Версия за печат

00031-2016-0004

BG-Малко Търново: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна №3, За: Красимира Георгиева, Диана Филчева, Република България 8162, Малко Търново, Тел.: 05952 3184, E-mail: mt_kmet@mail.bg, Факс: 05952 3128

Място/места за контакт: Община Малко Търново, отдел ОПСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.malkotarnovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/2014-09-23-12-48-48/2014-09-24-06-43-52/2014-09-23-12-52-01/548-13-04-2016-g.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски” - гр. Малко Търново".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Територията на СОУ „Васил Левски” - гр. Малко Търново.
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка с предмет:„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски” - гр. Малко Търново", включва следните етапи: 1.Етап 1- Изработване на работен проект с подробни количествени и количествено-стойностни сметки. Изготвянето на работен проект се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количествено- стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка и количествено-стойностна сметка. В обяснителните записки проектантите подробно описват необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение. 2. Етап 2 - Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи. Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания. Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: • Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; • Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; • Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.; •Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обекта; •Изготвяне на екзекутивни чертежи от Изпълнителя, в случай че това се налага.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71200000, 71220000, 71240000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и свързани с тях услуги
Архитектурно проектиране
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски” - гр. Малко Търново” съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Инвестиционният проект ще бъде възложен и изработен еднофазно във фаза работен проект. Обектът "СОУ Васил Левски" гр. Малко Търново представлява обществена сграда със застроена площ 1364,00 м2, разгърната застроена площ 4 400м2. Училището се намира в ПИ с идентификатор 46663.501.1008, гр. Малко Търново, общ. Малко Търново, обл. Бургас с обща площ 6 684 м2, от които сгради със ЗП - 1 364 м2 и прилежащо дворно пространство – 5 320 м2. Обема на инвестиционния проект включва: 1. Заснемане на съществуващото положение. 2. Изготвяне на работен проект по всички необходими проектни части: •Част „Архитектурна”: •Част „Конструктивна”; •Част „Топлотехническа ефективност”; •Част „ОВиК”; •Част „Електро”; •Част „ВиК”; •Част "Геодезия"; •Част „Озеленяване“ •Част „Пожаробезопастност”; •Част „План за безопасност и здраве”; •Част „План за управление на строителните отпадъци”. За всяка проектна част трябва да се изготви количествени и количествено-стойностни сметки, както и обобщена количествена и количествено-стойностна сметка. Минималния обхват и съдържание на проекта по проектни части са подробно описани в техническата спецификация към документацията. Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е в размер на 84 000,00 / осемдесет и четири хиляди / лева без вкл. ДДС, като пределните цени за изпълнение на проектирането и авторският надзор, предмет на настоящата поръчка е разпределен по отделните дейности както следва: 1. За проектантски услуги за ремонт и реконструкция на сградата на СОУ „Васил Левски” е 48 000,00 (четиридесет и осем хиляди) лева, без ДДС; 2. За проектантски услуги за ремонт и реконструкция на прилежащите площи към сградата на СОУ „Васил Левски” е 19 000,00 (деветнадесет хиляди) лева, без ДДС; 3. За упражняване на авторски надзор за ремонт и реконструкция на сградата на СОУ „Васил Левски” е 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева, без ДДС; 4. За упражняване на авторски надзор за ремонт и реконструкция на прилежащите площи към сградата на СОУ „Васил Левски” е 5 000,00 (пет хиляди) лева, без ДДС; Важно!!! Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка, както и пределните цени за отделните дейности (проектиране и упражняване на авторски надзор). В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност или пределните цени за отделните дейности, ще бъде отстранен от участие.

Прогнозна стойност без ДДС
84000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие. Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранции за участие в процедурата, тъй като стойността на обществената поръчка е по чл.14, ал.3 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията се представят в една от следните форми: а/ депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б/ банкова гаранция в полза на Възложителя. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избрания изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато определеният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, и че е със срок на валидност – най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Община Малко Търново: „Уникредит Булбанк” АД, клон Малко Търново IBAN: BG 10 UNCR 76303300000394, BIC: UNCR BGSF Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избрания участник да представи гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка ще се финансира само при одобрение на проекта по „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ с ДФ „Земеделие”и получаване на авансово плащане от фонда по проекта. . Условия и начин на плащане. За изработване на работния проект - Окончателно плащане в размер на 100 (сто) %, но не повече от одобрения от Държавен фонд „Земеделие“ разход, в срок до 30 (тридесет) дни след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, получаване на авансово плащане от фонда по проекта и представяне на фактура– оригинал от страна на Изпълнителя. За осъществяване на авторски надзор- Окончателно плащане в размер на 100 (сто) %, но не повече от одобрения от Държавен фонд „Земеделие“ разход, в срок до 20 (двадесет) дни след издаване на акт 15 на обекта и представяне на фактура– оригинал от страна на Изпълнителя. Плащанията се извършват в български лева по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цената за изпълнение на обществената поръчка е крайна и включва всички разходи на Изпълнителя, включително тези за транспорт, възнаграждения на екипа, извънареден труд, промяна на организацията и други извънаредни обстоятелства, както и всички други присъщи разходи неупоменати по горе. В разходите за авторски надзор се включва и изготвяне на екзекутивни чертежи, в случай че това се налага. Предаване и приемане на изпълнението. Приемането на работния проект се удостоверява чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол(между Възложител и Изпълнител). Считано от датата на Приемо-предавателния протокол, Възложителят има право в рамките на 3/три/ работни дни да прегледа изпълнението и при налични от Възложителя забележки, възражения и/или рекламации, да изрази същите в Констативен протокол. С изразените от Възложителя забележки, възражения и/или рекламации Изпълнителят се задължава да се съобрази и да отстрани същите от изпълнението за своя собствена сметка и в срок от 2 /два/ работни дни. За дата на предаване изпълнението, респективно неговото приемане се счита датата на Констативния протокол, подписан от представител на Възложителя без забележки, рекламации и/или възражения. Приемането на авторския надзор става с предаване на доклад за извършената услуга от Изпълнителя на Възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. При подписване на договора за обществена поръчка, изпълнителят трябва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.Пояснение относно раздел ІІ.3)"Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката". Изпълнението на обществената поръчка включва два етапа. Срокът описан в Раздел ІІ.3) се отнася само за ипълнението на Етап 1 „Изработване на работен проект с подробни количествени и количествено-стойностни сметки“ и започва да тече от получаване на възлагателно писмо и изходни данни от Възложителя, удостоверено с подпис на Изпълнителя. Забележка: Участник предложил срок за изпълнение по - дълъг от 30 календарни дни за Етап 1, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Срокът за изпълнение на Етап 2 „Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи“ е до завършване на строително-монтажните работи и издаване на акт 15 за обекта. 2.Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който преди подписване на договора: - не изпълни задължението по чл. 47, ал.10 от ЗОП; - не представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; - не представи копие на валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за всеки един от проектантите, в случай, че в офертата на Изпълнителя е посочен екип от лица на граждански договори, който ще изпълняват проектирането, или съответен аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по споразумението на Европейското икономическо пространство. - не представи друг документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата. 3.В случай, че участникът е обединение (или консорциум) се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени. В договора/споразумението за създаване на обединение за участие и за изпълнение на поръчката, трябва да отговаря на следните минимални изисквания: Да са идентифицирани съдружниците с пълните им юридически наименования и регистрационни данни (ЕИК или данъчен номер, в случай, че са юридически лица), а физическите лица с личните си данни. Да е предвидена солидарна отговорност на съдружниците за изпълнение на поръчката; Да е посочено разпределението на дейностите по изпълнение на поръчката между съдружниците; Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай, че състава на обединението се промени след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика,както следва:Плик № 1„Документи за подбор“;Плик №2„Предложение за изпълнение на поръчката"и Плик № 3„Предлагана цена“. В Плик № 1 с надпис “Документи за подбор” се поставят: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, в оригинал ; 2.Представяне на участника, в ориг.(Обр.№1),което включва:Информация/Документ,удостоверяваща правосубектност,а именно: 2.1.Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която кандидатът или участникът е установен,както и адрес,включ.електронен,за кореспонденция при провеждането на процедурата. 2.2.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП относно липсата на обстоятелствата по чл. 47,ал.1,т.1(без буква „е”),т.2,т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП, в ориг.(Обр.№2). Декларац.се подписва от лицата съгл.чл.47,ал.4 от ЗОП; В деклар. се включва и информация относно публичните регистри,в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган,който съгл. законодат.на държавата,в която участникът е установен,е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 2.3.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49 от ЗОП,а именно заверени от участника копия на Удостоверенията за пълна проектантска правоспособност или декларация в свободен текст с посочване на данните за вписването(рег.№,публичен регистър и др.) на експертите от списъка по Обр.№4. В случай, че участникът е чуждестранно лице той следва да докаже регистрацията си в съответен регистър в държавата,в която е установен или да представи декларация,или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгл.съответния национален закон. 3.При участници обединения-копие на договара за обединение,а когато в договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обединението и документ подписан от лицата в обединението,в който се посочва представляващият. 4.Нотариално заверено пълномощно на лицето,упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгл.документите му за съдебна регистрация)–оригинал или нотариално заверено копие; 5.Документи за доказване на техническите възможности и/или квалификационни изисквания към участниците са подробно изброени в поле ІІІ.2.3) от настоящото обявление. 6.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55,ал.7 от ЗОП,както и за липса на обстоят.по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП, в ориг.(Обр.№6); 7.Декларация по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юриздикции с преференциален данъчен режим свързаните с тях лица и техните действителни собственици в ориг.(Обр.№7), декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация. В зависимост от правно-организационната форма на участниците,декларац.се представя от едно от лицата,посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.; 8.Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юриздикции с преференциален данъчен режим свързаните с тях лица и техните действителни собственици в ориг.(Обр. №8) ако е приложимо. В зависимост от правно-организационната форма на участниците,декларацията се представя от едно от лицата,посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.; 9.Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители в ориг.Обр.№9. 10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител(ако е приложимо)/в ориг./-(Обр.№10); 11.Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка и че не е на лице конфликт на интереси/в ориг.(Обр.№11); Изискванията продължават в Раздел ІV.3)"Допълнителна информация" от настоящето обявление.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват документи.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изискване за доказване на икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на изпълнени проектантски услуги и авторски надзор , които са еднакви или сходни с предмета на поръчката , изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата от съответния участник - Образец №3(оригинал). Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а)доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б)доказателство за извършените услуги, чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2.Списък на екипа от експерти, които ще отговарят за изпълнението на поръчката - Образец №4 (оригинал). Посочените в списъка експерти попълват декларация за ангажираност (Образец №5). Документите по т.1 и т.2 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по. чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т.1 и т.2, които са на чужд език, се представят и в превод. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на чл.51а, ал. 1 от ЗОП трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. (чл.51а от ЗОП).
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, проектиране и упражняване на авторски надзор на минимум 2 обекта, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчката. Забележка: Под „услуги, сходни с предмета на обществената поръчка“, следва да се разбират услуги за проектиране и упражняване на авторски надзор за изграждане и/или реконструкция на сгради с обществено значение. 2.Участникът следва да разполага с екип от специалисти от съответните области с достатъчно опит, стаж и с необходимата професионална квалификация за да осигурят точно, качествено и своевременно изпълнение на поръчката. За изпълнението на поръчката участникът е длъжен да осигури: •Проектант по част „Архитектектурна“ – Архитект с пълна проектантска правоспособност; •Проектант по част „Конструктивна“ - инженер – конструктор, или еквивалент с пълна проектантска правоспособност; •Проектант по част „ Електро“ - Електро-инженер , или еквивалент с пълна проектантска правоспособност; •Проектант по част „ОВК“- инженер ОВК, или еквивалент с пълна проектантска правоспособност; •Проектант по част „ВиК“- строителен инженер - ВиК, или еквивалент с пълна проектантска правоспособност; •Проектант по част „ Геодезия“ – геодезист, или еквивалент с пълна проектантска правоспособност; •Проектант по част „ Озеленяване“ – ландшафтен архитект, или еквивалент с пълна проектантска правоспособност; •Проектант по част „Пожарна безопастност“ – техническо правоспособно лице с пълна проектантска правоспособност . •Проектант с квалификация по част „ПБЗ“- инженер –конструктор, или еквивалент с пълна проектантска правоспособност. •Проектант по част „ План за управление на строителните отпадъци“ - архитект или инженер или еквивалент с пълна проектантска правоспособност. Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране/ЗКАИИП/.Проектантите по част „Пожарна безопасност“, част „ПБЗ“и част „ План за управление на строителните отпадъци“, следва да притежават съответните удостоверения, изискващите се за този вид части от Работния инвестиционен проект, а за участници чуждестранни лица –еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и документи удостоверяващи квалификацията им. Уточнение: Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част, когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответните части от Работния инвестиционен проект. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. т.е. само от тези участници в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

съгласно чл.229 и чл.230 от ЗУТ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (ТП) ; тежест: 50
Показател: Предлагана цена за изпълнение на поръчката (ЦП); тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала на Община Малко Търново, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна“ №3, етаж 2.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финанасирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще представлява допустими разходи по одобрен проект на Община Малко Търново по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020"

VI.3) Допълнителна информация

Продължение на Раздел ІІІ.2.1)"Изисквания към кандидатите или участниците, включ.за вписването им в професионални или търговски регистри". 12.Деклар.по чл.56,ал.1,т.11,че са спазени изискванията за закрила на заетостта,включ. условията на труд и минимална цена на труда в ориг.(Обр.№12); При подписването на деклар.следва да се има предвид следното: - Използването на по-висок размер от миним.цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо; Съгл.§ 1,т.12 от ДР към ЗОП "Минимална цена на труд" е миним. размер на заплащане на работната сила,определен като миним.месечен размер на осигурит. доход по дейности и групи професии съгл.чл. 8,т.1 от закона за бюджета на държ. обществено осигуряване за съотв.година. Органите,от които участниците могат да получат необход.информация за задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в Р. България,където трябва да се извърши услугата са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнит.агенция „Главна инспекция по труда“ (www.nap.bg; www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/). 13.Деклар.по чл.56, ал.1,т.12 за приемане на условията в проекта на договора в ориг.(Обр.№13); 14.Деклар.по чл.6,ал.2 от закона за мерките срещу изпирането на пари в ориг.(Обр.№14). Когато участник в процедурата е обединение,което не е ЮЛ се прилагат изискв.на чл.56,ал.3 от ЗОП. Документите по т.2, подточка 2.1. и 2.2. се представят за всяко физич. или юридич.лице включ.в обединението. Документа по т.2,подточка 2.3. се представят само за участниците,чрез които обединен.доказва съответств. си с критериите за подбор по чл.25,ал.2,т.6 от ЗОП. Деклар.по т.12 се представя само за участниците в обединението,които ще изпълняват дейности,свързани с предостав.услуги. Когато участникът в процедура е чуждестр.физич. или юридич. лице или техни обединения,офертата се подава на бълг.език, документ.по т.2,подточка 2.1,2.2 и 2.3 се представят в офиц.превод,а документа по т.12,който е на чужд език, се представя и в превод. Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”–съдържа: Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съотв. с изискван.на Възложителя,заложени в Техническата спецификация,изготвено съгл. Обр.№15 в ориг.,към което,ако е приложимо,се прилага деклар.по чл 33,ал.4 от ЗОП,изготвена от участника в свободен текст,относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и се изисква Възложит.да не я разкрива. Плик№ 3 с надпис“Предлагана цена”. В плика се поставя попълнено„Ценово предложено”изготвено съгл.Обр.№16 в ориг. Предложените цени следва да са посочени в български лева,без вкл.ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая. Участници,които и по какъвто и да е начин са включ.някъде в офертата си извън плика„Предлагана цена”елементи,свързани с предлаганата цена(или части от нея),ще бъдат отстранени от участие в общ.поръчка. Общ.поръчка ще се проведе по предвид.в ЗОП опростени правила. Възложит. се възползва от съкратен срок при провеждане на наст. открита процедура,на основ. чл.64,ал.3 от ЗОП.Срокът от датата на публикуване на обявлението до крайния срок за получ.на оферти е съкратен със 7дни,тъй като обявлението е изпратено по електр. път, и с още 5дни,тъй като от датата на публикув.на обявлението в електронен вид Възложит.е предоставил пълен достъп по електр.път до документац.за участие в процедурата.Документац.за участие ще се публикува в профила на купувача в деня на публикув.на обявлението и решението в РОП. Документац.за участие е достъпна на сл.интернет адрес:http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/2014-09-23-12-48-48/2014-09-24-06-43-52/2014-09-23-12-52-01/548-13-04-2016-gНа същия интернет адрес,най-малко 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти,комисията обявява датата,часа и мястото на отваряне на ценовете оферти.Възложит.ще публикува разясненията по документацията на итернет страницата,на която е публикувана документац.за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ