Версия за печат

00031-2016-0003

BG-Малко Търново: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна №3, За: Красимира Георгиева, Диана Филчева, Република България 8162, Малко Търново, Тел.: 05952 3184, E-mail: mt_kmet@mail.bg, Факс: 05952 3128

Място/места за контакт: Община Малко Търново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.malkotarnovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/2014-09-23-12-48-48/2014-09-24-06-43-52/2014-09-23-12-52-01/547-12-04-2016-g.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти;Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти;Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни; Обособена позиция №4: Яйца;Обособена позиция №5: Масла и мазнини; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива;Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях;Обособена позиция №9: Други хранителни продукти; Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е до складовете или кухненските обекти на : ДСП в гр. Малко Търново, ул. „Георги Кирков“ №19; ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ул.“Възраждане“ №1 ; ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, ул. „Васил Петлешков“ №9; Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново, ул. „Георги Кирков“ №19; Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново.
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е“Доставка на хранит.продукти на ДСП в гр.М.Търново,ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр.М.Търново,ЦДГ “Ален мак” с.Звездец,Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр.М.Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с.Заберново,общ.М.Търново“ по сл.обос.позиции: ОП№1:Месо и месни продукти; ОП№2:Мляко и млечни продукти; ОП№3:Риба,рибни продукти и други морски храни; ОП№4:Яйца; ОП№5:Масла и мазнини; ОП№6:Зърнени храни и храни на зърнена основа; ОП№7:Картофи,кореноплодни и варива; ОП№8:Плодове,зеленчуци и продукти от тях; ОП№9:Други хранителни продукти; ОП№10:Хранит.продукти,предназн.за доставка от спец.предприятия или кооперации на хора с увреждания“. ВАЖНО!На осн.чл.16г,ал.2 от ЗОП,ОП №10:Хранит.продукти,предназн.за доставка от специал.предприятия или кооперации на хора с увреждания“,от наст.общ.поръчка е запазена за изпълн.от специал.предприятия или кооперации на хора с увреждания,тъй като същата е включ. в Списъка на произвеждан.и доставяни стоки,на изпълняв.строит.и на предостав.услуги,които се възлагат на специал.предприятия или кооперации на хора с уврежд.по реда на ЗОП,приет на основ.чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания,с Решение №278/28.04.2015г.на МС за доп.на Решение№551/25.07.2014г.на МС. Участникът,който е специализ.предприятие или кооперация на хора с увреждания,може да участва за ОП №10,при условие,че може да изпълни 80 на100 от нейния предмет със собств.производство или ресурс.При невъзможност за самост.изпълн. в този обем,той може да използва подизпълн.или да се позовава на ресурсите на трети лица,при условие,че и те са специализ. предприятия или кооперации на хора с уврежд.,за което предост.информ.по реда на чл.16г,ал.7 отЗОП. За ОП№10 могат да подават оферти и др.заинтер.лица извън тези,за които е запазена,като офертите на лицата ще се разглеждат в случ.на чл.16г,ал.9 от ЗОП/само ако няма участник,за когото поръчката е запазена и който отговаря за критериите за подбор или няма участник,а когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискв.на Възлож./. Доставката на хранит.продукти за нуждите на детск.заведения,ДСП, ДЦВХУ и ДВХПР на терит.на Общ.М.Търново ще се осъществ.по предварит.седмични заявки. Доставян.на необх.хранит.продукти по общ.поръчка трябва да отгов.на сл.нормат.изискв.: Закона за храните; Наредба№1/26.01.2016г.за хигиената на храните,издад.на основ.чл.17,ал.2 от ЗХ; Наредба за изискв.към храните на зърнена основа и към детск.храни,предназнач.за кърмачета и малки деца; Наредба№6/10.08.2011г.за здравосл.хранене на децата на възраст от3 до7год. в детски заведения; Наредба№9/16.09.2011г.посл.изм.и доп.ДВ бр.85 от13.11.2015г.за специф.изискв.към безопасността и качеството на храните,предлагани в детск.заведения и училищата; Наредба№2/7.03.2013 г.за здравосл.хранене на децата на възраст от0 до3 год. в детск.заведения и детск.кухни; Наредба№16/28.05.2010г.,изм.бр.71 от13.09.2011г.за изискв.за качество и контрол за съотв.на пресни плодове и зеленчуци издад.от МЗХ; Наредба за изискв.за етикетирането и представянето на храните; Наредба№1от09.01.2008 г.посл.изм.ДВ бр.100 от18.12.2015г.за изискв.за търговия с яйца; Наредба за изискв.към плодов.конфитюри,желета,мармалади,желе-мармалади и подслад.пюре от кестени/приета с ПМС №45/2003 год./;изискв.за качество и на стандарт.на ЕС,респект.Регл.178/2002 г.и Регл.№853/2004(ЕО); Наредба№4 за изискв.към използв.на добавките в храните от03.02.2015 г; Наредба за специф.изискв.към млечните продукти приета с ПМС№119от19.07.2012 г.измен.ДВ бр.39от29.05.2015г; Наредбата за изискв.към какаото и шоколад.продукти приета с ПМС№251/06.11.2002 г; Наредба №4 от 2014 г.за специф.изискв.към храните; Регл.(ЕО)№853/2004г.илиНаредба№4от2014г.за специф.изискв.към произв.на суровини и храни от живот.произход в кланични пунктове,тяхното транспорт.и пускане на пазара; Регл.(ЕО)№543/2008г.,Регл.(ЕО)№1234/2007г.по отношение на определ.стандарти за предлаг.на пазара на месо от домашни птици.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15100000, 15500000, 15511000, 15810000, 15800000, 15830000, 15300000, 03210000, 03220000, 15331100, 15200000, 03142500, 15400000, 15600000, 03212000, 15870000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Млечни продукти
Мляко
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Различни хранителни продукти
Захар и свързани с нея продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Зърнени култури и картофи
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Зеленчуци, пресни или замразени
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Птичи яйца
Животински или растителни масла и мазнини
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Картофи и сухи бобови култури
Хранителни подправки и сосове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в „Техническата спецификация” към документацията за участие и са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските заведения, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора с увреждания и дом за възрастни хора с психични разстройства на територията на Община Малко Търново. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка, е в размер на 184 000,00 /сто осемдесет и четири хиляди / лева без включен ДДС или 220 800,00 (двеста и двадесет хиляди и осемстотин)лева с включено ДДС и е сформирана като сбор от прогнозните стойности по 10-те обособени позиции, както следва: За обособена позиция №1: Месо и месни продукти – 33 000,00(тридесет и три хиляди) лева без включено ДДС, или 39 600,00(тридесет и девет хиляди и шестстотин)лева с включено ДДС. За обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти – 29 000,00(двадесет и девет хиляди) лева без включено ДДС, или 34 800,00(тридесет и четири хиляди и осемстотин) лева с включено ДДС. За обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни – 11 000,00 (единадесет хиляди)лева без включено ДДС или 13 200,00 (тринадесет хиляди и двеста) лева с включено ДДС. За обособена позиция №4: Яйца – 6 000,00(шест хиляди) лева без включено ДДС или 7 200,00(седем хиляди и двеста) лева с включено ДДС. За обособена позиция №5: Масла и мазнини - 8 000,00 (осем хиляди)лева без включено ДДС или 9 600,00 (девет хиляди и шестстотин) лева с включено ДДС. За обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа – 29 000,00 (двадесет и девет хиляди) лева без включено ДДС, или 34 800,00 (тридесет и четири хиляди и осемстотин) лева с включено ДДС. За обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива – 16 000,00(шестнадесет хиляди) лева без включено ДДС, или 19 200,00(деветнадесет хиляди и двеста) лева с включено ДДС. За обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях – 16 000,00 (шестнадесет хиляди) лева без включено ДДС, или 19 200,00 (деветнадесет хиляди и двеста) лева с включено ДДС. За обособена позиция №9: Други хранителни продукти – 7 000,00(седем хиляди) лева без включено ДДС, или 8 400,00(осем хиляди и четиристотин) лева с включено ДДС. За обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания - 29 000,00(двадесет и девет хиляди) лева без включено ДДС, или 34 800,00(тридесет и четири хиляди и осемстотин)лева с включено ДДС. Участник, чиято ценова оферта, надвишава гореописаната прогнозна стойност по съответната обособена позиция ще бъде отстранен от участие в процедурата!

Прогнозна стойност без ДДС
184000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие. Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранции за участие в процедурата по Обособени позиции: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 и №10, тъй като стойността на обществената поръчка е по чл.14, ал.3 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без включено ДДС по всяка обособена позиция. Гаранцията се представят в една от следните форми: а/ депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б/ банкова гаранция в полза на Възложителя. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избрания изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато определеният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, и че е със срок на валидност – най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Община Малко Търново: „Уникредит Булбанк” АД, клон Малко Търново IBAN: BG 10 UNCR 76303300000394, BIC: UNCR BGSF Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избрания участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. ВАЖНО! На основание чл.59, ал.6 от Закона за обществените поръчки, по отношение на Обособена позиция №10 гаранция за изпълнение не се изисква от участници - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Община Малко Търново. Изпълнителят представя фактура до пето число на следващия месец, за извършените доставки през предходния месец. Разплащането се извършва в лева по банков път, до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на представяне на фактурата.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. При подписване на договора за обществена поръчка, изпълнителят трябва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.Участник в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда по ЗОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. 2.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. 3. На основание чл.16г, ал.2 от Закона за обществените поръчки, Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“,от настоящата обществена поръчка е запазена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като същата е включена в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на закона за обществените поръчки, приет на основание чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с Решение №278/28.04.2015г. на Министерски съвет за допълнение на Решение № 551/25.07.2014г. на Министерски съвет. В Обособена позиция №10 са включени хранителни продукти, които са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Съгласно чл.16г, ал.5, т.1 от ЗОП тя е предназначена и запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва за Обособена позиция №10, при условие, че може да изпълни 80 на 100 от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем, той може да използва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което предоставя информация по реда на чл.16г, ал.7 от ЗОП. За Обособена позиция №10 могат да подават оферти и други заинтересовани лица извън тези, за които е запазена, като офертите на лицата ще се разглеждат в случаите на чл.16г, ал.9 от ЗОП /само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря за критериите за подбор или няма участник, а когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя/. 4./ Участникът следва да притежава заверено копие от Удостоверение за регистрация за търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход, включващо списък на групите храни /Приложение №1 към Заповед №РД11-919/05.08.2011г. на Изпълнителния директор на БАБХ/ по предмета на обществената поръчка, издадено след 25.01.2011 год. от съответната ОДБХ по чл.12 и сл. от Закона за храните. При участие на обединение, които не са юридически лица изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. 5.Комисията предлага за отстраняване участник, който: 5.1. не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП; 5.2. не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 5.3 е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; 5.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 5.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата съдържа 3 отделни,запечатани,непрозрачни и надписани плика,както следва:ПЛИК1 „Документи за подбор”,ПЛИК 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и ПЛИК 3„Предлагана цена”. В ПЛИК 1„Документи за подбор” се поставят : 1.Списък на документите,и информац.съдърж.се в офертата,подписан от представляв.участника,в ориг.; 2.Представяне на участника,Обр.1,което вкл.: а/посочв.на ЕИК по чл.23 от ЗТР,БУЛСТАТ и/или др.идентиф.информ.в съотв.със законодат.на държавата,в която участн. е установен, както и адрес,включ.електронен,за кореспонд. при провежд.на процедурата. б/деклар.по чл.47,ал.9 от ЗОП,относно обстоят.по чл.47,ал.1,т.1(без буква„е”),т.2,т. 3 и т.4 и ал.5,т.1 и 2 от ЗОП (ориг.)–попълва се и се подписва по прилож.образец към наст.документ.-Обр.2.Деклар.се подписва от лицата съгл.чл.47,ал.4 от ЗОП.При подаване на офертата участникът удостов.липсата на обстоят.по чл.47,ал.1 и 5 ЗОП с една деклар.,подписана от лицата,които предст.участника.В деклар.се вкл.и информ.относно публичн.регистри,в които се съдържат посочен.обстоят.,или компетентния орган,който съгл.законодат.на държавата,в която участн.е установен,е длъжен да предост.информ.за тези обстоят.служебно на възложит. в/Деклар.по чл.16 “г“,ал.7 и ал.10 от ЗОП (в случ.,когато участник в процедур. е специализ.предприятие или кооперация на хора с увреждания,или обединения от такива лица)-Обр.3. г/ Завер.копие от Удостовер.за регистрация за търговия на едро с храни от живот.и от неживотински произход,включв.списък на групите храни/Прил.№1 към Заповед №РД11-919/05.08.2011г.на Изп.директор на БАБХ/по предмета на общ.поръчка,издад.след 25.01.2011 г.от съотв. ОДБХ по чл.12 и сл.от ЗХ.При участие на обедин.,които не са ЮЛ изискв. за регистр.се доказва от участника в обединен.,който ще изпълни съотв. дейност. 3.При участници обединения-копие на договора за обедин.,а когато в договора не е посоч.лицето,което представлява участниц.в обединен.и документ,подписан от лицата в обединен.,в който се посочва представляващият. 4.Пълномощно на лицето,подписващо офертата(ориг.)–представя се,когато офертата(или някой документ от нея)не е подписана от представляв.участника съгл.актуалн.му регистр.,а от изрично упълном. негов представител. Пълном. следва да съдържа вс. данни на лицата(упълномощен и упълномощител),както и изрично волеизявление,че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представляв.участника в процедурата. 5.Документи за доказв.на Технич.възможности и/или квалификац.изискв.към участниците по Об.позиции№1,№2,№3,№4,№5, №6,№7,№8,№9 и №10,подробно изброени в поле ІІІ.2.3.) от наст.обявление. 6.Деклар.за приемане на условията в проекта на договора,изготв.в съотв.с образеца от наст.документ.,подписана от участника-Обр.7 в ориг.. 7.Деклар.по чл.3,т.8 от Закона за иконом.и финанс.отношения с дружествата, регистрир.в юрисдикции с преференц.данъчен режим,свързан.с тях лица и техните действ.собственици(ориг.)–Обр.8.Деклар.се попълва и подписва по прилож.образец към наст.документ..В зависим.от правно-организац.форма на участниците,деклар.се представя от едно от лицата,посоч.в чл.47,ал.4 от ЗОП. 8.Деклар.по чл.4 от Закона за иконом.и финанс.отношения с дружествата,регистрир.в юрисдикции с преференц.данъчен режим,свързан.с тях лица и техните действ.собственици(ориг.)–когато е приложимо-Обр.9.В завис.от правно-организац.форма на участниц.,деклар.се представя от едно от лицата,посоч.в чл.47,ал.4 от ЗОП. 9.Деклар. за участие на подизпълнител/и,съгл.чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП,съдърж.информ.относно видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълн. и съотв. на тези работи дял в % от стойността на общ.поръчка-Обр.10.Важно!Когато участникът е посочил,че ще ползва подизпълн.,изискван.за вписване в регистъра на специализ.предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от Агенцията за хората с уврежд.,или в еквив.регистър се прилага и за посоч. подизпълн. Изискван. продължават в Раздел VІ.3)"Допълнит.информация" от наст.Обявление.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват документи.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисване за доказване на икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката , изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата от съответния участник - Образец №4. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. 2.Списък със складовите помещения /собствени или наети/ необходими за съхранение на хранителните продукти, за целия срок на договора - Образец №5. 3.Списък – описание на транспортните средства /собствени или наети/ с които участникът разполага - Образец №6. 4.. Декларация за разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните, съгласно Наредба №1/26.01.2016 г. за Хигиена на храните. В случай, че участникът е сертифициран и представи сертификат по EN ISO 22000:2005 – Система за управление на безопасността на храните или еквивалент, не е необходимо да представя декларация, удостоверяваща горното обстоятелство. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1, 2, 3 и 4 се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквания от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е изпълнил,през последните 3 години,считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранит.продукти еднакви или сходни с предмета на поръчката: Забележка:Под „доставки, еднакви или сходни с предмета на обществ.поръчка“ следва да се разбира доставки на храни от“Групата храна“на съотв. обособ. позиция за която се участва.По смисъла на §1,т.12,от ДР на ЗХ „Групи храни“ са храни,обединени на базата на техния произход и състав. За ОП №1:Месо и месни продукти-на минимум 1 доставка на хранит.продукти от съотв.група - "Месо и месни продукти". За ОП №2:Мляко и млечни продукти-на минимум 1 доставка на хранит.продукти от съотв.група-"Мляко и млечни продукти". За ОП №3:Риба,рибни продукти и други морски храни-на минимум 1 доставка на хранит.продукти от съотв.група-"Риба, рибни продукти и други морски храни" За ОП №4:Яйца-на минимум 1 доставка на хранит. продукти от съотв.група-"Яйца и яйчни продукти" За ОП №5:Масла и мазнини-на минимум 1 доставка на хранит.продукти от съотв.група-"Масла и мазнини". За ОП №6:Зърнени храни и храни на зърнена основа - на минимум 1 доставка на хранит.продукти от съотв. група -"Зърнени храни и храни на зърнена основа" За ОП №7:Картофи,кореноплодни и варива-на минимум 1 доставка на хранит.продукти от съотв.група- "Картофи и кореноплодни" и минимум 1 доставка на хранит.продукти от група "Варива" За ОП №8:Плодове,зеленчуци и продукти от тях-на минимум 1 доставка на хранит.продукти от съотв.група "Плодове-пресни,замразени,изсушени, консервирани,под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри,мармалади,желета и компоти" и минимум 1 доставка на хранит.продукти от група "Зеленчуци - сурови,сготвени,консервирани,замразени,изсушени, ферментирали,зеленчукови сокове" За ОП №9:Други хранителни продукти-на минимум 1 доставка на хранит.продукти от съотв.група- "Захар,захарни и шоколадови изделия, мед" и минимум 1 доставка на хранит. продукти от група "Подправки-пресни и изсушени",и минимум 1 доставка на хранит.продукти от група "Кафе,чай, какао",и минимум 1(една)доставка на хранит.продукти от за група "Други храни" За ОП №10:Хранителни продукти,предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания-на минимум 1(една) доставка на хранит.продукти от съотв. група -"Плодове - пресни,замразени,изсушени, консервирани,под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри,мармалади,желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранит.продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове", и минимум 1(една) доставка на хранит.продукти от група"Захар, захарни и шоколадови изделия, мед". 2.Участникът следва да разполага с минимум една собствена или наета база, регистрирана по чл.12 от ЗХ,като обект за производство или търговия с храни на едро. За обекта следва да има издадено удостоверение с обхват търговия с група храни,обхващащо групата храни, за които участникът подава оферта. 3.Участникът трябва да разполага с минимум едно транспортно средство,отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на групи храни,включени в съотв.обособена позиция,за която се подава офертата. Транспортните средства трябва да имат издад.Удостоверение за регистрация на транспортното средство от БАБХ за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход. Забележка:Едно превозно средство може да бъде използвано за изпълн. на доставките по повече от една обособ.позиция, само ако има валидно удостоверение за регистрация от ОДБХ към БАБХ за превоз на групите храни по обособ.позиции, за които е посочено. 4.Участникът следва да притежава разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните или сертификат по EN ISO 22000:2005–Система за управление на безопасността на храните или еквивалент. При участие на обединения,които не са юрид.лица, съответств. с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

210

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала на Община Малко Търново, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна“ №3, етаж 2.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи, удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение на Раздел ІІІ.2.1)"Изисквания към кандидатите или участниците,включ. за вписването им в професионални или търговски регистри". 10.Деклар.за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал–представляващият и управляващ подизпълнителя попълва и подписва деклар.по образеца,приложен към настоящата документация(Обр.№11). 11.Деклар.за липса на свързаност с друг участник в съотв. с чл.55,ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоят.по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП(Обр.№12). 12.Деклар. по чл.6,ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари(Обр.№13). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридич.лице: - документите по т.2(представяне на участника) и т.2,буква „б“(деклар.по чл.47,ал.9 ЗОП) се представят за всяко физич. и юридич.лице включ. в обединението; - документа по т.2 ,буква“г“ се представя само за участниците,чрез които обединението ще доказва съответств. си с критериите за подбор по чл.25,ал. 2,т.6 ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестр.физич. или юридич. лице или техни обединения,офертата се подава на бълг.език,документа по т.2 се представят в официален превод. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”,наименование на участника и обособ.позиция за която участва ,и да съд.следния документ: Техническо предложение,изготвено по Обр.№14-1– за ОП №1,Обр. №14-2– по ОП №2,Обр. №14-3–по ОП №3,Обр. №14-4 – по ОП №4,Обр.№14-5– по ОП №5,Обр. №14-6–по ОП №6,Обр. №14-7– по ОП №7,Обр. №14-8– по ОП №8,Обр.№14-9–по ОП №9, Обр.№14-10–по ОП №10,в зависимост от обособ.позиция,при съблюдаване на изискван. на Технич.спецификация, изискв. към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в ориг.,включващо и срок за изпълнение,ако е приложимо, се прилага деклар.по чл.33,ал.4(Обр. №15)относно това коя част от офертата има конфиденц. характер и изискване възложит.да не я разкрива. Плик №3 с надпис „Предлагана цена”,наименование на участника и обособ.позиция за която участва ,и да съдържа следния документ: Ценово предложение,изготвено по Обр.№ 16-1–за ОП №1,Обр.№16-2– по ОП №2,Обр.№16-3–по ОП №3,Обр.№16-4–по ОП №4,Обр.№16-5–по ОП №5,Обр.№16-6–по ОП №6,Обр.№16-7–по ОП №7,Обр.№16-8–по ОП №8,Обр.№16-9–по ОП №9, Обр.№16-10–по ОП №10, в зависимост от обособ.позиция за която участникът участва. ВАЖНО!!! Когато участникът подава оферта за повече от една обособ. позиция,пликовете №2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация,съдържащи се в плик №1,са еднакви за две или повече обособ.позиции, по които участникът участва,същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер,като това обстоят.се отбелязва в списъка на документите,съдържащ се в пликове №1 на останалите позиции.Ако документи и информация,които по съдържание се поставят в Плик№1, но са различни за различните обособ. позиции,за които се подава оферта,то същите следва да бъдат поставени в съответния Плик №1 на съотв.обособ.позиция, за която се отнасят. Обществ.поръчка ще се проведе по предвид.в ЗОП опростени правила. Възлож. се възползва от съкратен срок при провеждане на настоящата открита процедура,на основ. чл.64,ал.3 от ЗОП.Срокът от датата на публикуване на обявлението до крайния срок за получ.на оферти е съкратен със 7 дни,тъй като обявлението е изпратено по електронен път,и с още 5 дни,тъй като от датата на публикув.на обявлението в електронен вид Възложит. е предоставил пълен достъп по електронен път до документац.за участие в процедурата на следния интернет адрес: http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/2014-09-23-12-48-48/2014-09-24-06-43-52/2014-09-23-12-52-01/547-12-04-2016-g Документацията за участие ще се публикува в профила на купувача в деня на публикув.на обявлението и решението в РОП.На същия интернет адрес, най-малко два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти,комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.Възлож.ще публикува разясненията по документацията на интернет страницата,на която е публикувана документац.за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Месо и местни продукти
1) Кратко описание

Доставка на месо и местни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15100000, 15113000, 15112130, 15115100, 15119100, 15131130, 15131410, 15112120, 15114000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Свинско месо
Пилета
Агнешко месо
Месо от питомен заек
Колбаси
Шунка
Пуйки
Карантия (субпродукти)

3) Количество или обем

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в „Техническата спецификация” към документацията за участие и са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските заведения, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора с увреждания и дом за възрастни хора с психични разстройства на територията на Община Малко Търново. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС
33000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Документацията за участие


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Доставка на мляко и млечни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15500000, 15511000, 15551300, 15540000, 15511700, 15550000, 15542100, 15555100

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Млечни продукти
Мляко
Кисело мляко
Сирене
Мляко на прах
Други млечни продукти
Извара
Сладолед

3) Количество или обем

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в „Техническата спецификация” към документацията за участие и са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските заведения, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора с увреждания и дом за възрастни хора с психични разстройства на територията на Община Малко Търново. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС
29000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Документацията за участие


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Риба, рибни продукти и други морски храни
1) Кратко описание

“Доставка на риба, рибни продукти и други морски храни на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15200000, 15220000, 15241500

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Скумрия

3) Количество или обем

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в „Техническата спецификация” към документацията за участие и са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските заведения, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора с увреждания и дом за възрастни хора с психични разстройства на територията на Община Малко Търново. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС
11000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Документацията за участие


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Яйца
1) Кратко описание

Доставка на яйца на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 03142500

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Птичи яйца

3) Количество или обем

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в „Техническата спецификация” към документацията за участие и са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските заведения, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора с увреждания и дом за възрастни хора с психични разстройства на територията на Община Малко Търново. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС
6000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Документацията за участие


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Масла и мазнини
1) Кратко описание

Доставка на масла и мазнини на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15400000, 15530000, 15431100, 15411200

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Животински или растителни масла и мазнини
Масло
Маргарин
Олио за готвене

3) Количество или обем

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в „Техническата спецификация” към документацията за участие и са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските заведения, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора с увреждания и дом за възрастни хора с психични разстройства на територията на Община Малко Търново. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС
8000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Документацията за участие


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Зърнени храни и храни на зърнена основа
1) Кратко описание

Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 03210000, 15810000, 15811100, 15811300, 15851000, 15851250, 15625000, 15600000, 15626000, 15612100, 15850000, 15812100, 15613100

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Зърнени култури и картофи
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хляб
Кроасани
Макаронени изделия
Кускус
Грис
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Нишесте за крем
Пшеничено брашно
Тестени изделия
Сладкарски изделия
Овесени ядки

3) Количество или обем

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в „Техническата спецификация” към документацията за участие и са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските заведения, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора с увреждания и дом за възрастни хора с психични разстройства на територията на Община Малко Търново. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС
29000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Документацията за участие


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Картофи, кореноплодни и варива
1) Кратко описание

Доставка на картофи, кореноплодни и варива на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 03212000, 03212100, 03211300, 03212211, 03212210, 15613300

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Картофи и сухи бобови култури
Картофи
Ориз
Леща
Сухи бобови зеленчуци
Продукти от житни растения

3) Количество или обем

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в „Техническата спецификация” към документацията за участие и са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските заведения, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора с увреждания и дом за възрастни хора с психични разстройства на територията на Община Малко Търново. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС
16000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Документацията за участие


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Плодове, зеленчуци и продукти от тях
1) Кратко описание

Доставка на плодове, зеленчуци и продукти от тях на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15300000, 03220000, 03222321, 03222331, 03222332, 03222333, 15332180, 03222111, 03222220, 03222340, 03221113, 03221310, 03221240, 03221270, 15872100, 03221400, 03221112, 03221250, 03221340, 03222322, 03222118, 03222210

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Ябълки
Кайсии
Праскови
Череши
Пъпеши
Банани
Портокали
Грозде
Лук
Маруля
Домати
Краставици
Пипер
Зеле
Моркови
Тиквички
Спанак
Круши
Киви
Лимони

3) Количество или обем

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в „Техническата спецификация” към документацията за участие и са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските заведения, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора с увреждания и дом за възрастни хора с психични разстройства на територията на Община Малко Търново. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС
16000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Документацията за участие


Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Други хранителни продукти
1) Кратко описание

Доставка на други хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15800000, 15870000, 15871100, 15872400, 15321300, 15872200, 15863000, 15831600, 15842100, 15131310, 15240000, 15131000, 15871273, 15981000, 15982000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Различни хранителни продукти
Хранителни подправки и сосове
Оцет и заместители на оцета
Сол
Лимонов сок
Подправки
Чай
Мед (за ядене)
Шоколад
Пастет
Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба
Приготвени храни и консерви от месо
Майонеза
Минерална вода
Безалкохолни напитки

3) Количество или обем

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в „Техническата спецификация” към документацията за участие и са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските заведения, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора с увреждания и дом за възрастни хора с психични разстройства на територията на Община Малко Търново. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС
7000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Документацията за участие


Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти ,предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с уврежданияна ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15830000, 15331400, 15321000, 15332290, 15332100, 15331135, 15331170, 03222400, 15831200, 15820000, 15871230, 15842200

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Захар и свързани с нея продукти
Зеленчуци в консерва и/или в кутия
Плодови сокове
Конфитюри
Плодове, преработени
Гъби, преработени
Зеленчуци, замразени
Маслини
Бяла захар
Сухари, бисквити и други трайни сладкарски изделия
Кетчуп
Шоколадови изделия

3) Количество или обем

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в „Техническата спецификация” към документацията за участие и са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските заведения, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора с увреждания и дом за възрастни хора с психични разстройства на територията на Община Малко Търново. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Прогнозна стойност, без ДДС
29000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Документацията за участие