Версия за печат

02709-2016-0068

BG-с.Борима:

РЕШЕНИЕ

Номер: 92 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Северозападно държавно предприятие гр.Враца, Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима, ул.Девети септември № 14, За: инж.Мариана Терзиева - зам.директор, Република България 5672, с.Борима, Тел.: 0670 62298, E-mail: dgsborima@abv.bg, Факс: 0670 62298

Място/места за контакт: СЗДП ТП ДГС Борима

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414weAm7012083.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Поддръжка и ремонт на компютърна техника за срок от 36 месеца на СЗДП ТП ДГС Борима

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За услугата в обявената открита процедура не е подедена нито една оферта и същата е прекратена на основание чл.39,ал.1, т.1. Първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"КИККОМ КОМПЮТРИ" ЕООД, Адрес: гр.Троян, ул.“Радецки“ №1

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 14 от 27.01.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02709-2016-0024
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:1080 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 9, Република България 1000, София, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Марин Минков Багаров
Длъжност: Директор ТП ДГС Борима