Версия за печат

00601-2016-0003

BG-Долна Митрополия: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Долна Митрополия, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: гр.Долна Митрополия, ул.Св.Св. Кирил и Методий № 39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160412edSN758307.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия”, по следните обособени позиции: Обособена позиция No 1: "Автобусни линии: Плевен - Долна Митрополия - Тръстеник; Плевен-Долна Митрополия -Славовица” Обособена позиция No 2: "Автобусни линии: Плевен - Горна Митрополия; Плевен - Долна Митрополия - Байкал; Плевен - Долна Митрополия - Байкал - Гиген” Обособена позиция No3: „Автобусни линии: Плевен - Долна Митрополия - Гостиля; Плевен - Долна Митрополия - Ставерци; Плевен - Долна Митрополия - Гостиля -Кнежа”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 2
Място на изпълнение: Територията на Община Долна Митрополия и територията на община Плевен съгласно утвърдените маршрутни разписания
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Община Долна Митрополия ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия”. Предмет на обществената поръчка е извършването на обществен превоз на пътници по общо 8 (осем) автобусни линии - част от Областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия. Автобусните линии, предмет на поръчката са разпределени в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция No 1 – Група линии No 1, включваща 2 (две) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Долна Митрополия – Тръстеник - Плевен-Долна Митрополия –Славовица Обособена позиция No 2 – Група линии No 2, включваща 3 (три) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Горна Митрополия; - Плевен - Долна Митрополия - Байкал; - Плевен - Долна Митрополия - Байкал – Гиген Обособена позиция No 3 – Група линии No 3, включваща 3 (три) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Долна Митрополия - Гостиля; - Плевен - Долна Митрополия - Ставерци; - Плевен - Долна Митрополия - Гокстиля –Кнежа Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще се осъществява в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия. Утвърдените и съгласувани маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на Възложителя. Обемът на поръчката е прогнозен, изчислен по актуални към момента на възлагане маршрутни разписания. Възложителят запазва правото си да прави предложения за промени в маршрутните разписания до компетентните органи по реда на Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Община Долна Митрополия ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия”. Предмет на обществената поръчка е извършването на обществен превоз на пътници по общо 8 (осем) автобусни линии - част от Областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия. Автобусните линии, предмет на поръчката са разпределени в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция No 1 – Група линии No 1, включваща 2 (две) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Долна Митрополия – Тръстеник - Плевен-Долна Митрополия –Славовица Обособена позиция No 2 – Група линии No 2, включваща 3 (три) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Горна Митрополия; - Плевен - Долна Митрополия - Байкал; - Плевен - Долна Митрополия - Байкал – Гиген Обособена позиция No 3 – Група линии No 3, включваща 3 (три) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Долна Митрополия - Гостиля; - Плевен - Долна Митрополия - Ставерци; - Плевен - Долна Митрополия - Гостиля –Кнежа Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще се осъществява в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия. Утвърдените и съгласувани маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на Възложителя. Обемът на поръчката е прогнозен, изчислен по актуални към момента на възлагане маршрутни разписания. Възложителят запазва правото си да прави предложения за промени в маршрутните разписания до компетентните органи по реда на Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Прогнозният обем на поръчката, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, е приблизително: Обособена позиция № 1 – 1 565 000,00 км. пробег за целия срок на договора; Обособена позиция № 2 – 1 371 600,00 км. пробег за целия срок на договора; Обособена позиция № 3– 921 600,00 км. пробег за целия срок на договора; Информация за разпределението на пробега за всяка автобусна линия по направление и маршрутни разписания е представена в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Прогнозна стойност без ДДС
103519.16 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие по обособени позиции, са изразени в абсолютни суми както следва: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - 330,00 лв. (триста и тридесет лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - 290,00 лв. (двеста и деветдесет лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - 410,00 лв. (четиристотин и десет лева) Гаранцията за участие може да се внесе в брой в касата на общината, по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от датата,посочена за краен срок за получаване на офертите, съгласно Обявлението за поръчката. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия (в лева): "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN - BG54IABG74733310030073 При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгласно Обявлението за обществена поръчка; - за настоящата обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от от прогнозна цена на договора без ДДС за всяка обособена позиция. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия (в лева): "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN - BG54IABG74733310030073 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение . При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Срещу извършваната услуга лицата ще получават средства, както следва: • Компенсиране на превозвачите за извършен от тях превоз на определени категории пътници се предоставя съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пьтници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. • Приходи, реализирани от продажба на превозни документи; • Приходи от реклама и други приходи, свьрзани с дейността; Средствата за субсидиране и компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се предоставят до размера, определен в държавния бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за разходване на бюджетните средства, определени със Закона за държавния бюджет за съответната година. Плащането ще се осъществява ежемесечно след постъпване на средствата от Републиканския бюджета на вьзложителя и след представени от превозвача, в Община Долна Митрополия, на опис-сметки за броя и стойността на издадените превозни документи на правоимащите, подлежащи на компенсиране със средства от централния бюджет, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за предоставяне средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пьтници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински други райони и за издаване на превознин документи за извършване на превозите и съобразно представена справка за извършения през отчетния период пробег.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Когато участникът е обединение, при изпълнение на поръчката изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. При участие в процедурата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП със собственоръчно подписана декларация - Приложение №1 към Образец №1, която се подписва от всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларацията съдържа и информация за публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства на Възложителя. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. Когато участникът в процедурата е обединение или предвижда участието на подизпълнители, следва да съобрази офертата си с условието, че не се допуска изпълнение (обществен превоз на пътници) по някоя от автобусните линии, предмет на поръчката да се извършва от повече от един превозвач (участник, член на обединение или подизпълнител).

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозр. плик. Пликът съдържа 3 отделни запечатани непрозр. и надписани плика:• ПЛИК №1 с надпис „Документи за подбор“ за об.позиция № (загл.:….) - 1 оригинал на хар. носител и едно копие от документите в плика на ел.носител (диск) в нер.формат( PDFили екв.) ; ПЛИК №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” за об.поз.№ (загл.:…)- 1 оригинал на хар. носител и 1 копие от документите в плика на ел. носител (диск) в нередактируем формат (напр. PDF или еквив.) и ПЛИК №3 с надпис “Предлагана цена” за об.поз.№ (загл....)- 1 оригинал на хар. носител и 1 копие от документите в плика на ел. носител (диск) в нер. формат (напр. PDF или еквив.). Представят се задължително всички посочени части и липсата на някоя от тях или несъответствието им с изискванията към съответния вид документи е основание за отстраняване на участника след провеждане на процедурите по чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП в приложимите случаи. Участникът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Р България и удостоверение за ППС за общ. превоз на пътници за съответния/всеки автобус, или лиценз за извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността) и заверени копия към него, съответстващи на броя на предложените за участие автомобили, като този лиценз следва да поддържат валиден през целия срок на действие на съответния договор. 1. „Документи за подбор” – Плик № 1 - 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника – Образец №1 което включва:- посочване на единен идентиф.код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или др.идентифицираща ин-ция в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл.електр. за кор-ция;- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Прил.№1 към Обр. №1;- Заверено копие на лиценз за извършване на общ. превоз на пътници на територията на Р България и удост. за ППС за общ. превоз на пътници за всеки автобус, или копие на лиценз на Общността и зав. копия към него, съответстващи на бр. на автомобилите и дек-ция, че МПС са включени в списък с данни на МПС с бълг. регистрация към лиценза 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – Образец №2; ...Продължава в раздел VІ.3 Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се поставят изисквания за икономически и финансова възможности.
Минимални изисквания: Не се поставят изисквания за икономически и финансова възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник - Образец №7 Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2) Декларация - списък на автобусите, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката, изготвена в пълно съответствие с образеца, приложен към документацията за участие – Образец № 8 3) Декларация - списък на правоспособните водачи на МПС, ангажирани с изпълнение на поръчката, изготвена в пълно съответствие с образеца, приложен към документацията за участие – Образец №9 4) Копие на валиден сертификат за внедрена: - Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват съобразно предмета на поръчката или еквивалент. - Система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на опазване на околната среда, с обхват съобразно предмета на поръчката или еквивалент.
Минимални изисквания: 1) Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 2 (две) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, като под „услуги, сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира извършване на превоз на пътници. 2) Участникът трябва да разполага с необходимия брой (основни и резервни) автобуси за изпълнение на поръчката, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за която/ито участва. Минималният изискуем брой автобуси за всяка обособена позиция е определен, както следва: Обособена позиция № 1 – 4 (четири) автобуса (3 основни + 1 резервен), от които най-малко 2 (два) автобуса, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица. Обособена позиция № 2 – 5 (пет) автобуса (4 основни + 1 резервен) , от които най-малко 2 (два) автобуса, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица. Обособена позиция № 3 – 3 (три) автобуса (2 основни + 1 резервен), от които най-малко 1 (един) автобус, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица. 3) Участникът следва да разполага със собствен или нает персонал - правоспособни водачи на МПС, отговарящи на изискванията на чл. 7а от Закона за автомобилните превози, като минималния изискуем брой водачи за всяка от обособените позиции е определен както следва: За обособена позиция № 1 – минимум 5 бр. водачи; За обособена позиция № 2 – минимум 6 бр. водачи; За обособена позиция № 3 – минимум 4 бр. водачи; 4) Участникът следва да е сертифициран по следните стандарти: - ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството с обхват съобразно предмета на поръчката или еквивалент; - ISO 14001:2004 - Система за управление на околната среда с обхват съобразно предмета на поръчката или еквивалент. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 - Възраст на автомобилния парк, П1 = (П1i /П1mах) х 100 ; тежест: 40
Показател: П2 - Екологичност на превозните средства, П2 = (П2i /П2mах) х 100 ; тежест: 20
Показател: П3 - Ценово предложение, П3 = (П3min / П3i) х 100 ; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

гр. Долна Митрополия, Община Долна Митрополия, ул."Св.св.Кирил и Методий" №39, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, какро и представители на средствата за масово осведомяване и други лица приспазване на установения режим до достъм до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

... Продължава от раздел ІІІ.2.1 Изисквания към кандидатите или участниците 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №3. 7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гарация за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума по банкова сметка или документ за вснесена сума в касата на Възложителя; 8) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действитени собственици - Образец №4; 9) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец №5; 10) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №6. 11) Документи за доказване на изсикванията към техническите възможности и/или квалификация на участниците: 11.1) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник - Образец №7. 11.2) Декларация - списък на автобусите, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката, изготвена в пълно съответствие с образеца, приложен към документацията за участие – Образец № 8. 11.3) Декларация - списък на правоспособните водачи на МПС, ангажирани с изпълнение на поръчката, изготвена в пълно съответствие с образеца, приложен към документацията за участие – Образец №9. 11.4) Копие на валиден сертификат за внедрена: Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, с обхват съобразно предмета на поръчката или еквивалент; Система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентни сертификатис обхват съобразно предмета на поръчката или еквивалент. 2. „Предложение за изпълнение на поръчката” - Плик №2 - Когато участникът участва за повече от една обособена позиция Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът участва, като на плика следва да е изписан номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението.Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец №10 – оригинал, както и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (в свободен текст), ако е приложимо. 3. „Предлагана цена” - Плик №3 - Когато участникът участва за повече от една обособена позиция Плик №3 „Предлагана цена“ се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът участва, като на плика следва да е изписан номерът и наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението. Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №11 – оригинал.В ценовото предложение участниците предлагат единични цени на билетите от началната до крайната точка на направлението за всяка отделна автобусна линия, включена в обособената позиция (без ДДС и с ДДС) и определят средноаритметичната стойност за билет за автобусните линии в обособената позиция (тази стойност служи единствено за целите на процедурата). Към ценовото предложение участниците попълват и подписват и Калкулация на цените на билетите за единично пътуване за всяка автобусна линия, включена в обособената позиция – Образец №11.1 При обявяване на настоящата поръчка Възложителят се възползва от законовата възможност, предвидена в чл. 64, ал. 3 от ЗОП и намалява сроковете за получаване на оферти със 7 дни за изпращане на обявлението по електронен път и с 5 дни за предоставяне на електронен достъп до документацията за участие в процедурата. Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профил на купувача- http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index, поради което срокът е съкратен от 40 дни на 28 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Автобусни линии: Плевен - Долна Митрополия - Тръстеник; Плевен-Долна Митрополия -Славовица”
1) Кратко описание

Обособена позиция No 1 – Група линии No 1, включваща 2 (две) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Долна Митрополия – Тръстеник - Плевен-Долна Митрополия –Славовица

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Прогнозният обем на поръчката, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, е приблизително: за Обособена позиция № 1 – 1 565 000,00 км. пробег за целия срок на договора;

Прогнозна стойност, без ДДС
33102.45 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Автобусни линии: Плевен - Горна Митрополия; Плевен - Долна Митрополия - Байкал; Плевен - Долна Митрополия - Байкал - Гиген”
1) Кратко описание

Обособена позиция No 2 – Група линии No 2, включваща 3 (три) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Горна Митрополия; - Плевен - Долна Митрополия - Байкал; - Плевен - Долна Митрополия - Байкал – Гиген

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Прогнозният обем на поръчката, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, е приблизително: за Обособена позиция № 2 – 1 371 600,00 км. пробег за целия срок на договора;

Прогнозна стойност, без ДДС
28991.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Автобусни линии: Плевен - Долна Митрополия - Гостиля; Плевен - Долна Митрополия - Ставерци; Плевен - Долна Митрополия - Гокстиля -Кнежа”
1) Кратко описание

Обособена позиция No 3 – Група линии No 3, включваща 3 (три) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Долна Митрополия - Гостиля; - Плевен - Долна Митрополия - Ставерци; - Плевен - Долна Митрополия - Гостиля –Кнежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Прогнозният обем на поръчката, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, е приблизително: за Обособена позиция № 3– 921 600,00 км. пробег за целия срок на договора;

Прогнозна стойност, без ДДС
41425.54 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60