Версия за печат

00147-2016-0014

BG-Трън: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, За: инж. Евгения Такова, Република България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 07778 7315

Място/места за контакт: гр. Трън, община Трън, стая 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tran.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?place=202.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън в изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Трън
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажните работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън в изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Инвеститорския контрол се предоставя в полза на Възложителя за осъществяване на контрол върху изпълняваните СМР за посочени многофамилни жилищни сгради, тяхното съответствие с проектната документация за всеки един от обектите в обхвата на поръчката.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71530000, 71630000

Описание:

Строителни консултантски услуги
Услуги по технически изпитвания и контрол

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обща РЗП ва всички сгради включени в поръчката - 3528.83 кв.м

Прогнозна стойност без ДДС
4411.04 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

225


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е до 1% от прогнозната стойност и е в размер на 40 лв. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: а) парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя; Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Община Трън: IBAN: BG 88 STSA 93003300722169, BIC:STSABGSF, при „Банка ДСК“ ЕАД.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на представяне на офертата. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи оригинал на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено: че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на представяне на офертата. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител на банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Трън, и че е със срок на валидност най-малко 1 (един) месец, след крайният срок за изпълнение на договора за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и съгласно сключен договор с Българската банка за развитие за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Условията и начините на плащане са подробно описани в проекта на договор, част от документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който : а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б/ обявен в несъстоятелност; в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г/ при които лицата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; ж/ е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. и/ който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; й/ който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; к/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Когато участникът предвижда участието на подизпълнители за тях се прилагат само изискванията на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал.1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал.2, т.1 и 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя. Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по реда на ЗОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”: 1. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника - образец № 1 . 2. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - образец № 2(оригинал); б) декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП- образец № 3(оригинал); 3. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени в Раздел ІІІ.2.3) от обявлението 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 - образец № 6(оригинал); 7. Декларация за съгласие от подизпълнител - образец № 7 (оригинал); 8. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по Образец №8. В случай, че участникът в процедурата е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението. В Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец № 9(оригинал), към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 (образец №10) (оригинал); В своето Техническо предложение, всеки участник следва да предложи Концепция за изпълнението на поръчката, която да включва следните елементи: 1. Описание на предвижданото изпълнение на услугите по инвеститорски контрол; 2. Етапи, конкретни контролни дейности за осъществяване на инвеститорския контрол и отговорни експерти; 3.Образци на контроли/контролни листа, които участникът ще прилага при реализирането на инвеститорския контрол; 4.Методи за оценка на рисковете за сградите, подлежащи на инвеститорски контрол на база, на които участникът ще планира изпълнението на поръчката и конкретните проверки. В Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”: Ценово предложение – следва да бъде изготвено от участника по образец № 11 от настоящата документация. При изготвяне на Ценовото предложение всеки участник следва да предложи единична цена за 1(един) кв.м РЗП за изпълнение на услугата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма.
Минимални изисквания: Няма.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта, най-малко една услуга, еднаква или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката. Под еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират услуги за осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителния надзор. 2.Участникът следва да разполага с екип от следните ключови експерти,: Ключов експерт № 1 - Ръководител екип - минимална образователно -квалификационна степен магистър, инженер специалност „ПГС/ССС" или архитект, специалност „Архитектура", или еквивалентна, минимум 2 /две/ години опит по специалността; Ключов експерт № 2 - Инженер конструктор - минимална образователно - квалификационна степен магистър, специалност „Строителство на сгради и съоръжения" или еквивалентна, минимум 2/две/ години опит по специалността; Ключов експерт № 3 - Архитект - квалификационна степен магистър, специалност „Архитектура" или еквивалентна; минимум 2/две/ години опит по специалността; Ключов експерт № 4 - Ел. инженер- минимална образователно - квалификационна степен магистър, специалност „Електроинженер" или еквивалентна, минимум 2/две/ години опит по специалността; Ключов експерт № 5 - Инженер ОВК - минимална образователно - квалификационна степен магистър, специалност "ОВК" или еквивалентна, минимум 2/две/ години опит по специалността. Ключов експерт № 6 - Счетоводител - минимална образователно - квалификационна степен магистър, специалност "Икономика“ или „Финанси" или еквивалентна, минимум 2/две/ години опит по специалността. Доказва се със: Списък на екипа от експерти с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника (образец № 5); *За изпълнение на услугата, извън изрично посочените, всеки участник може да посочи и неключови експерти, които да подпомогнат реализирането на услугата.** В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, посоченото минимално изискване се прилага за обединението (консорциума и др.) като цяло. Ръководителят и членовете на екипа на участника не може да бъдат включени в повече от една оферта за участие. Ако Възложителят установи, че един и същи ръководител на екип или членове на екипа са предложени в офертите на повече от един участник, Възложителят отстранява всички тези участници.
Минимални изисквания: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, както и други доказателства за извършените услуги, а именно: удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга. 2. Списък на екипа от експерти с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника (образец № 5);
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение; тежест: 50
Показател: Техническа предложение; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 11:00 часа на 19.05.2016г., в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично пълномощно). Представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел представят документ, доказващ статута им. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят се е възползвал от правото на чл.64,ал.1 от ЗОП, както и от правото на чл.64, ал.3 като е намалил срока за получаване на оферти със 7 дни,поради изпращане на настоящото обявление по ел.път и с 5 дни поради предоставяне на пълен достъп до документацията за участие в процедурата на сайта на Община Трън, раздел "Профил на купувача", поради което срокът за подаване на оферти е намален от 40 дни на 28 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5, т. 1 от ЗОП:

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http.//www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ