Версия за печат

00120-2016-0008

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130344823

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Място/места за контакт: бул. Васил Левски № 54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА НУЖДИТЕ НА “СБР - НК” ЕАД“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
1. Филиал Баните, ул. „Стефан Стамболов” №2, с. Баните, общ. Смолян; 2. Филиал Банкя, ул. “Шейново” № 8, гр. Банкя; 3. Филиал Баня, ул.”Липите”№ 1, гр. Баня, общ. Карлово; 4. Филиал Велинград, ул.“Гоце Делчев” № 38, гр. Велинград; 5. Филиал Вършец, “Паркова зона”, гр. Вършец; 6. Филиал Кюстендил, Ул. „Демокрация” №46, гр. Кюстендил; 7. Филиал Момин проход, ул.”Христо Ботев” №6, гр. Момин проход; 8. Филиал Наречен, ул. “Родопи” № 1, с. Нареченски бани, общ. Асеновград; 9. Филиал Овча могила, ул. “Детелина” №2, с. Овча могила, общ. Свищов; 10. Филиал Павел баня, бул. “Освобождение” № 2, гр. Павел баня; 11. Филиал Поморие, ул. “Проф. Парашкев Стоянов” № 7, гр. Поморие; 12. Филиал Сандански, ул. "Полковник Дрангов" № 1, гр. Сандански; 13. Филиал Хисаря, бул. “Гурко” № 2, гр. Хисаря.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с няколко оператора

Срок на действие на рамковото споразумение в години

4

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение
6000000 BGN
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изпълнение на енергоспестяващи мерки от Докладите за обследване за енергийна ефективност и идейни проекти за изпълнение по Договор с гарантиран резултат (ЕСКО ДОГОВОР), с цел привеждането на сградите на ФИЛИАЛ БАНКЯ, ФИЛИАЛ БАНЯ, ФИЛИАЛ ХИСАРЯ, ФИЛИАЛ НАРЕЧЕН, ФИЛИАЛ МОМИН ПРОХОД, ФИЛИАЛ ПОМОРИЕ, ФИЛИАЛ ОВЧА МОГИЛА, ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ, ФИЛИАЛ БАНИТЕ, ФИЛИАЛ КЮСТЕНДИЛ, ФИЛИАЛ ВЕЛИНГРАД, ФИЛИАЛ САНДАНСКИ И ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, собственост на “СБР - НК” ЕАД във вид, който да позволи достигането на клас на енергопотребление на сградите съгласно Докладите за обследване за енергийна ефективност, получаване на сертификат за енергийна ефективност, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите и в изпълнение на изискванията на Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006г.) и Приложение №12 към чл.195, ал.1, т.1 и 2 от последната наредба; подобряване на комфорта на ползване на сградата; увеличаване на жизнения цикъл на ползване чрез изпълнение на предвидените дейности; да се осигури гарантирано намаляване на бъдещите енергийни и финансови разходи при експлоатацията , като Изпълнителят трябва да осигури икономия, съгласно Докладите за обследване за енергийна ефективност, като едновременно с това се изпълнят описаните по-долу съпътстващи ремонтни работи, които да гарантират експлоатационната годност на реализираните енергоспестяващи мерки.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50000000, 45000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнение на енергоспестяващи мерки от Докладите за обследване за енергийна ефективност и идейни проекти за изпълнение по Договор с гарантиран резултат (ЕСКО ДОГОВОР), с цел привеждането на сградите на ФИЛИАЛ БАНКЯ, ФИЛИАЛ БАНЯ, ФИЛИАЛ ХИСАРЯ, ФИЛИАЛ НАРЕЧЕН, ФИЛИАЛ МОМИН ПРОХОД, ФИЛИАЛ ПОМОРИЕ, ФИЛИАЛ ОВЧА МОГИЛА, ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ, ФИЛИАЛ БАНИТЕ, ФИЛИАЛ КЮСТЕНДИЛ, ФИЛИАЛ ВЕЛИНГРАД, ФИЛИАЛ САНДАНСКИ И ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, собственост на “СБР - НК” ЕАД във вид, който да позволи достигането на клас на енергопотребление на сградите съгласно Докладите за обследване за енергийна ефективност, получаване на сертификат за енергийна ефективност, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите и в изпълнение на изискванията на Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006г.) и Приложение №12 към чл.195, ал.1, т.1 и 2 от последната наредба; подобряване на комфорта на ползване на сградата; увеличаване на жизнения цикъл на ползване чрез изпълнение на предвидените дейности; да се осигури гарантирано намаляване на бъдещите енергийни и финансови разходи при експлоатацията , като Изпълнителят трябва да осигури икономия, съгласно Докладите за обследване за енергийна ефективност, като едновременно с това се изпълнят съпътстващи ремонтни работи, които да гарантират експлоатационната годност на реализираните енергоспестяващи мерки.

Стойност, без да се включва ДДС
6000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

120

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение: 1. Банкова гаранция в полза на възложителя; 2. Депозит на парична сума по сметка на възложителя. При избор на парична сума за форма на гаранцията за участие, съответно за изпълнение, плащането следва да бъде извършено по следната банкова сметка на възложителя: Банка „УниКредит Булбанк“, IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35, BIC: UNCRBGSF. Гаранцията за участие е в размер на 6000 (шест хиляди) лева. Гаранцията за изпълнение на всеки договор, сключен на базата на рамковото споразумение е в размер на 1 % от общата му стойност без включен ДДС. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде учредена по образец на обслужващата банка на участника. Гаранцията задължително трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да бъде усвоена изцяло или на части. Същата трябва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Срокът на валидност на гаранцията за участие, когато е представена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде равен на срока на валидност на офертата. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение, когато е представена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде равен на срока на изпълнение на етап 1 + 30 календарни дни. Банковите разходи по учредяването/внасянето на гаранцията са за сметка на участника. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в тази документация. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедурата, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи рамковото споразумение. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. Отстранените участници в срок до пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. Класираните на първо и второ място участници – след сключване на рамковото споразумение, а на останалите класирани участници – в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Изпълнителят на всеки договор, сключен на базата на рамковото споразумение, следва да финансира пълния обем на инвестицията за реализиране предмета на поръчката, изцяло (за чието изпълнение кандидатства, съгласно глава IV, раздел втори от Закона за енергийна ефективност - Обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.), със собствени средства и/или привлечени средства; Възстановяването от страна на Възложителя на вложените от участника средства за инвестиции ще стане за срок до 10 /десет/ години, след изпълнение на необходимото проектиране и строителни и монтажни дейности, за реализиране на енергоспестяващите мерки, при норма на годишно оскъпяване на инвестицията от разсроченото плащане не по-висока от 5,00 %. Плащанията ще се извършват по банков път на месечни вноски, до десето число на месеца, съобразно представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ погасителен план с включена лихва и ще бъдат за сметка на реализираната икономия на енергия от сградата, като икономията за първите 12 месеца се базира на прогнозната стойност в Доклада за обследване на енергийна ефективност, а за следващите месеци след мониторинг на енергийното потребление на сградата и отчитане на действителния енергоефективен резултат от изпълнените СМР.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Посочената прогнозна стойност на рамковото споразумение: 6 000 000 (шест милиона) лева без ДДС, е пределна (максимална), като в тази цена е включена единствено стойността на инвестициите и не са включени евентуалните премии за качествено изпълнение на гарантирания резултат от договора и лихвените плащания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника (по образец), което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); в) Декларация или Удостоверение за регистрация и вписване в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката - І група, І-ра категория и ІІІ -та група, ІІІ-та категория. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя преди подписване на договора. В случай на обединение изискването се покрива от участникът, който ще извършва дейностите по строителство. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство. Относно чуждестранните лица условието, следва да се съобрази с чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени (документът се представят на оригиналния език и в превод на български език), или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Представянето на декларация е възможност за доказване на обстоятелство към момента на подаване и разглеждане на офертите. Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена. 3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец); 7. Декларация за приемане на условията в проекта на рамково споразумение и проекта на договор (по образец); 8. Доказателства за технически възможности, посочени в т. III.2.3. – лява колона от Обявлението за обществена поръчка; 9. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен представител на участника; 10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец). Ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 11. Ценово предложение (по образец), заедно с Таблица с цените на електронен носител - CD във формат Microsoft Excel.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация-списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители (по образец); 2. Декларация-списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), заедно с доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП; 3. Оригинал или заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 4. Оригинал или заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда; 5. Оригинал или заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквилетнтен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на здравето и безопасност при работа.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За изпълнение на предмета на поръчката участникът следва да разполага с екип от минимум следните лица: 1.1. За изпълнение на проектните дейности: Проектански екип: притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или еквивалент. Най-малко по 1 (един) проектант, притежаващ пълна проектантска провоспособност по всички проектни части, посочени в идейния проект неразделна част от документацията. Цитираните проектанти да имат минимум 5 години професионален опит с ППП и минимум образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Проектанти с пълна проектантска правоспоспособност: Архитект Инженер „Строителни конструкции”; Инженери по част Електрическа и КИП и А Инженер „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация”; Инженер „Пожарна безопасност”; По преценка на изпълнителя същият може да посочи в състава на екипа за проектиране и повече проектанти по отделните части *да притежават пълна проектантска правоспособност за текущата година –Забележка: При изпълнение на предмета на поръчката всички дейности трябва да се извършват от лица, притежаващи съответната професионална квалификация и правоспособност, отговаряща на нормативните изисквания за конкретната дейност. Да бъде спазено изискването на чл.7 ал.9 от ЗКАИИП. Към момента на сключване на договор, за всеки един от проектантите следва да се представят удостоверения за пълна проектантска правоспособност за текущата година, издадени от КАБ или КИИП, а за участници чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и документи, удостоверяващи квалификацията им. 1.2. За изпълнение на строителството: Ръководни служители: – 1 (един) брой Ръководител на екипа за изпълнение на инженеринга – Професионална област /квалификация/: минимум образователно-квалификационно степен „Бакалавър“, Строителен инженер, специалност ССС, ПГС или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит: минимум 10 години стаж по специалността и опит като ръководител на един проект за строителство или реконструкция на обществено-обслужваща сграда. Горепосоченият ръководител следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта, координира изработването на отделните части на проекта, подпомага и информира заинтересованите страни в договора, ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството. – 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството - Професионална област /квалификация/: минимум средно специално техническо образование и да притежава Удостоверение или Сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент; – 1 (един) брой Координатор по безопасност и здраве - Професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалент. 2. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните три години считано от датата на подаване на офертата. Под услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчката се има предвид дейности по изпълнение на СМР, свързани с подобряването на енергийната ефективност: договори за извършване на услуги по договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори по смисъла на актуалния ЗЕЕ) и съпътстващите ги мерки за постигане на енергийна ефективност, като например неизчерпателно изброяване: топлинно изолиране на външни стени, топлоизолация на покривни площи, топлинно изолиране на подови площи, интегриране на автоматично управление на топлоподаване, модернизация на ОВК инсталации,. Посоченото описание и неговите реквизити да се тълкуват разделно, а не кумулативно. Текстът продължава в поле VI.3)

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническо предложение; тежест: 60
Показател: Ценово предложение; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 15:00
Място

гр. София, бул. "Васил Левски" № 54

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от поле III.2.3), дясна колона: 3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна или други еквивалентни мерки за управление на качеството. 4. Участникът да има внедрена система за система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалентна или други еквивалентни мерки за управление на околната среда. 5. Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентна или други еквивалентни мерки за управление на здравето и безопасност при работа.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ