без ДДС(12лв с вкл. ДДС) - невъзстановима сума, внесена по банков път, по сметката на Възложителя:IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД, офис гр.Шумен. При постъпило писмено поискване от заинтересованото лице и след представен документ за заплатена такса, възложителят изпраща документацията за участие, за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.06.2016 г.  Час: 14:00
Място

заседателна зала в адм. сграда на ЦУ на "СИДП" ДП Шумен, гр. Шумен, ул. "Петра" №1,

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Представляващите на кандидатите или техни надлежно упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Хипервръзката към поръчката е посочена в Раздел I "Възложител", т. I.1, подграфа "Адрес на профила на купувача", от настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 9700, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ