Версия за печат

00147-2016-0013

BG-Трън: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, За: инж. Евгения Такова, Република България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 07778 7315

Място/места за контакт: гр. Трън, община Трън, етаж 1, стая 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tran.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?place=202.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Основен ремонт на стъпаловидни улици в участъците от О.Т. 43-74 и О.Т. 76-14 по ПУП на гр.Трън.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Трън
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Основен ремонт на стъпаловидни улици в участъците от О.Т. 43-74 и О.Т. 76-14 по ПУП на гр.Трън. Предвидени са следните видове работи: - Демонтаж на Г - образни мозаечни стъпала; - Доставка и монтаж на Г - образни мозаечни стъпала; - Разваляне на тротоарна настилка; - Разбиване бетон – ръчно; - Полагане на основа от фракции и уплътняване; - Направа на циментова замазка; - Полагане на настилка от бетонови плочи; - Настилка с бетонови плочи върху лепилна смес; - Пренасяне, натоварване и транспортиране на строителни отпадъци; - Направа на фундаменти за метални стълбове; - Доставка и монтаж на стоманени стълбове с h = 4 m; - Изтегляне на кабел ALR 2x16 mm на обтегачи; - Направа на сухи разделки; - Доставка и монтаж на осветителни тела - комплект кълба с крушки; - Табло с предпазители, електромер и фотореле; - Направа на заземления. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация и количественa сметкa.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233253

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно количествени сметки приложени към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
50000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ: 1.1. Гаранцията за участие в процедурата в размер на 500 (петстотин) лева; 1.2. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (съобразно условията в образец № 7) или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Трън: Банка: Банка ДСК АД, Банков код (BIC): STSA BGSF Банкова сметка (IBAN): BG 88 STSA 93003300722169 1.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2. ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (съобразно условията в образец № 7.1) или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Трън: Банка: Банка ДСК АД, Банков код (BIC): STSA BGSF Банкова сметка (IBAN): BG 88 STSA 93003300722169 2.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 2.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Трън и със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. В случай, че банковата гаранция е издадена от чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана чрез българска банка, която да потвърди автентичността на съобщението. 2.5. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Когато участникът, избран за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури от бюджетните средства на Община Трън. Начина на плащане е уреден в чл. 3 от проекта на договор: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс – в размер на 30 % от цената на договора, в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от подписване на договора, след представяне на оригинална фактура. Окончателното разплащане се извършва в срок до 10 работни дни, от подписване на приемо-предавателен протокол между представител на Възложителя и Изпълнителя и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателните плащания към него след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил изпълнените от подизпълнителя работи и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на изпълнителя и подизпълнителя. Плащанията се извършват по банков път срещу представени оригинални фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадени в съответствие със Закона за счетоводството.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: •за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; •за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; •за участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; •за престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс; •за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик №1: 1. Оферта за участие и списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Образец № 1, Приложение № 1.1; 2. Представяне на участника – попълва се Образец №2 и Образец №3: 2.1. Посочване на единен идентификационен код, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - попълва се Образец № 2; 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец № 3; 3. Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от участниците, в който се посочва представляващият (в случай че участникът е обединение). 4. Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 4 (в случай че участникът е обединение). 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП – попълва се Образец № 5; 6. Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 6; В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, в офертата се прилага Декларация от всеки от подизпълнителите за съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Образец № 6А. 7. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие (съгласно условията на Образец №7) 8. Документите, посочени в раздели III.2.2 от настоящото обявление за доказване на финансови възможности; 9. Документите, посочени в раздели III.2.3 от настоящото обявление за доказване на технически възможности; 10. Документите посочени в т. 4.3.10. от документацията за участие за доказване на вписването на участника в професионални регистри, както следва: декларация (оригинал - свободен текст), че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи втора група, четвърта категория. Към декларацията участникът трябва да приложи копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя и/или да посочи публичния регистър в които се съдържа информация за наличието на тази регистрация (в случай че информацията е достъпна за проверка в публичен регистър) 11. Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се Образец № 10; 12. Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 11; 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 12; 14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – попълва се Образец 13. 15. Декларация за оглед на обекта - Образец №14; 16. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно извлечението от Търговския регистър). Плик №2: техническо предложение за изпълнение на поръчката Образец № 15 – оригинал заедно с приложенията към него. Плик №3: ценово предложение за изпълнение на поръчката Образец № 16 – оригинал заедно с приложенията към него.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Доказва се със: Удостоверение от банка и/или Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Годишният финансов отчет не се изисква, когато е публикуван в публичен регистър и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в съответствие с разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от ЗОП. Забележка: Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите доказващи икономическите и финансовите възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да разполага със свободен финансов ресурс (собствени средства, достъп до кредитна линия, банкова гаранция или еквивалентен финансов инструмент) в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък (образец № 8) на строителството изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него и/или: А) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или Б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или В) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък на екипа ангажиран за изпълнението на поръчката (образец №9). Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (Образец №9.1), удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им. Към списъка се прилагат и декларации от лицата, упоменати в минималните изисквания, че са на разположение за изпълнение на поръчката - Образец № 9.2. 3. Копие на валидни сертификати за система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен и система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват, еднакъв или сходен на предмета на поръчката. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Забележка: Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите доказващи техническите възможности и квалификацията се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: 1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 строителен обек, сходен с предмета на поръчката. За обекти „сходни с предмета на настоящата поръчка” възложителят ще приема изпълнение на обекти от ниското строителство. 2. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на обществената поръчка разполага с инженерно – техническия състав със следните специалисти: - Ръководител на обекта (1 бр.) – строителен инженер, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие, като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка; - Технически ръководител (1 бр.) – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка; - Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството; - Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 3. Участникът да има внедрени следните системи: - система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; - система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен; Сертификатите трябва да са с обхват, еднакъв или сходен на предмета на поръчката и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Технологична последователност на строителните процеси (П1); тежест: 20
Показател: Срок за изпълнение на поръчката (П2); тежест: 20
Показател: Срок за реакция за отстраняване на повреди и дефекти при аварийна нужда (П3); тежест: 10
Показател: Предлагана цена (П4); тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.05.2016 г.  Час: 09:00
Място

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 09:00 часа на 19.05.2016г., в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично пълномощно). Представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел представят документ, доказващ статута им. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Участниците могат да получат необходима информация за: - Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg - Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ - Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица №2 Телефон: 02/ 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5, т. 1 от ЗОП:

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http.//www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ